Innvik Fjordhotell Misjonsheimen AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Hotell

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Hotell m/frokost

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr., 2021
Utløper: 30 apr., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-27% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-16% fra 2019

Antall gjestedøgn

-34% fra 2019

Kommentarer

2020 var eit spesielt år for oss, som for alle andre, pga. COVID-19. Nasjonale retningslinjer førte til at det var få jobbreiser, og færre turistar. Det var dessutan i lange periodar uaktuelt å ha arrangement av ulik art, p.g.a. smitteverntiltak, avstandsreglar m.m. Dette er grunnen til lavare omsetning, færre gjestedøgn, og færre årsverk. Vi har like mange fast tilsette, men hadde færre sesongarbeidarar og sesongarbeidarane jobba kortare tid. P.g.a. pandemien var hotellet stengt i mars-mai og november-desember. Dei tilsette, med unntak av dagleg leiar, var permitterte i same periode, men har jobba litt etter behov.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-52% fra 2019

Antall økologiske matvarer i frokostbuffeten

-40% fra 2019

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-10% fra 2019

Kommentarer

Hotellet var som vanleg vinterstengt i januar/februar. P.g.a. pandemien var det også stengt i mars-mai og november-desember.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

9% fra 2019

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

23% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

-26% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

P.g.a. stor-opprydding vart det ekstra mykje "anna avfall" og restavfall dette året. Gamle TV-ar frå mange rom vart kasta.

Vannforbruk

Vannforbruk

-44% fra 2019

Vannforbruk pr. gjestedøgn

-16% fra 2019

Kjemikalieforbruk

Kjemikalier til daglig renhold og vask

6% fra 2019

Såpe og sjampo på rommene

-30% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-14% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen store innkjøp eller oppussingsprosjekt.
Avfall og ombruk
Lite matsvinn og høg utnyttingsgrad. Panteordning for plastflasker/metallboksar (mineralvatn/øl) og returordning for brukte tonerkassettar. Kjeldesortering og litt eiga kompostering av planteavfall m.m.
Energi
Styring av varmepumpe/ventilasjonsanlegg. Mest muleg sparepærer og ledlys.
Transport
Svært lite køyring. Ingen flyreiser. Prøvar å samordne/kombinere oppdrag. Fleire styremedlemar køyrer saman til møta.
Utslipp til luft og vann
Ingen kjende utslepp til luft/vatn.
Annet
Dobbeltsidig kopiering og bruk av baksider til kladdepapir og interne beskjedar. Skilt på romma om gjenbruk av handkle. Ikkje rydding av rom til dei som bur fleire døgn p.g.a. korona (nasjonalt tiltak). Ikkje minibar/kjøleskap på romma. Mest muleg digital korrespondanse/reklame.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Trivsel i arbeidet, likeverd og respekt. God arbeidsplass der dei tilsette får bruke sine sterke sider og kan utfylle kvarandre. Ikkje forureinse det ytre miljø. Minst muleg forbruk og svinn på alle område. Trygg arbeidsplass der ein prøvar å tilrettelegge for å unngå slitasje, belastningar og skader på personale og materiell.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
9 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Lavast muleg og mest muleg miljøvennleg.
Energi: Mål
25 kWh per gjestedøgn
Energi: Tiltak
Meir bruk av ledlys og sparepærer. Elles som før.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Lite transport.
Avfall: Mål og restavfall
1200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Gjenbruk der det er muleg. Levere brukande ting til bruktbutikkar. Elles minst muleg avfall.
Vi måler matsvinn dagleg. Har bevisst forhold til matsvinn og forsøker å redusere dette ved å ha kontroll på datomerking og gjenbruke mat som er i orden. Vi har mindre tallerker som reduserer mengda som kastast.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen utslepp.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen nye tiltak.