Edvard Munch videregående skole

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 jun., 2022
Utløper: 15 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

3% fra 2019

Kommentarer

1128 elever og 140 årsverk, totalt 1268. Økning i antall elever skyldes strukturell endring med overgang fra yrkesfag til treårige løp på tekstil, samt innlemmelse av Frisør på Studio E.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-73% fra 2019

Kommentarer

Betydelig reduksjon i årlig forbruk av papir, fra 8396 kg til 2239 kg. Reduksjon skyldes nok imidlertid at skolen har vært nedstengt helt eller delvis i lange perioder på grunn av korona. En del aktiviteter der papirforbruket vanligvis er høyt, f.eks. til heldagsprøver, har ikke vært gjennomført som planlagt. Det blir derfor interessant å se tallene for 2021 og 2022 for å se om skolen klarer å redusere papirforbruket, spesielt i forbindelse med utskrift av papirer.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-56% fra 2019

Kommentarer

Det ser ut som fjernvarme for 2018 og 2019 er feilrapportert og var på 1 240 037,00 kWh i 2018 og 1 265 536,00 kWh i 2019. Reduksjonen med 201 567 kWh fra 2019 til 2020 kan mest sannsynlig knyttes til mindreforbruk i perioder der skolen har vært stengt i forbindelse med korona-pandemien. Fjernvarme reguleres også i forhold til årstid og kulde utenfor og i 2020 var gjennomsnittstemperaturen utenfor noe høyere enn året før.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-86% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-86% fra 2019

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-58% fra 2019

Kommentarer

Det har vært en kraftig reduksjon i antall kilometer og antall flyreiser i 2020. Mulig feilrapportering i 2019 ved at skolen regnet flyreise tur-retur som to reiser. Skolen fikk gjennomført de fleste studieturene med fly til Europa for skoleåret 2020-2021 før korona-pandemien og restriksjoner på reiser, men noen planlagte studie- og jobbrelaterte reiser mot slutten av skoleåret i fjor ble avlyst. Tallene ville i et normalår derfor vært noe høyere.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

13% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

-13% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Total mengde restavfall har gått opp noe fra 8090 kg i 2019 til 9961 kg i 2020. Det er litt rart - med redusert aktivitet på skolen som følge av Korona, skulle man tro at total mengde restavfall hadde gått ned. Det kan kanskje skyldes at vi har hatt tid til å gjøre en del "grovopprydding" på skolen som har resultert i restavfall. Samtidig har kildesortert avfall gått fra 6826 kg i 2019 til 9107 kg i 2020. Det innebærer at kildesorteringsprosenten har gått opp fra 41 til 47 %. Dette er oppløftende - og spesielt gledelig er økt mengde sortering av plast fra 338 kg til 669 kg, økt mengde sortering av papp og papir fra 2982 kg til 4241 kg. Dette er et direkte resultat av system for kildesortering i undervisningsrom, verksteder, arbeidsrom og kontorer.

Vannforbruk

Vannforbruk

-30% fra 2019

Kommentar

Det har vært en reduksjon i vannforbruk med ca 53 000 m3. Reduksjonen kan trolig relateres til at skolen har vært stengt i perioder med helt eller delvis digital undervisning og at dette har gitt utslag på vannforbruket.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-47% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
1. Bruk av miljøsertifiserte og miljøbevisste leverandører.
2. Innkjøp av miljøvennlige alternativer istedenfor plast og unngå å bruke engangsmateriale der det har vært mulig på ulike arrangementer og aktiviteter
3. Innkjøp av miljømateriale og gjenbruk i undervisningen på aktuelle programområder.
OBS! Korona har gjort det vanskelig å gjennomføre tiltakene slik vi hadde ønsket - bruk av f.eks. plast i forhold til smittevern under pandemien har f.eks. vært nødvendig.
Avfall og ombruk
1. Daglig og periodevis oppfølging av renholdsfirma for å forbedre håndteringen av kildesortert avfall.
2. Forsterket skilting og brukerveiledning for å forbedre kildesorteringen ved skolen.
Fremdeles sorteres det mye feil, spesielt i papp-kontainer. Renholdsfirma kaster også papp feilaktig i restavfall og må følges opp på dette.
Energi
Driftsleder og Undervisningsbygg får fortløpende rapporter fra digitalt system for overvåking av energiforbruk og setter også inn tiltak fortløpende dersom forbruket øker mer enn normalt/forventet. Faste og etablerte rutiner for å redusere energiforbruket der det er relevant, f.eks. lavere temperaturer i rom som ikke er i bruk eller i perioder der skolen er stengt, samt redusert temperatur på nattestid.
Transport
Det har vært et år med noe mindre reising på grunn av Korona, men de fleste studieturene til Europa ble gjennomført før nedstegningen i mars 2020. Skolen har som mål å bruke alternativer til fly der det er mulig.
Når det gjelder sykling, har skolen åpnet for sykkelparkering i skolegården og aktivt oppfordret både elever og ansatte til å bruke sykler i så stor utstrekning som mulig.
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant.
Vannforbruk
Reduksjon i vannforbruk i 2020, men kan trolig relateres til perioder med nedstengt skole. Driftsleder og Undervisningsbygg får fortløpende rapporter fra digitalt system for overvåking av vannforbruk og setter også inn tiltak fortløpende dersom forbruket øker mer enn normalt/forventet.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Skolen har definert som sitt overordnede mål innenfor HMS-området (nedfelt i skolens HMS-håndbok) å etablere og sikre et trygt og godt helsemessig arbeidsmiljø ved samtlige avdelinger på skolen.

