Rørleggerne J & L AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rørlegger J & L AS er totalleverandør av rørleggertjenester og utfører serviceoppdrag, rehabilitering av bad, rørinstallasjoner, gulvvarmeanlegg, kjøleanlegg med mer. Kundegruppene er landbruk, industri og private. Virksomheten har kontoradresse på Kaarbyveien 15 på Sundbyfoss og det er hele Rørlegger J & L AS som skal sertifiseres.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Rørlegger

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 mai, 2021
Utløper: 13 mai, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

12% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

20% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-12% fra 2019

Kommentarer

Mye korrespondanse går nå på mail. Inngående fakturaer sendes for det meste på EHF. Veldig mye av utgående fakturaer sendes også på mail.

Energi

Energiforbruk

-3% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-3% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

3% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-2% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Vi hadde et samlet CO2 utslipp i 2019 på 36,5 tonn. Av dette kom nesten 86% fra transport/tjenestekjøring og 12% fra bruk elektrisk strøm.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Det er blitt mindre papirforbruk da mer og mer blir elektronisk.
Ved innkjøp av varer blir det gjort behovsvurdering i forhold til det som er på lageret.
Ved innkjøp av varer kjøpes produkter som har en lang foreventet levertid, dette gjør at man sparer miljøet ved å skifte ut ofte.
Avfall og ombruk
Søppel sortere i ulike fragsjoner. Er nøye med å rydde opp all søppel slik at det ikke spres ute i nature. Ta med søppel med en gang, ikke sett igjen hos kunde.
Energi
Lukker dører og porter slik at dette ikke står oppe unødig.
Varmer bare opp steder i lokalet som bruker. Lys blir slått av i rom som ikke benyttes.
Transport
Samkjører på jobber,hvor dette lar seg gjøre. Unngår tomgangskjøring. Planlegger slik at vi ikke trenger å kjøre mye frem og tilbake på hver enkelt jobb
Har forsatt samme bilpark, her blir det regelmessig utført service/kontroll på bilene,for å bevare disse mest mulig. Piggefrie dekk brukes da vi kjører mye på veien som er saltet.
Utslipp til luft og vann
Mye av det samme som under transport.
Annet
Ingen andre relevante tiltak gjennomført

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet. Systematisk helse,- miljø og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Virksomhetens produkter og tjenester skal oppfylle brukernes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Forsatt være bevisst på om man faktisk trenger det man kjøper. Veilede kunde til å velge miljømerkede/bærekraftige varer
Energi: Tiltak
Lukke dører/porter
Slå av lys
Ikke varme opp unødvendig rom som ikke er i bruk
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,15 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurdere å kjøpe el-bil når bilparken skal byttes ut
Avfall: Mål og restavfall
1700 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Være flik til å sortere søppel
Utslipp til luft og vann: Mål
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Unngå tomgangskjøring
Samkjøre visst dette lar seg gjøre på planlagte oppdrag
Annet
Ingen andre planlagte tiltak.