GIG Networks AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

GIG networks leverer fiberbaserte internettjenester til bedriftsmarkedet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 jun., 2021
Utløper: 04 jun., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Fulltidsansatte

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Virksomheten bruker mindre og mindre papir. Etter overgang til digital signatur brukes det ennå mindre. Faktura er lagt over på e-post og EHF. Det er anslagsvis ca 10kg papir som brukes pr år. Etter at lageret er tømt vil vi kunne se hvor mye vi handler inn for etterhvert, men vi anser ikke volumet pr i dag som veldig miljøfientlig sett i forhold til mengdene som ble brukt for 2-3 år siden.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Virksomheten flyttet inn i nye lokaler 01.01.2021.
Vi har ikke fått opp egen måler for vårt lokale ennå.
Tallene ovenfor er reelle tall hentet fra regnskapet 2020.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Virksomheten har normalt ca 2-5 flyreiser årlig.
Grunnet Covid-19 ble det ikke foretatt noen flyreiser i 2020.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Virksomheten flyttet ut av gamle lokaler den 01.01.2021.
Vi kastet ca 10 kg restavfall fra mat i uken, derav ca 480 kg pr år.
Ved flytting kasserte vi EE materiell for ca 200 kg. og annet materiell for ca 450 kg.
Mye av dette "annet materiell" ble kildesortert og noe gjenbrukt.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Virksomheten har flyttet til ny adresse og vil ikke kunne sammenligne 2020 med 2021. Det er ventet et betydelig lavere CO2 utslipp for 2021.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vesentlig nedgang i innkjøp da vi går fra egenprodusert lunch til felleskantine.
Innkjøp ut over dette er bare til egen produksjon av tjenester stort sett EE-materiell som følger et livsløp med miljøkrav.
Avfall og ombruk
Ordning med kildesorert avfall på nytt arbeidssted.
Energi
Går fra oljefyrt oppvarming til elektrisk oppvarming
Transport
Kvitter oss med firmabil ila 2021
Utslipp til luft og vann
N/A

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
- Utdanne en ansatt innen HMS
- Bytte av kontorlokaler som gir bedre lysforhold, støydemping, personalkantine, sykkelgarasje, dusj og garderober mm.
- Stimulere til økt bruk av offentlig kommunikasjon ved lokale arbeidsreiser
- Innføre kildesortering
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Etterhvert og mer bevisstgjøring rundt bærekraftige innkjøp. Følge innkjøps instruksen.
Energi: Tiltak
Virksomheten har flyttet inn i nye lokaler fra 01.01.2021. Det er derfor ingen referanser til tidligere forbruk.
Lokalene er ca like store som gammel adresse hvor det ble brukt ca 43 kWh pr kvm.
Målet er å starte med et lavere forbruk enn dette så får vi ta eventuelle tiltak derfra. Først må vi bli kjent med bygget.
Grunnet Covid-19 er det ikke tatt nok i bruk ennå til å danne seg ett blikk i hvordan vi skal innføre energisparende tiltak.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Selge firmabilen da den brukes svært sjelden.
Avfall: Mål og restavfall
200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Kildesortering på arbeidsstasjoner og lager
Utslipp til luft og vann: Mål
Vansklelig å måle
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Selge bilen og benytte el sparkesykkel / offentlig kommunikasjon til kundemøter etc.