Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Majorstuen skole

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Majorstuen skole er en av Oslos største barne - og ungdomsskoler med rundt 950 elever. Skolen ligger i bydel Frogner, men huser elever fra hele kommunen. Vi har omlag 90 lærere og har en stab på cirka 20 personer fordelt på ledelse, administrasjon, vedlikehold og renhold. I tillegg jobber det rundt 20 personer på Aktivitetsskolen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 nov, 2021
Utløper: 15 nov, 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

25% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-5% fra 2019

Antall elever og ansatte

-2% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-6% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-6% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

-3% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

266% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-26% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

23% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

55% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Bruker Oslo kommunes samkjøpsavtaler der de finnes.
Avfall
Må bli bedre på kildesortering. Ingen tiltak er gjennomført i år så vidt meg bekjent, utenom at elever og ansatte skal bruke de ulike kildesorteringskassene.
Energi
Ingen spesielle tiltak er gjennomført så vidt meg bekjent.
Transport
Svært lite transport.
Vannforbruk
Ingen nye tiltak gjennomført.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
OVERORDNEDE MÅL
Arbeidsmiljø:
• arbeidstakerne skal ha et helsefremmende arbeids- og læringsmiljø
• arbeidstakerne skal være vernet mot psykiske og fysiske helseskader
• arbeidsgiverrepresentantene på alle administrative nivåer skal ha tilstrekkelig opplæring til å ivareta sitt HMS-ansvar
Brannsikkerhet:
• Liv, helse, miljø og materielle verdier skal være vernet mot brann og eksplosjon
EL-sikkerhet:
• Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være utført, driftet og vedlikeholdt slik at det ikke medfører fare og ulykker

LOKALE MÅL
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brannEl-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Følge Oslo kommunes samkjøpsavtaler.
Energi: Tiltak
Lite vi kan gjøre. Lys og varme er justert i henhold til bruk og står ikke på unødvendig.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Samkjøre der det går ved arrangementer i skolens regi.
Avfall: Mål, Restavfall
15000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Jobbe mer med kildesortering. Ansatte og elever må mer på banen og integrere det i undervisningen.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen spesielle mål.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen planlagte tiltak.