Korona-krise og arbeidsmiljø: innenfor området arbeidsmiljø prioriteres arbeid med fokus på trygghet, trivsel, samarbeid og faglig utvikling for alle ansatte. Fokus på arbeidsmiljø med tanke på trivsel og trygghet er spesielt viktig i lys av Korona-krisen som vil prege hele skoleåret 2020-21.

Miljøledelse og kildesortering: Skolens aktiviteter skal ha minst mulig grad påvirkning på det ytre miljøet, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Etter at kildesortering ble innført til skolestart 2019, skal skolen jobbe systematisk for å redusere restavfallet og øke kildesorteringsprosenten år for år fram mot 2022. Tiltak for å oppnå dette diskuteres minst en gang i året i ledelsen og AMU.

Forbruk av energi: Forbruk følges opp aktivt av driftsleder og Undervisningsbygg i digitale systemer. Rutiner og tiltak justeres fortløpende for å holde energiforbruket på at så lavt nivå som mulig og er et eget tema på årlig leietagermøte med Undervisningsbygg og skolen.

Sykefravær: Sykefravær har skutt i været i forbindelse med Korona. Det er et mål å redusere sykefraværet i fram mot 2022 slik at fraværsprosent i første omgang kommer på et nivå som før pandemien (6,5 %), selv om nok også 2021 vil være preget av Korona-fravær. Det viktigste tiltaket på dette området er tett oppfølging fra skolens personalledere innenfor de ulike avdelingene.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
1. Bruk av miljøsertifiserte og miljøbevisste leverandører.
2. Innkjøp av miljøvennlige alternativer istedenfor plast og unngå å bruke engangsmateriale der det er mulig på ulike arrangementer og aktiviteter.
3. Innkjøp av miljømateriale og gjenbruk i undervisningen på aktuelle programområder.
Energi: Tiltak
Forbruk følges opp aktivt av driftsleder og Undervisningsbygg i digitale systemer og tiltak settes inn fortløpende dersom forbruket øker mer enn normalt/forventet. Faste og etablerte rutiner for å redusere energiforbruket der det er relevant, f.eks. lavere temperaturer i rom som ikke er i bruk eller i perioder der skolen er stengt. Skolen har som ambisjon å holde energiforbruket rundt det nivået som var i 2019, før pandemien. Også i 2021 bør energiforbruket vare lavere, fordi skolen har vært stengt i lengere perioder.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Redusere antall flyreiser og antall kjørte kilometer i jobbsammenheng der det er mulig. Bruke alternativ transport som f.eks. tog. Fortsette å aktivt oppfordre til sykling til og fra skolen.
Avfall: Mål og restavfall
7000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
55 %
Avfall: Tiltak
Ha som mål å nå målene for restavfall og kildesortering som ble satt før pandemien fram mot 2022.
1. Påminnelser om regler for kildesortering ved skolestart - få med elevrådet i informasjonsarbeidet ut mot elevene. Motivere og øke kunnskap om kildesortering.
2. Tett oppfølging av renholdspersonalet for å sikre riktig håndtering av avfall.
3. Justere plassering av beholdere og gjøre andre praktiske utbedringer fortløpende.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant.