Harpefoss Hotell

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Kunstformidling, utstilling, publikumsarrangementer, landhandeldrift med kafevirksornhet, gjestebolig for kunstnere, residenser, utleie lokaler for kurs og møtevirksomheter.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Enkle overnattingssteder, Enkle serveringssteder, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 24 jun., 2021
Utløper: 24 jun., 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall gjestedøgn

Kommentarer

30 døgn med utleie, antall gjester (senger utleid) 200

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Beregning basert på ett års avfallsplan (privat abonnement).

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Energiforbruk for Harpefoss hotell as vil kun gjelde i måneder med utleie og servering, april-oktober og da kun 50% av totalt forbruk. Resterende måneder og forbruk er for virksomheten Harpefoss kunstarena og eget atelier og kontor for eier Anna Gudmundsdottir og Eivind Slettemeås.

Totalt forbruk april – oktober er 22312 kW/h. For Harpefoss hotell as utgjør da samlet forbruk 11156 kW/h

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

For beregning 2020 er det lagt til grunn vanlig husholdningstømmeplan (privatabonnement). Det forventes å øke med avfallsmengde pga. utvidet drift i 2021, og vi vil da gå over til bedriftsabonnement.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Harpefoss hotell følger rutiner for innkjøp for mindre virksomheter som utarbeidet av Miljøfyrtårn. Virksomheten inngår avtaler med lokale tilbydere når det er snakk om kortreiste/lokalt produserte matvarer.

Den som er ansvarlig for innkjøp, planlegging og tilberedning av mat for salg og servering er informert og kjent med Miljøfyrtårn sine retningslinjer for innkjøp.

Harpefoss hotell kjøper størstedelen av sine drikkevarer, melprodukter, vaskemiddel, produkter til storhusholdning m.m. for servering og overnatting fra miljøsertifiserte grossister for økologiske produkter. Dette gjelder blant annet innkjøp av varer for videresalg, for basisråvarer og rengjøringsprodukter. Vi selger også økologisk merket is produsert med fløte, frukt og bær fra gårdsbruk.

Bygningen fra 1896 er et verneverdig jernbanehotell der det er lagt stor innsats i å både restaurere og etterisolere bygningsmassen. Det er i stor grad vektlagt materialgjenbruk og reparasjoner, fremfor store utskiftninger og nye materialer.

Kunnskap om sirkulærøkonomi i byggebransjen og livsløp for bygninger med fornyet funksjon og verdi, gjør bevaring av gamle bygninger til et positivt energibidrag sammenlignet med energiregnskapet som inngår i å rive og bygge nytt.
Avfall og ombruk
Kildesorteringsinstruks henger lett tilgjengelig og godt synlig for ansatte.

Rutiner for sortering og håndtering av avfall for overnattingsgjester er merket med separate beholdere i kjøkken i utleieenheter.

Det er egen kildesortering for elektrisk og elektronisk avfall. Kildesortering tilrettelegges for både ansatte og overnattingsgjester.

Papp/papir, matavfall, plast, glass/metall og flasker med og uten pant har anvist avfallsortering for overnattingsgjester og avfallssortering utendørs der det er aktuelt.
Energi
Etterisolert tak alle bygninger. To tilbygg er totalrenovert og etterisolert gulv, vegg og tak. Totalisolert to driftsbygninger (gjenbruk av bygning). Reparert og satt inn doble vinduer der disse trengte utskifting.

Det montert LED-belysning i driftsbygninger og i alle rom med ny el-installasjon. Utendørs belysning har tiddstyring.

Alle kjøle- og fryseskap samt kjøledisk i serveringsdel er nye fra 2021 og har høyeste energiklasse.

Det er i 2019 gjort nødvendig utskifting av utstyr for parafinanlegg for kombibrenner i 1. etasje. Kombibrenner benytter i dag bioparafin.

Harpefoss hotell as leier lokaler og energiforbruk som inngår i leiekostnad (ca ½ av forbruk april- oktober utgjør 11156 kW/h).
Transport
Harpefoss hotell benytter seg av felles transporttjenester fra leverandør av matprodukter og fra andre leverandører slik at energiforbruket til transport minimaliseres.

For innkjøp som gjøres med privatbil benyttes nærbutikk og/eller nærmeste tettsted, og innebærer svært lite utslipp til transport

Reduksjon av behov for privattransport er beskrevet i egen miljøpolicy med mål om 25% reduksjon i 2021.

For gjester formidler vi i kommunikasjon og på hjemmeside om miljøvennlige transportalternativer som kollektivtrafikk til overnattingstedet og utlån av transportmidler, slik at reise uten privatbil skal kunne være et godt alternativ.

Vi legger til rette for og informerer om at gjester har anledning til å benytte kollektive transportmidler som buss og tog til Harpefoss hotell. Vi tilbyr å hente gjester på nærmeste tog/bussholdeplass

Tilgang til transportmiddel under opphold tilbys på følgende måter:
Låner ut privat bil til gjester som ønsker å dra på kortere turer i nærområdet, dersom avstand tilsier det.

