Øya Bil AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Bilverksted med bruktbilsalg og salgsformidling av nye biler for Bilia Lillehammer (Volvo)

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilforhandler, Bilverksted, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 nov., 2021
Utløper: 01 nov., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

78% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

17% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

69% fra 2019

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

4% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

3% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

4% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Til tross for et år med corona pandemi, har vi hatt stor vekst i firmaet. Med økt arbeidsmengde/aktivitet, ser vi også en naturlig økning i både energiforbruk og avfallsmengde. Men selv om avfallsmengden har økt, har vi likevel kildesortert en større prosentandel i år enn i fjor. Vi har også deltatt på betydelig flere møter/kurs, men de fleste av disse har foregått via web. Derfor har vi ingen vesentlig endring i drivstofforbruket på tjenestereiser. Alt i alt ser vi en liten økning i CO2-utslippet men med tanke på veksten i firmaet er ikke denne økningen betydelig stor.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Fokus på innkjøp fra miljøsertifiserte leverandører. Kjøp av brukt inventar og utstyr til eget bruk der det lar seg gjennomføre. Reparerer det vi kan.
Det meste av forbruksmateriell/verkstedmateriell blir kjøpt inn hos èn leverandør. Vi bruker også stort sett èn leverandør på kontorrekvisita. Digitale medier blir brukt til annonsering/reklame.
Avfall og ombruk
Fokus på økt bevisstgjøring på sortering av avfall blant de ansatte. Vi har egen oppslagstavle med rapporter tatt ut fra Miljøfyrtårnets portal. Dette har resultert i nedgang i restavfall og økning i kildesortering. Vi har også redusert beholdningen av miljøfarlig avfall.
Vi bruker avfallsdeklarering.no til å deklarere farlig avfall. Innført elektroniske kjøpekontrakter på bruktbil med elektronisk signering.
Utgående fakturaer sendes elektronisk eller pr. e-post. Innført elektronisk mottak av inngående fakturaer. Inngått avtale med ny leverandør om kombinert leie, vask og reparasjon av arbeidstøy.
Energi
Montert takvifter i bilutstillingshall og verksted for bedre luftsirkulasjon. Montert solskjerming i bilutstillingshall.
Vi har fått satt opp takoverbygg over våre bruktbiler som fører til at vi slipper å vaske bilene så mye.
Vedlikehold av ventilasjonsanlegg. Bevegelsessensor på lys i verksted/wc og gang. Lyssensor på all utebelysning.
Transport
Innkjøp av elektrisk firmabil på slutten av året. Montert ladepunkt for elbil.
Økt bruk av bilfrakteselskap for levering av flere bruktbiler samtidig.
Få tjenestereiser da de fleste møter/kurs har foregått på web.
Utslipp til luft og vann
Kontroll/tømming av oljeutskiller. Rensing av sandfang.
Annet
Pusset opp og ryddet i kundemottak. P.g.a. coronasituasjonen har vi montert beskyttelsesskjermer i kundemottak og på kontorer samt montert flere antibac-stasjoner. Ryddet opp i delebilpark i bakgård. Levert til hugging/gjenvinning.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi vil utføre systematisk HMS-arbeid for å forebygge ulykker, miljø- og helseskader og for å skape trivsel og trygghet for våre ansatte.
Dette skal skje ved at HMS planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
55 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Videre fokus på miljøsertifiserte leverandører. Fortsette med innkjøp av brukt inventar/utstyr der det lar seg gjøre og holde antall leverandører til et minimum.
Fortsatt bruke digitale medier til annonsering/reklame. Fokus på investering i kvalitetsutstyr med lengre holdbarhet.
Energi: Tiltak
Se på mulighet for endring av nattetemperatur og tidsstyring ved ferier/helger. Service på ventilasjons- og varmeanlegg. Utføre kontroll på fakturert energibruk mot faktisk forbruk. Kontroll på elektrisk anlegg samt gjennomgang av den interne rutinekontrollen.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bruke offentlig transport der det er praktisk mulig. Ellers bruke elektrisk firmabil i størst mulig grad. Innkjøp av egen bilfrakter der vi kan frakte 3 biler samtidig.
Fokus på bruk av web-baserte kurs og møter der dette er mulig.
Avfall: Mål og restavfall
2300 kg
Avfall: Mål og kildesortering
86 %
Avfall: Tiltak
Kontinuerlig fokus på kildesortering. Innkjøp av flere kildesorteringsdunker.
Utslipp til luft og vann: Mål
Redusere utslipp av mikroplast som f.eks. i håndrens. Redusere bruk av miljøskadelige såper/verkstedvask.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Undersøke leverandører som kan imøtekomme våre mål på best mulig måte.
Annet
Brannøvelse.