Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Atlanten videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Kantine, Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 nov., 2020
Utløper: 27 nov., 2023

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

-7% fra 2019

Antall elever og ansatte

-1% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

574 elever(inkluderer delelever og voksenelever på kveldskurs) og 75 ansatte

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra miljøsertifiserte leverandører

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-29% fra 2019

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-22% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-68% fra 2019

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

-62% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

-86% fra 2019

Antall kjørte kilometer

-61% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-3% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

16% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

-35% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Skolen følger fylkeskommunens rammeavtaler.
Avfall
Økt fokus på kildesortering av plast og papir. Tatt i bruk pappkomprimator. Ved opprydding av lagerrom våren 2020 ble mye (stoler/hyller/bord) gitt bort/gjenbrukt.
Energi
Etterisolering av vegger og rundt vinduer i klasseromsfløyen. Investert i anlegget som justerer varme og luft (SD-anlegg), som har muliggjort nattsenking av temperatur.
Transport
Økt bruk av videomøter
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt for Atlanten vgs.
Annet
Vi arbeider systematisk med makkerskapsprogram for å bedre læringsmiljøet for elever.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Atlanten videregående skole skal ha et forsvarlig HMS-system.
Atlanten videregående skole skal ha et inkluderende arbeidsmiljø der ansatte og elever blir ivaretatt på en god måte. Det skal være trygt å rapportere avvik i forhold til ønsket arbeidsmiljø så vel det fysiske som det psykiske.
Alle skal ta ansvar for å gjøre arbeidsmiljøet godt.
Atlanten videregående skole skal være sertifisert som Miljøfyrtårn.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vurdere hvilke produkter vi kan bytte til økologiske alternativer ved innkjøp til kantine
Energi: Mål
125 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Søkt om midler til å skifte ut vinduer i aula. Fortsette arbeidet med å forbedre SD-anlegg (totalt fem forskjellige anlegg).
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Lære av situasjonen under pandemien i 2020 for varige endringer med å bruke digitale møter. Fortsatt mål om å redusere total mengde drivstoff/kilometer med 40% fra 2019-tall.
Avfall: Mål, Restavfall
10000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
35 %
Avfall: Tiltak
Skolen skal jobbe for å redusere bruk av engangsplast og jobbe videre med interne rutiner for kildesortering. Mål om å ha sortering av matavfall i kantine.