Fjordvarme AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Fjordvarme AS er ein uavhengig rådgjevar som leverer tenester knytt til utvikling og bruk av fornybar energi.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 sep., 2021
Utløper: 09 sep., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-4% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

31% fra 2019

Kommentarer

Data er hentet fra Tripletex.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Data om transaksjoner er hentet fra Tripletex

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

10% fra 2019

Kommentarer

Inkluderer beregnet andel av varme/kjøling/ventilasjon/lys i byggets fellesarealer, samt lys og generelt forbruk i egne kontorlokaler.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

-50% fra 2019

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-48% fra 2019

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

- Data om reiseregninger er hentet fra Tripletex, kjøretøyinfo fra Statens Vegvesen, og alt er deretter fylt inn i beregningsskjema fra Miljøfyrtårn.
- Vesentlig mindre reising på grunn av koronapandemien.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-20% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

Kommentarer

- Korrigert mot antall dager med pålagt hjemmekontor.
- Det er generelt lite avfall.
- Problematisk at plast, matavfall og restavfall blir blandet ved "ankomst" fellessystem på bygget. Papp og papir blir imidlertid sortert ut.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-24% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

- Innkjøp er omtrent som tidligere år.
- Pandemien har ført til økt kunnskap og erfaring knytta til bruk av digitale verktøy fremfor reising, noe vi garantert vil dra nytte av i årene som kommer.
- Lite avfall per ansatt.

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
- Påbegynt omfattende arbeid rundt FNs Bærekraftsmål og hvordan bedriften kan implementere/bidra inn mot disse. Tverrfaglig samarbeid sammen med andre lokale bedrifter. Arbeidet fortsetter inn i 2021.
Innkjøp
- Videreføring av tidligere tiltak.
Avfall og ombruk
- Videreføring av tidligere tiltak.
- Gitt byggeier tilbakemelding om at dagens løsning (felles for bygget) er for dårlig.
Energi
- Videreføring av tidligere tiltak.
Transport
- Kraftig økning av internettbaserte løsninger fremfor reising.
Utslipp til luft og vann
- Videreføring av tidligere tiltak.
Annet
- Påbegynt utvidet energieffektivisering/monitorering av eksisterende drift.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
- Selskapet skal arbeide for å forebygge ulykker, miljø- og helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen. Selskapet skal ikke påvirke det ytre miljø negativt og være en sikker leverandør av miljøvennlig energi og miljøvennlige tjenester til kundene.
- Selskapet jobber systematisk og målretta med å sørge for en kontinuerlig utvikling av kompetanse og kunnskap innen fornybare energiløsninger og VA. Dette blir gjort ved kontinuerlig forbedring av anlegg i drift, kursing og oppdatering av tilsette og samarbeid med hovedeier.
- Sammen med våre eiere og samarbeidspartnere er denne kompetansen vår forsikring til kunden om at alle tjenester levert av Fjordvarme AS oppfyller avtalte kvalitetskrav. Kvalitetssikring av våre tjenester er en viktig del av vårt arbeid. Kvalitetssikringa blir utført både internt av egne ressurser og om nødvendig eksternt ved hjelp av ressurser fra hovedeier Nordplan AS. Fjordvarme AS sitt kvalitetssikringssystem er bygd opp etter system/mal fra Norges Praktiserende Arkitekter ANS sitt system «maks 2010». Dette er et fellessystem med vår hovedeier og samarbeidspartner Nordplan AS.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
15 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Skaffe full oversikt over faste innkjøp og forbrukte varer.
- Bruke opp det som allerede er kjøpt inn, og revidere rutiner for fremtidige innkjøp.
- Miljømerkede produkter skal som hovedregel velges der det er tilgjengelig.
- Hvis ikke tilgjengelig så skal forhandler/butikk gis tilbakemelding om at det ved neste innkjøp er ønskelig med miljømerkede produkter.
Energi: Tiltak
- Oppfordre byggeier til å endre oppvarmingskilde fra strøm til vann-vann varmepumpe (fjordvarme-nettet).
- Slå av teknisk utstyr i helger og ferier, samt etablere rutiner for oppfølging.
- Videreutvikle rutiner for oppfølging av energibruk på kontoret og ute på fjordvarmeanlegget.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
350 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Videreføre bruk av internettbaserte løsninger som alternativ til reisevirksomhet så ofte som mulig.
- Fortsatt følge "Transportveilederen".
- Benytte elbil der det er mulig/tilgjengelig.
- Oppfordre ansatte til å gå/sykle til og fra jobb.
Avfall: Mål og restavfall
30 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
- Videreutvikle rutiner for kildesortering, samt månedlig oppfølging (kontoret).
- Oppfordre byggeier til økt fokus og tilrettelegging rundt kildesortering i hele kontorbygget.
- Etablere rutiner for kildesortering, samt registrering av mengde avfall (fjordvarmeanlegget).
Utslipp til luft og vann: Mål
- Ingen utslipp så langt det lar seg gjøre.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
- Videreføre gode erfaringer med digitale løsninger som erstatning for reisevirksomhet.
Annet
- Ansette 1 ny medarbeider i 2021.
- 1 ansatt skal ut i foreldrepermisjon i 2021.
- Identifisere og implementere relevante målsetninger i tråd med FNs bærekraftsmål.
- Synliggjøre fordelene og oppfordre til bruk av fornybar energi til oppvarming.
- Øke fokus på miljøvennlig og bærekraftig utbygging og drift, samt videreutvikle miljøfokus i tildelingskriterier for prosjekt.
- Optimalisere energibruk og effekt ved fjordvarmeanleggene der bedriften er involvert.