Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Atlanten videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole, Leietaker, Kantine

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 nov, 2020
Utløper: 27 nov, 2023

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

-7% fra 2019

Antall elever og ansatte

-1% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

574 elever(inkluderer delelever og voksenelever på kveldskurs) og 75 ansatte

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2015

30,49 %

Kommentarer til Innkjøp

Kortreiste bakevarer fra Tor Sevaldsen

Energi

Energiforbruk

-22% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-22% fra 2019

Kommentarer til Energi

Tall fra BYE

Klimaregnskap

CO2 totalt

-34% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-69% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

-62% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-3% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Tall hentet fra lønnssystemet

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

16% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Avfallsrapport fra Norsk Gjenvinning
Annet=200 kilo kloakkslam
Stor opprydding av lagerrom våren 2020

Vannforbruk

Vannforbruk

-35% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Skolen følger fylkeskommunens rammeavtaler.
Avfall
Økt fokus på kildesortering av plast og papir. Tatt i bruk pappkomprimator. Ved opprydding av lagerrom våren 2020 ble mye (stoler/hyller/bord) gitt bort/gjenbrukt.
Energi
Etterisolering av vegger og rundt vinduer i klasseromsfløyen. Investert i anlegget som justerer varme og luft (SD-anlegg), som har muliggjort nattsenking av temperatur.
Transport
Økt bruk av videomøter
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt for Atlanten vgs.
Annet
Vi arbeider systematisk med makkerskapsprogram for å bedre læringsmiljøet for elever.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Atlanten videregående skole skal ha et forsvarlig HMS-system.
Atlanten videregående skole skal ha et inkluderende arbeidsmiljø der ansatte og elever blir ivaretatt på en god måte. Det skal være trygt å rapportere avvik i forhold til ønsket arbeidsmiljø så vel det fysiske som det psykiske.
Alle skal ta ansvar for å gjøre arbeidsmiljøet godt.
Atlanten videregående skole skal være sertifisert som Miljøfyrtårn.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vurdere hvilke produkter vi kan bytte til økologiske alternativer ved innkjøp til kantine
Energi: Mål
125 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Søkt om midler til å skifte ut vinduer i aula. Fortsette arbeidet med å forbedre SD-anlegg (totalt fem forskjellige anlegg).
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Lære av situasjonen under pandemien i 2020 for varige endringer med å bruke digitale møter. Fortsatt mål om å redusere total mengde drivstoff/kilometer med 40% fra 2019-tall.
Avfall: Mål, Restavfall
10000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
35 %
Avfall: Tiltak
Skolen skal jobbe for å redusere bruk av engangsplast og jobbe videre med interne rutiner for kildesortering. Mål om å ha sortering av matavfall i kantine.