Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Skogplanter Midt-Norge AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Skogplanter Midt-Norge produserer skogplanter med hovedfokus på det trønderske markedet. I tillegg til vanlig norsk gran produserer vi furu, bjørk og fjelledelgran.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Gartneri og planteskole, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 mai, 2021
Utløper: 27 mai, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

36% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Antall årsverk: lønninger/420.000,- (3450603/420000)

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

15% fra 2019

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2008

70,00 %

2009

80,00 %

2010

35,00 %

2011

14,00 %

2012

50,00 %

2016

55,00 %

Kommentarer til Innkjøp

Vi har 59 leverandører over en nedre innkjøpsgrense på kr. 10000,- Samme grense som benyttet tidligere. 9 av disse er miljøfyrtårn, 6 stk har ISO14001. I tillegg er det flere som er medlem av Grønt Punkt, Svanen etc.
Sprøytemidler: Benyttet 1,4 l (luna, delaro, boxer) + 1960 g (switch,topsin) + 280 kg Imprid Skog til gransnutebehandling (8,4 mill planter) Både til salg + lager (beh. for lager er nytt fra 2020 dermed høyere volum)

Energi

Energiforbruk

-2% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-2% fra 2019

Kommentarer til Energi

Produksjon solcelle: 73530 KWh, Benyttet i egen produksjon (er fratrekt): 29258 KWh
Areal: Totalt areal veksthus: 5500 m2
produksjonshall: 2000 m2 (inkl 600 m2 kjølerom)

Klimaregnskap

CO2 totalt

-2% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Korona situasjonen har medført lavere mobilitet og det har ikke vært gjort jobbreiser med fly i 2020. Oppturen har vært at vi ser at vi har lært oss å benytte digitale løsninger samt at vi ser at de fungerer bra. Vi benytter eget grunnvann på Kvatninga. Har ikke vannmåler. Vedr. energibruk er vi i stor grad prisgitt klimaet. Mye av energibruken er låst mot oppvarming i produksjonshall og veksthus. Vi har fokus på å optimalisere bruk og temp i lokalene. Dieselforbruket på varebil har gått noe ned, ca 400 l. Dette tror jeg har sammenheng med fraværende møtevirksomhet i 2020.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-100% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

24% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Fordeling drivstoff: Bensin 216 l (plenklipper, kantklipper), Diesel til varebil 1629 l (Mye kjøring med henger, forbruk på 0,9 l/mil, 18100 km), Diesel til 2 stk Wille 3206 som er noe høyere enn 2019 men vi har mere planter i produksjon

