N3

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr., 2021
Utløper: 30 apr., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

18% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Rapporten er avgrenset til ansatte i N3 Norge AS.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

På grunn av at vi i 2021 har installert press for papir og bølgepapp så er det ikke mulig å se vi kun papirforbruket. Bølgepapp(ink. papir)= 2610kg

Energi

Energiforbruk

46% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

46% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

4% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

4% fra 2020

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

3% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-40% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Tidligere rapporter inkluderede ikke statistik fra ISI uten kun fra Franzefoss.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

16% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har startet et prosjekt for og bedre ta være på svinn og rester fra installasjoner. Rester blir ført tilbake til lager og brukt i større grad.
Avfall og ombruk
Vi har kontroll på farlig avfall gjennom Avfallsdeklarering.no
Vi kjøpt en maskin som lager pakkemateriel av bølgepapp som et alternativ til plast og isopor.
Transport
Våre varebiler er nå utstyrt med ABAX-sensorer som medfør at vi bedre kan ta in statistikk på antall km som blir kjørt med mere. Samtlige varebils sjåfører skal på ECO-drivng kurs.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy
Miljøhensyn inngår som en naturlig del av bedriftsprosessen og integreres dermed i hele vår
virksomhet. Vi bidrar til miljøet gjennom å tilby og utvikle en effektiv måte å forbedre inneklimaet på.
Dette gjelder:
Innkjøp: Det skal gjøres store innkjøp, fulle containere og samordning av frakt. Klikk her for Innkjøpsveileder.
Ordrebehandling, planlegging og utførelse av produksjon: Planlegging gjøres nøye for å få minst mulig svinn og
følges opp av produksjonsmedarbeider i praktisk utførelse
Lagerhold og utsendelse: Utsendelser skal planlegges slik at det blir mulig å samordne frakt opphentinger
Installasjon av renholdssoner og tilhørende produkter; Det planlegges slik at installasjonene gjøres mest mulig
effektivt
N3 Norge AS forplikter seg til en kontinuerlig kartlegging av miljøaspekter og forbedring av, og forebygging av
forurensning til miljøet. N3 Norge AS tilfredstiller de miljøkrav som lover og myndigheter stiller til oss.
Virksomheten er klimanøytral og har som målsetning å fremdeles være det fremover ved å kjøpe klimakvoter.
Vi vil gi våre medarbeidere den opplæring og informasjon som kreves for å forstå, ta ansvar og selvstendig jobbe i hht
denne policy.
Vårt miljøarbeid kommuniseres kontinuerlig til våre medarbeidere, leverandører og kunder.
Vi vil fortsatt forbedre vår virksomhet for å spare på naturresurser og minske overforbruk av dem.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
1 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsatt fokus på god planlegging med så få leveringspunkter som mulig. Kun innkjøp av hele enheter (container).
Energi: Tiltak
Et økt bruk av private biler som går på EL har økt energi forbruket.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,45 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi starter å bytte fosil-varebiler til El-varebiler i 2022. Planen er at være over 100% på El i 2025.
Avfall: Mål og restavfall
120000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
2 %
Avfall: Tiltak
Fler direkte leveringer til avfallsstasjon (ISI).