Oslo S Utvikling AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Oslo S Utvikling bygger ut kontorer, boliger og et variert handels- og kulturtilbud på gateplan for å gjøre Bjørvika til Norges mest attraktive område.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Felles kriterier

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 17 des., 2021
Utløper: 30 mai, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-89% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

4% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-35% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-6% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-30% fra 2019

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-100% fra 2019

Kommentarer

OSU holder ikke daglig leder med bil.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-35% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

Kommentarer

Avfallsmengden er redusert med ca. 30 % grunnet 4 måneder koronas-stengt kontor. Matavfall er hovedsakelig kaffegrut

Vannforbruk

Vannforbruk

-36% fra 2019

Kommentar

4 måneder koronastengt kontor

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-52% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Mye av kuttene i 2020 skyldes 4 måneder koronas-stengt kontor.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Kontorinnkjøp har vært lavt grunnet nedstengningen. Vi ser at det har vært noe mer krevende å opprettholde felles innkjøp med bruk av hjemmekontor. Dette er noe vi jobber med å finne en løsning på i 2022.
Avfall
Avfallsmengdene på kontoret har vært lavt grunnet nedstengningen. Vi har ikke sett effekten av de nye avfallsbøttene. Dette håper vi å kunne følge mer i 2022.
Energi
Energibruken på kontoret har vært lavt grunnet nedstengningen. Gårdeier drifter de tekniske anleggene bra.
Transport
Transport på kontoret har vært lavt grunnet nedstengningen. Firmabilen er solgt. Vi fortsetter å benytte oss av Teamsmøter.
Utslipp til luft og vann
Bruk av vann på kontoret har vært lavt grunnet nedstengningen.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
OSU sin miljøpolicy er knyttet opp mot hovedkontoret sin aktivitet og de eiendomstransaksjoner som firmaet gjennomfører. Vi er medlem i Grønnbyggallianse og har vedtatt å følge de 20 strakstiltakene for miljø som alliansen har satt opp. OSU er en aktiv aktør for å utvikle gode møteplasser for mennesker i Bjørvika. Vi omsetter for store summer og tilpasser oss nå EUS taksonomi og ESG-kravene. Vår miljøpolicy vil de nærmeste årene være under endring for å tilpasses de kravene som nå implementeres i EU og Norge.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Når kontorene åpnes opp igjen vil vi gå gjennom innkjøpsrutinene på ny og jobbe med å hode innkjøpsmengden på et minimum.
Energi: Mål
160 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Slå av teknisk utstyr helt etter endt arbeidsdag og redusere stand-by. Samarbeide med driftsavdelingen til Braathen Eiendom og forsøke å redusere driftstider på ventilasjonsaggregat.
Transport: Tiltak
Vi har ingen bil etter at den ble solgt i fjor.
Avfall: Mål og restavfall
100 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Ved åpning av kontoret vil mengde avfall igjen øke. Vi vil arbeide for å fortsette å jobbe så mye digitalt som mulig. Det er kjøpt inn nye avfallsdunker for å lettere kunne sortere avfallet. Vi samarbeider med rengjøringsbyrå for å sikre at sortert avfall kastes på riktig sted i felles avfallsrom.
Utslipp til luft og vann: Mål
200 m3/år
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ved åpning av kontoret vil bruk av vann igjen øke. Vi mengder i fra om teknisk feil på toalettanlegg og passer på å ikke bruke mer vann en nødvendig i minikjøkkenet.