Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

GIG Networks AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

GIG networks leverer fiberbaserte internettjenester til bedriftsmarkedet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 jun, 2021
Utløper: 04 jun, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Fulltidsansatte

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Virksomheten bruker mindre og mindre papir. Etter overgang til digital signatur brukes det ennå mindre. Faktura er lagt over på e-post og EHF. Det er anslagsvis ca 10kg papir som brukes pr år. Etter at lageret er tømt vil vi kunne se hvor mye vi handler inn for etterhvert, men vi anser ikke volumet pr i dag som veldig miljøfientlig sett i forhold til mengdene som ble brukt for 2-3 år siden.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Virksomheten flyttet inn i nye lokaler 01.01.2021.
Vi har ikke fått opp egen måler for vårt lokale ennå.
Tallene ovenfor er reelle tall hentet fra regnskapet 2020.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Virksomheten har flyttet til ny adresse og vil ikke kunne sammenligne 2020 med 2021. Det er ventet et betydelig lavere CO2 utslipp for 2021.

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Virksomheten har normalt ca 2-5 flyreiser årlig.
Grunnet Covid-19 ble det ikke foretatt noen flyreiser i 2020.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Virksomheten flyttet ut av gamle lokaler den 01.01.2021.
Vi kastet ca 10 kg restavfall fra mat i uken, derav ca 480 kg pr år.
Ved flytting kasserte vi EE materiell for ca 200 kg. og annet materiell for ca 450 kg.
Mye av dette "annet materiell" ble kildesortert og noe gjenbrukt.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vesentlig nedgang i innkjøp da vi går fra egenprodusert lunch til felleskantine.
Innkjøp ut over dette er bare til egen produksjon av tjenester stort sett EE-materiell som følger et livsløp med miljøkrav.
Avfall
Ordning med kildesorert avfall på nytt arbeidssted.
Energi
Går fra oljefyrt oppvarming til elektrisk oppvarming
Transport
Kvitter oss med firmabil ila 2021
Utslipp til luft og vann
N/A

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
- Utdanne en ansatt innen HMS
- Bytte av kontorlokaler som gir bedre lysforhold, støydemping, personalkantine, sykkelgarasje, dusj og garderober mm.
- Stimulere til økt bruk av offentlig kommunikasjon ved lokale arbeidsreiser
- Innføre kildesortering
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Etterhvert og mer bevisstgjøring rundt bærekraftige innkjøp. Følge innkjøps instruksen.
Energi: Mål
40 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Virksomheten har flyttet inn i nye lokaler fra 01.01.2021. Det er derfor ingen referanser til tidligere forbruk.
Lokalene er ca like store som gammel adresse hvor det ble brukt ca 43 kWh pr kvm.
Målet er å starte med et lavere forbruk enn dette så får vi ta eventuelle tiltak derfra. Først må vi bli kjent med bygget.
Grunnet Covid-19 er det ikke tatt nok i bruk ennå til å danne seg ett blikk i hvordan vi skal innføre energisparende tiltak.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Selge firmabilen da den brukes svært sjelden.
Avfall: Mål, Restavfall
200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Kildesortering på arbeidsstasjoner og lager
Utslipp til luft og vann: Mål
Vansklelig å måle
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Selge bilen og benytte el sparkesykkel / offentlig kommunikasjon til kundemøter etc.