Marienlyst skole (Oslo)

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 jan., 2022
Utløper: 31 jan., 2025

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

3% fra 2019

Antall elever og ansatte

4% fra 2019

Kommentarer

Årsverk, ansatte: HR
Elever: Nøkkeltall elever

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-9% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Tallene har hentet fra energinett. Skolen har brukt 217 000 kWh mindre energi enn i 2019 som skyldes varmere vær jevnt over i 2020. Skolen har også hatt på grunnen av korona mindre utlån/ utleie om kvelden. Det blir også brukt 80 kWh nærkjøling.

Transport

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

-37% fra 2019

Kommentarer

+ 118 Kg. sikkerhets makulering

Vannforbruk

Vannforbruk

-11% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-18% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Bevissthet rundt innkjøp og materialbruk. Følger kommunens avtaler. Bevissthet knyttet til gjenbruk av materialer i spesielt K&H.
Avfall
Bevissthet rundt avfallshåndtering og gjenbruk. Kampanjer knyttet til papirbruk og utnyttelse av alle matvarer slik at vi ikke kaster mye mat.
Energi
Bevissthet rundt energibruk og oppvarming. Driftsleder følger nøye med og skrur ned i alle helger og ferier.
Transport
Ikke aktuelt.
Utslipp til luft og vann
Følger nøye med.
Vannforbruk
Følger nøye med på forbruk. Fordi vi har svømmehall så har vi stort vannforbruk fordi det er retningslinjer knytte til vannskifte etc.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Skolen har fått tilbakemelding fra Undervisningsbygg og renholds etaten at vi må blir bedre til kildesortering av papir og plast. Dette skal vi jobbe med i 2021.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Angående innkjøp er vi avhengig av rammeavtale sentralt. Vi ser også at en del miljøvennlige løsninger koster mer i tid og penger.
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
At vi kan se tydelig under energioppfølging at skolen bruker mindre energi når skolen er ikke i drift. (Ferie, helger, ettermiddager uten utlån)
Transport: Tiltak
Ikke aktuelt.
Avfall: Mål og restavfall
20000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Det er stort fokus på resirkulering og å minske avfallet. Matvarer som er til overs benyttes og aviser/reklamemateriell benyttes i K&H.
Annet
Skolen har store utfordringer i forhold til energieffektiv drift som Undervisningsbygg er klar over. Vi er i så måte avhengig av hva UBF får til i 2021.