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-14% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Det er benyttet 2 ulike renovatører og tallene er hentet fra avfallsrapporter. Vi er ikke fornøyd med kildesorteringsgraden. Det ble levert 1540 kg som restavfall der mesteparten besto av ødelagte plantebrett. Renovatør mente at vi ikke kunne levere dette som hardplast. Dette har vi fått undersøkt i ettertid at ikke stemmer. Her burde vi gjort bedre undersøkelser i forkant.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har fokus på å benytte sertifiserte leverandører hvis de tilfredsstiller våre krav på kvalitet og pris. Når det gjelder voluminnkjøpet til produksjonen benytter vi oss av leverandører og produkter vi har god erfaring med og som vi vet fungerer i vår produksjon. Mye av dette er voluminnkjøp som gjøres felles med andre planteskoler gjennom DNS. Vi benytter oss av lokale leverandører så langt det lar seg gjøre.
Avfall
Vi er i større grad opptatt av å rydde etter hvert slik at vi unngår skippertak. Vi har derfor valgt å ha tilgang på flere containere gjennom året. Dette medfører at vi kan sortere avfallet etter hvert. Kildesorteringsgraden er for lav og noe som vi skal arbeide målrettet med, men som nevnt tidligere har dette direkte sammenheng med 1 stk container som ble levert i feil fraksjon
Energi
Vi har store utgifter tilknyttet oppvarming både i produksjonshall og veksthus. Denne avhenger i stor grad av klimatiske forhold gjennom vinteren og våren som er utenfor vår kontroll. Ovnene i veksthus er termostatstyrte slik at det styres ihht innlagt temp. innendørs er vi opptatt av å minimere tid der portene er åpne og alle porter er utstyr med fjernkontroll.
Transport
Vi har fast avtale med sertifisert transportør som utfører all transport. På høsten transporterer vi mye av plantene selv. Dette gjøres med ny bil og henger. Planen er å skifte ut dette settet da vi ønsker større kapasitet. Årets corona situasjon har medført betydelig mindre møtevirksomhet og mindre transport på arbeidsbil. Selv om situasjonen skulle normalisere seg vil nok dette vedvare og digitale verktøy vil helt sikkert medføre mindre reisevirksomhet i fremtiden.
Utslipp til luft og vann
Utslippen kommer fra transport og gjødsling. Alle kjøretøy er nye og godt vedlikeholdt. Ved transport av planter har vi stort fokus på fulle lass. Vi måler ledningstall i pluggen og har stort fokus på å treffe med gjødselmengde.
Vannforbruk
Vi driver en intensiv produksjon og er avhengig av godt og rent vann. Vi har egen stabil vannforsyning på Kvatninga. Pri 1 er at plantene til enhver tid skal ha optimale vekstforhold men vi har stort fokus på å ikke ha større vannforbruk enn optimalt. Dette medfører gode vekstvilkår for sopp og ugress som vi ikke ønsker i produksjonen. Vi har rutiner for måling av ledetall i plugg slik at vi unngår overgjødsling.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Skogplanter Midt-Norge har som mål at virksomheten skal drives uten skade på mennesker og miljø.
Bedriften skal følge de lover og forskrifter som gjelder for denne type virksomhet, og alle ansatte skal være aktive for å forbedre miljøkvaliteten gjennom løpende kontroll og oppfølging, og gjennom kunnskapsoppbygging i alle ledd i organisasjonen.
Bedriftens innsatsfaktorer og restprodukter skal til enhver tid vurderes og håndteres i forhold til de miljøpåvirkninger disse representerer.
Helse, Miljø og Sikkerhet og Internkontroll skal inngå som en naturlig del av arbeidet ved Skogplanter Midt-Norge.
HMS mål 2021: Videreføre opplæring på nytt HMS-system. Ytterligere fokus på sikkerhet og verneutstyr. Innføring av internt kvalitetssystem slik at vi får nedskrevet rutiner og instrukser for den enkelte arbeidsoppgave. Det skal ikke registreres yrkesrelatert sykefravær. All kommunikasjon skal etter hvert foregå på norsk.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
18 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ha det ryddig på arbeidsplassen slik at vi har god oversikt over hva vi har før vi gjør nye innkjøp. Ha ekstra fokus på kartlegging av leverandører i forkant. Prioritere miljøsertifiserte bedrifter der de ellers står likt. Har valgt å gjøre innkjøp av ny bil og henger med større kapasitet. slik at vi kan transportere større volum ved behov. Velger å bytte til piggfrie vinterdekk.
Energi: Mål
62 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Optimal justering av ovner, termostatstyring og lufteluker. Fokus på rask lukking av porter, har fjernkontroll på alle porter. Serviceavtaler med årlig service på alle tekniske anlegg, kjøl, frys og ventilasjon. Serviceavtale med årlig kontroll på alle porter. Overgang fra egen server/datarom til skyløsning. Månedlig oppfølging av energibruk av daglig leder. Tidsstyring på ventilasjonsanlegg og varmeanlegg. Tidsstyring på varmekar til desinfisering under innsåing.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Da vi skifter til en større bil og henger er vi usikre på hva vi skal sette som mål for dieselforbruket. Registrering av dieselforbruk på hver tur både med og uten lass. Fokus på økonomisk kjøring. Årlig service og godt vedlikehold på Willer. Fokus på økonomisk kjøring.
Avfall: Mål, Restavfall
1000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Dokumenter håndteres mest mulig digitalt. Paller og brett lagres tørt slik at de holder lenger, utvide lagerkapasiteten. Vi har prosjekt på emballage på egne produkter, spesielt innpakking av planter og unngå plast. God tilgang og informasjon om kildesortering i bedriften slik at alle vet hvordan det skal sorteres.
Utslipp til luft og vann: Mål
Benytte kun miljøsertifiserte transportører.
Bli bedre på økonomisk kjøring når vi leverer planter.
Forbedre rutiner på måling av ledetall slik at vi unngår overgjødsling.
Fokus på integrert plantevern for å redusere bruken av plantevernmiddel.
Vurdere alternativer til kjemisk behandling av skogplanter (mot gransnutebille)
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ha fokus på miljøsertifisering ved innhenting av anbud på transportoppdrag.
Skifte av ny varebil og henger til egen transport av planter.
Fokus/kurs blant ansatte om økonomisk kjøring.
Utarbeide skriftlig instruks på måling av ledetall på veksthus/frilandsdyrka planter.
Prosjekt på mekanisk beskyttelse av skogplanter. 3-årig Innovasjon Norge prosjekt. Utvikle barriereskydd.
Annet
Markedsføre oss selv bedre som en miljøsertifisert bedrift og hva dette innebærer for våre kunder. Vi opplever at miljøsertifisering dessverre betyr mindre for våre kunder når avtaler skal inngås.