Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Kiesel Norge AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Kiesel Norge AS er stolte importører av materialhåndteringsmaskiner til bruk innen sortering og komprimering av avfall, og lasting og lossing av forskjellige materialer. Vi selger maskiner til gjenvinningsstasjoner, skraphandlere, havner og båter. Hos oss er vi i dag 10 ansatte som drar lasset sammen. Vi har etablert elektronisk HMS-system i vår daglige drift, og er alle engasjerte i våre mål om å fokusere på en trygg og lattermild hverdag, innenfor effektive og bærekraftige rammer. Vi er et miljøfyrtårn!

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 26 mai, 2020
Utløper: 26 mai, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

43% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

18% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

20% fra 2019

Kommentarer til Innkjøp

Vi har byttet leverandør av renholdstjenester i 2020, og ny leverandør leverer i henhold til svanemerking av produkter. Vi har også registrert inn at vår regnskapsleverandør er ISO 14001 sertifisert.

Energi

Energiforbruk

-43% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-48% fra 2019

Kommentarer til Energi

I løpet av våren 2020 ble oljefyring avviklet og varmepumper installert. Videre så flyttet vi inn i nye lokaler i september 2020. Oppvarmet areal i kvadratmeter har dermed endret seg gjennom året fra 1092 til 856. ( I september og oktober hadde vi forbruk i begge lokaler, og dermed energibruk fordelt på 1948 kvadratmeter, i snitt gjennom året har vi dermed hatt energiforbruk fordelt på 1195 kvadratmeter.)
Forbruk av elektrisitet i gamle lokaler fra januar til oktober var 54 443,3 Kwh. (Faktisk forbruk)
Forbruk av elektrisitet fra september til desember i nye lokaler var 23 628 Kwh. (Beregnet utifra snittpris på kwh siste kvartal 2020, (0,82 øre/kwh) , ut i fra fakturert beløp for vår andel i kvadratmeter ink andel fellesarealer ut av byggets totale forbruk av strøm.)

Klimaregnskap

CO2 totalt

-58% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

2020 ble et annerledes år enn forventet både pga at vi flyttet inn i nye lokaler, og pga endring i arbeidsrutiner, reisemønstre og periodevis aktivitetsnivået som følge av retningslinjer i samfunnet av hensyn til pågående covid-19 pandemi. Dette preger selvsagt også våre resultater i klimarapporten. Vi har klart å holde sorteringsgraden høy selv om vi har levert inn tre ganger så mye avfall som året før i forbindelse med overgangen til nye lokaler.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-68% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

-31% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-30% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-1% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Avfallsmengden er betydelig større i 2020 enn tidligere år fordi vi flyttet inn i nye lokaler, og i flytteprosessen ble gammelt papirarkiv og annet lagerinnhold og inventar som ikke kunne nyttegjøres i nye lokaler levert inn som avfall. Det som derimot kunne ha verdi for andre enn oss, ble solgt eller gitt bort.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
I alle innkjøp av inventar i flytteprosessen ble det vurdert om vi hadde mulighet til å kjøpe brukt fremfor nytt, og det resulterte i at alle kontormøbler som ble kjøpt inn ble kjøpt brukt og i nærmiljøet.
Vi har kjøpt inn en pappkvern, som gjør at vi ikke lenger har behov for å kjøpe inn fyllmateriale til våre forsendelser ut til kunder. Behovet dekkes opp via gjenbruk av materialer på innkommende forsendelser fra våre leverandører.
Avfall
I flytteprosessen ble inventar og utstyr som ikke ble med flyttelasset, men ikke var søppel, solgt eller gitt bort.
I våre nye lokaler har vi gått til innkjøp av en pappkvern for å redusere avfallsmengden og samtidig redusere innkjøp av pakkemateriell.
Vi har investert i en oljetilhenger for å reduserer svinn/overforbruk av olje når vi gjør oljeskift ute hos våre kunder. Videre har vi leid inn et miljøskap for ekstra sikkerhet rundt håndtering av farlig avfall hos oss.
Energi
I våres ble energi fra oljefyr byttet med varmepumper. Videre har vi i løpet av året flyttet til nyere og mindre, men mer arealeffektive lokaler. Bygget er også i bedre teknisk stand, og dermed mer energieffektivt.
Transport
For å optimalisere reisemønsteret i salgsavdelingen har vi gjort en ny, geografisk inndeling av kundene. Dette skal bidra til at vi fremover kan både redusere antall flyreiser i forbindelse med kundebesøk, og også fordeler kundebesøkene på færre reiser.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kiesel Norge AS har som mål å engasjere og utvikle kompetente, trygge og lykkelige ansatte. VI skal bidra positivt i samfunnet, med fokus på helse, miljø og sikkerhet både lokalt og globalt, i vårt nærmiljø og i vår bransje.
-Mennesker skal trives på jobb!
-Ingen ansatte skal tvile på sikkerheten rundt sine arbeidsoppgaver
-Vi skal ikke ha skader/ulykker som kunne vært unngått.
-Vi skal til enhver tid ha et oppdatert risikobilde.
-Miljøet skal være en vesentlig faktor i alle våre daglige gjøremål.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
13 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ved implementering av nytt ERP- og logistikksystem vil vi redusere antall bestillinger til lager, da vi i enda større grad kan gjøre lagerbestillinger basert på statistikk og historikk.
Vi skal jobbe videre med å forme våre innkjøpsrutiner slik at vi finner de løsningene som til enhver tid er det beste alternativet både for bunnlinja og miljøet.
Energi: Mål
80000 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi skal gå igjennom de daglige rutinene våre og oppdatere disse i henhold til nye lokaler og nye muligheter for energibesparende tiltak.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,4 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Det blir byttet en selgerbil i løpet av 2021. Her erstatter vi en dieseldrevet bil med en hybridbil som er bensindrevet. Vi vil videreføre arbeidet med et aktivt endringsarbeid for å kunne gjennomføre flere kundebesøk digitalt. Vi jobber også med å etablere flere rutiner for digital feilsøking, veiledning, opplæring og teknisk support både internt og ut mot kunder for å redusere reisevirksomheten på ettermarkedet.
Avfall: Mål, Restavfall
10000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Vi kjøpte inn pappkvern i slutten av 2020, denne skal bidra til å redusere avfallsmengden. Vi har også et mål om å etablere en ordning der vi tilbyr våre kunder å leie utstyr og hjelp til å rense oljen på maskinene sine for partikler for å kunne bytte olje sjeldnere, og dermed kjøpe mindre olje. Dette kan også føre til mindre olje levert inn i retur via oss. Vi søker å opprettholde høy sorteringsgrad selv om mengden sortert avfall vil gå ned av disse tiltakene, og vil fokusere videre på tett oppfølging av vår avfallshåndtering.