Paul Nygaard AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Grossistfirma

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Felleskriterier (2016), Handel, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 okt., 2019
Utløper: 31 okt., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-10% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

8% fra 2019

Kommentarer

Nedgang i omsetning pga covid 19.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

18% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-6% fra 2019

Kommentarer

Stadig flere kunder mottar faktura / info på mail eller elektronisk.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-20% fra 2019

Kommentarer

Alt av belysning er byttet til led. Varmegjenvinning fra frys/kjølemaskiner.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

-62% fra 2019

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-62% fra 2019

Kommentarer

3 flyreiser tur/retur.
Møtevirksomhet gjøres nå i hovedsak på Teams.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

11% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

Kommentarer

Alt av restavfall går til energigjenvinning, intet til deponi.

Vannforbruk

Vannforbruk

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-5% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Flyreiser er redusert til et minimum. Møter gjennomføres på Teams.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Kontinuerlig fokus på miljømerkede produkter, både til intern og ekstern bruk.
Avfall og ombruk
Kontinuerlig fokus på rett sortering.
Energi
Fokus på varmegjenvinning. Det er montert led lys på hele lageret, samt kontor.
Transport
Bilparken er nå på 2 biler.
Utslipp til luft og vann
Ingen utslipp til luft og vann

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Månedlige personalmøter hvor aktuelle saker tas opp. Vi er en liten bedrift med korte beslutningsveier. Sosiale tiltak, samt markering av oppnådde mål.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
8 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
60 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
I samarbeid med vårt hovedkontor er det utarbeidet en innkjøpsveileder som setter fokus på miljømerkede produkter. Det er en prioritert jobb å få flere av våre leverandører til å miljøsertifisere seg.
Energi: Tiltak
Varmegjenvinning og rutiner for å slå av belysning etter arbeidstid.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,4 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi vurderer fremdeles elbil som "bybil".
Avfall: Mål og restavfall
7500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Kontinuerlig fokus på kildesortering.
Fokus på bruk av emballasjeplast, både egen bruk og våre leverandørers bruk.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen utslipp til luft og vann.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen planlagte tiltak