Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Saudahallen

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Idrettshall- svømmehall og ute-badeanlegg

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Badeanlegg og bassengbad, Felles kriterier, Idrettsanlegg, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 jun, 2021
Utløper: 07 jun, 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Gjelder betalende badegjester. Skolenes bruk av basseng er ikke tatt med. Heller ikke bruk av idrettshallen.
Koronastengt i over 3 måneder skyldes lite besøkstall.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

175% fra 2019

Energi

Energiforbruk

-12% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2019

Kommentarer til Energi

Litt mindre forbruk p.g.a. stengt svømmehall i 3 mnd.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-11% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-31% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Det blir hentet 2 stk 600 liters dunker med restavfall hver uke. 1stk. 600 liters pappdunk hver mnd. og en 140 liters matavfalldunk annenhver uke.
Dunkene er sjelden fulle ved tømming. Trevirke, elavfall, glass osv. blir kjørt til sorteringsanlegget for sortering i respektive containere.

Vannforbruk

Vannforbruk

-52% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

3775 m3 er vann fra kommunalt vannverk. Til bassengene har vi tatt i bruk grunnvann (gratis)som blir oppvarmet via avblødd vann fra bassengene. Avblødd vann ca. 4000m3 pr. år blir samlet i tank og brukt til returspyling av sandfiltrene.

Gjennomførte tiltak

Avfall
Avfallcontainere er plassert i eget skur. Alt avfall blir fraktet til kommunalt sorteringsanlegg.
Energi
Vi venter fremdeles på fjernvarmen. Har gjort en del forberedelser med kartlegging for optimalisert bruk av fjernvarme. kundesentral er på plass, men ikke ferdigstilt enda.
Transport
Minimalt med egen transport. Vi har innkjøpsavtale for kjemikalier med fast kjørerute. Handler inn stort slik at vi kan hoppe over en levering.
Utslipp til luft og vann
Normalt utslipp til kommunalt avløpsnett. Vann kloakk og bassengvann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet

RUTINER – SAUDAHALLEN

3.1 Mål for HMS-arbeidet

Sauda kommune har som målsetting at Saudahallen skal være et sted hvor kommunens og tilreisende brukere skal ta med seg gode og helsebringende opplevelser etter besøket.

For å lykkes med det skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal ta vare på de ansattes kompetanse gjennom opplæring og videreutvikling av den enkelte medarbeider.

Alle ansatte skal få tilstrekkelig og nødvendig opplæring for å utføre sine arbeidsoppgaver.

Vi skal drive et systematisk arbeid for å hindre skader og ulykker både på egne ansatte og brukere av våre tjenester.

Vi skal forebygge ulykker og helseskader gjennom gode og oppdaterte prosedyrer og instrukser og gjøre disse kjent og tilgjengelig for de ansatte.

Vi skal hindre gjentakelser av uønskede hendelser ved å korrigere årsakene til avvik.

Vi skal sikre en god miljøprofil og en videreføring av miljøtenkning gjennom alle våre handlinger.

Ellers refereres til overordna mål i CompiloInnkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Unngå unødvendig innkjøp. Gjenbruk der det er mulig.
Energi: Mål
500 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fjernvarme har vært forsinket. Forhåpentlig klar for levering av vannbåren varme før sommeren.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,61 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Minimalt med egen transport. Ca. 3000 km. pr. år.
Bevist på å fylle opp lager med bassengkjemi for å redusere antall vareleveranser. (Saudahallen er eneste kunde i Sauda)
Avfall: Mål, Restavfall
6000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Vi kildesorterer papp/papir, matavfall, plast, elektrisk, trevirke, metall og spesialavfall (maling o.l)
Gjenglemte klær og badeartikler blir levert til gjenbruk.
Vi vil fortsatt holde fokus på sortering og unødig forbruk.
Utslipp til luft og vann: Mål
Fortsette gjenbruk av vann fra bassengene til å skylle filtrene. Sparer dermed oppvarming og vann.