Kristiansand rør og ventilasjon AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

KRV AS har FG godkjenning for Prosjektering, utførelse og kontroll av sprinkleranlegg. Vi har mange dyktige baser og rørleggere med lang erfaring i montasje av alle typer sprinkleranlegg. Foruten at sprinkleranlegget skal slukke branner så er vi opptatt av å bygge anlegg som er estetisk pene og som er tilpasset bygningen på best mulig måte.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Rørlegger

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 des., 2021
Utløper: 27 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

36% fra 2019

Kommentarer

KRV AS er en mellomstor bedrift. Bedriften har løpende 3-5 lærekontrakter.
I 2020 har antall årsverk gått litt opp.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Antall miljømerkede produkter er hentet ut i fra vår intern oversikt "Miljøstatus varer".

Energi

Energiforbruk

4% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

4% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Bygget er energimerket D.
Strømforbruket i 2020 er beregnet for kontoret (oppvarmet areal), med utgangspunkt i målinger per måned fra Agder Energi sine nettsider.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-16% fra 2019

Kommentarer

KRV AS bruker ABAX som kjørebok på biler som har fast sjåfør. Vi bruker da dette som grunnlag for å hente ut oversikt på hvor mange km som er kjørt i tjeneste.
Flere biler brukes kun i tjeneste, ingen fast sjåfør, antar at ca. 90 % av forbruket for de er i tjeneste og 10% privat kjøring.
Antall flyreiser er hentet ut fra flyselskapets nettsider samt vårt fakturasystem.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

125% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

Kommentarer

For å finne mengde avfall er det tatt utgangspunkt i bestilte tømminger av avfallsdunker utført av Norsk Gjenvinning.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-26% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

KRV AS har for 2020 hatt et energiforbruk på 149kWh noe som er litt høyere enn 2019. Forbruket av drivstoff per mil er lavere enn for 2019.
Antall turer med fly er litt lavere enn for 2019, det jobbes med å holde det på et minimum. 56% av avfallet er kildesortert.
Vi fortsetter med å holde fokus på å være miljøbevisste samt å gjøre tiltak for at vi kan bli bedre.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
I 2020 begynte vi prosessen med å finne løsninger for å digitalisere mest mulig av dokumentasjonen vi bruker på våre prosjekter, eks. sjekklister, KS dokumenter.
Dette i tillegg til at vi hele tiden jobber med at mest mulig lagres digitalt og ikke har ting i papirform.
Ved innkjøp av forbruksmateriell til kontoret har vi fokus på å velge miljømerkede produkter.
Avfall
I 2020 har vi kildesortert matavfall, plast, papp og restavfall.
Energi
PC/datautstyr og lys blir skrudd av hver dag når vi går fra jobb.
Transport
Vi har to elbiler som vi bruker. Det oppfordres til å samkjøre mest mulig til prosjektene vi jobber på.
Utslipp til luft og vann
Jobber med å holde flyreiser på et minimum.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi benytter den overordnet HMS og Miljøpolitikken som finnes i HMS systemet
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har fortsatt fokus på å velge miljømerkede produkter så langt det lar seg gjøre, samt at vi oppfordrer kunder å leverandører til å miljøsertifisere seg.
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det jobbes hele tiden med å ikke bruke mer strøm en nødvendig. I 2021 er vi en mindre ansatt i våre kontorlokaler samt at det er flere som ikke er daglig på kontorene.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,54 liter pr.mil
Transport: Tiltak
I 2021 kommer vi til å ha en gjennomgang på firmabilene våre. Da ønsker vi å prøve å erstatte noen av de gamle bilene vi har med nyere modeller, samt se på muligheter for å redusere litt på antall biler vi har.
Opprettholde fokus på å samkjøre der vi kan.
Avfall: Mål og restavfall
900 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Vi kildesortere papp og papir, mat og plastavfall. Det oppfordres til alle som bruker kontorlokalene til å ha aktivt fokus på kildesortering.