Låner ut sykler til gjester og videreformidler om sykkeltilbud i G-vegen.
Utslipp til luft og vann
Harpefoss hotell benytter økologiske rengjøringsmidler og håndsåpe for gjester og ansatte.
Annet
Harpefoss hotell fremmer reiseopplevelser og tilbud som bidrar til et mer bærekraftig reiseliv, gjennom å blant annet informere og legge til rette for våre besøkende på følgende måter:

Være lokal guide i forhold til turer i skog og mark i nærmiljø

Bruk av DNT stinett i området som rekreasjons- og aktivitetsmål

Turattraksjoner, bademuligheter og andre turmål i gangavstand.

Utarbeidet eget kart og tilby turkart som veileder for lokale turmål.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Harpefoss hotell har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:

• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten til Harpefoss hotell.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Harpefoss hotell.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Harpefoss hotell skal følge rutiner for innkjøp mindre virksomheter som utarbeidet av Framtiden i våre hender / Miljøfyrtårn. Virksomheten skal inngå avtaler med lokale tilbydere når det er snakk om kortreiste/lokalt produserte matvarer.

Den som er ansvarlig for innkjøp, planlegging og tilberedning av mat for salg og servering skal gjøre seg godt kjent med Miljøfyrtårn sine retningslinjer for innkjøp.

Harpefoss hotell vil fortsette å kjøpe størstedelen av sine drikkevarer, melprodukter, vaskemiddel, produkter til storhusholdning m.m. for servering og overnatting fra leverandører som er miljøsertifiserte, eller fører f.eks. Debio-merke for økologiske produkter.

Harpefoss hotell vil benytte seg av informasjonsbrev på mail vedr. miljøsertifisering som utarbeidet av Miljøfyrtårn til å informere leverandører og samarbeidspartnere ved førstegangssertifisering.
Energi: Mål
50 kWh per gjestedøgn
Energi: Tiltak
Reparer fremfor å rive.

Gjenbruk fremfor nye materialer.

Tidsstyring av utelys

Spare energi ved å ikke bruke flere rom enn nødvendig i kaldeste måneder, og tilpasset årshjul for bruk

Overgang fra fossil parafin til bioparafin

Videreføre tiltak for etterisolering og gjenbruk

Avfall som kan gjenvinnes leveres på gjenvinningsstasjon

Oppfølging av energibruk
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Antall reiser med bil erstattes med reiser med kollektive transportmidler med 25% i 2021
- Formidle i kommunikasjon og på hjemmeside om miljøvennlige transportalternativer som kollektivtrafikk til overnattingstedet og utlån av transportmidler
- Legge til rette for og informere om at gjester har anledning til å benytte kollektiv transport som buss og tog til Harpefoss hotell.
- Opplyse om kollektive transportmidler og tilby henting på nærmeste tog/bussholdeplass
- Tilgang til transportmiddel under opphold
- Låne ut privat bil til gjester som ønsker å dra på kortere turer i nærområdet, dersom avstand tilsier det.
- Låne ut sykler til gjester og videreformidle om sykkeltilbud i G-vegen.
Avfall: Mål og restavfall
840 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
For mål restavfall er det satt en større mengde enn 2020, med følgende grunn:
Harpefoss hotell as ble etablert med overnattingstilbud i juli 2020, i et år sterkt preget av koronorestriksjoner. Vi har for 2021 budsjettert for et høyere antall gjestedøgn, besøk og omsetning, da drift er beregnet for hele perioden april-oktober og med økt besøk til kafeen. Dette er årsak til at vi tror mål for 2021 har en større realisme som normalår, enn det som fremkommer av klima- og miljøregnskap for 2020. Endelig mål for et normalår vil kanksje først kunne vise seg når koronorestriksjoner ev. endelig kan utfases i 2022.

Virksomheten skal i 2021 benytte skjema for matsvinn. Ansatt med serveringsansvar vil ha ansvar for måling av matsvinn ved dagens slutt.

Vi vil også redusere mengde papir i daglig bruk ved å kun benyttes elektronisk dokumentasjon.
Utslipp til luft og vann: Mål
Det har hittil ikke vært behov for installering av fettutskiller. Mengde tilberedning av mat som gir fettavfall er lite, og fjernes med papir (type vaffel- og toastjern). Dispensasjon fra kommunen er innvilget.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Når kjøkken oppgraderes i nær fremtid vil det vurderes behov for installering av fettutskiller.
Annet
Harpefoss hotell vil fortsette sitt engasjement og være en pådriver i spørsmål knyttet til nærmiljø og forvaltning av lokale naturområder. I samarbeid med andre lokale aktører ønsker vi å bidra til å ivareta kvaliteter ved natur, landskap og nærmiljøaktiviteter, blant annet gjennom tilrettelegging for kulturelle og naturbaserte opplevelser.