Syse AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

SYSE er en av Norges mest erfarne hosting-leverandører som helt siden 1995 har registrert domenenavn, levert webhotell delt og dedikert hosting av høy kvalitet, og har svært allsidige løsninger for automatisering og videresalg. Vi utvikler og leverer hosting-tjenester til både sluttkunder og forhandlere, hosting-leverandører og andre samarbeidspartnere. Akkreditert NORID-registrar, sertifisert Miljøfyrtårn, og godkjent av Trygg E-Handel.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 des., 2020
Utløper: 01 des., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

13% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

9% fra 2019

Kommentarer

To nyansatte hhv. 01.06 og 01.09.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

-34% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-9% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-16% fra 2019

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

750% fra 2019

Kommentarer

Rapporten inkluderer nå strømforbruket i vårt datasenter. Rapporter tidligere år har ikke inkludert dette forbruket her som følge av at vi ikke har hatt noen egnet avlesningsmåte.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

69% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

72% fra 2019

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Det er benyttet fly ved 1 anledning Sandefjord - København t/r for 4 personer i det hele. CO2 beregnet vha. https://www.sas.no/barekraft/klimakalkulator/

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-60% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

4% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

496% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Bytte ut 3 leverandører som ikke var sertifiserte. Faset ut en rekke andre leverandører som var strengt unødvendige, og noen heller ikke sertifiserte.
Avfall og ombruk
Anskaffet egne avfallsbeholdere. Byttet til mindre avfallsbeholdere.
Energi
Startet avlesing av energiforbruk på vårt datasenter.
Transport
Avviklet alle møter (med unntak av ett) vha. videokonferanser.
Utslipp til luft og vann
Startet bygging av nytt og moderne datarom i vårt datasenter.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
En bred og grundig forståelse av HMS og HMS-arbeid er bærekraftig, og medfører økt trivsel for de ansatte, økt kvalitet på tjenestene vi leverer til kundene, bedre økonomiske rammebetingelser for alle parter i verdikjeden, og mindre fotavtrykk på miljøet. SYSE skal være et fyrtårn i bransjen, utøve forbilledlig HMS-arbeid, og påvirke både konsern, leverandører og kunder til å velge bærekraftig. Vi skal ha et effektivt system for å arbeide med HMS, og som medfører kontinuerlig forbedring på alle områder:

Vi skal skape et arbeidsmiljø for de ansatte som gir arbeidsglede og trivsel, og som dessuten inspirerer til personlig og faglig vekst og kollektiv styrke og samhold.

Vi skal foretrekke miljøvennlige leverandører, og miljøvennlige produkter. Alle materielle eiendeler skal forvaltes med omhu gjennom hele livssyklusen, og vi skal jobbe systematisk med å lage løsninger som legger til rette for gjenbruk av maskinvare.

Vi skal jobbe for å implementere transparens i våre produkter og tjenester, og i verdikjeden. Produkter og tjenester skal ha en høy grad av sikkerhet, og personvern skal inkluderes i HMS-arbeidet.

Vi skal velge maskinvare som bruker mindre energi, bruke utelukkende miljøvennlig energi, og jobbe systematisk med å redusere energiforbruket.

Vi skal jobbe aktivt for å påvirke andre aktører i bransjen til å bli mer bærekraftige.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
15 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
21 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Redusere innkjøp og forbruk
Tiltak: Redusere maskinvare som benyttes til produksjon.
Energi: Tiltak
Tiltak: Redusere maskinvare som benyttes til produksjon.
Tiltak: Øke tettheten på produksjonsutstyret.
Tiltak: Fase ut gammelt og uforholdsmessig energikrevende utstyr.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Redusere drivstofforbruket
Tiltak: Redusere antall turer til/fra datasenteret ytterligere ved hjelp av et mer motstandsdyktig produksjonsmiljø, og bedre planlegging av turene.
Avfall: Mål og restavfall
150 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Øke sorteringsgraden
Tiltak: Anskaffe sorteringsstasjoner som kan utplasseres i fellesområdene.
Tiltak: Veie avfallet periodisk.

Redusere avfallsmengden
Tiltak: Digitalisere all dokumentbehandling.
Utslipp til luft og vann: Mål
Redusere energiforbruket
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Tiltak: Fullføre bygging av nytt og moderne datarom i vårt datasenter.