Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Alcadon AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Alcadons leverer produkter og systemer for data og telekommunikasjon - og er leverandør til selskaper som installerer og bygger IT-nettverksløsninger. Vi har to avdelinger, en i Sandefjord (tidl. Cablecom) og en i Oslo (Alcadon). Herværende sertifisering gjelder avdelingen i Sandefjord, som inkluderer to enmanns salgskontorer i henholdsvis Bergen og Hamar.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 feb, 2020
Utløper: 20 feb, 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

12% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Har sluttet 2 personer, og vi har fått inn 3 nye kolleger

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

125% fra 2019

Kommentarer til Innkjøp

Vi har pr i dag 9 leverandører som er sertifisert, dette antallet ønsker vi å øke. Jobber aktivt mot våre leverandører for å få dem til å sertifisere seg. Alcadon AS har ingen miljømerkede produkter for videresalg

Energi

Energiforbruk

-5% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-9% fra 2019

Kommentarer til Energi

Fordeling kvadratmeter: Sandefjord 232, Hamar 18 og Bergen 20 - Tilsammen 270 kvadratmeter. Snitt forbruk er 154,97

Klimaregnskap

CO2 totalt

-25% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Vi jobber med å få ned forbruk på Diesel, har nå en el-bil, og vurdere flere. Energi og restavfall er det Torp IT som jobber med, de gjør en veldig god jobb på kildesortering. Når det gjelder eneri har Torp IT investert i solcellepanel.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-80% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

69% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser for å besøke kunder og samlinger. Blir litt reise da Alcadon AS har avdelinger flere steder i Norge. Lite flyreiser i 2020 grunnet Covid-19. Alcadon AS har 2 diesel biler, en i Sandefjord (20 560 km, 1234 liter diesel) og Hamar (17 000 km, 1000 liter diesel)

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

3% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Har ikke mye restavfall, vi kildesorterer i et fellesområde med flere bedrifter hvor huseier Torp IT tar dette videre (de er miljøfyrtårn sertifisert)

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Har laget skriflig innkjøpsrutine som alle er kjent med.
Har laget oversikt over våre leverandører og dere miljøserifikater.
Avfall
Huseier Torp IT fokuserer på kildesortering (Sertifisert Miljøfyrtårn), vi som leietaker er godt informert om hvilke rutiner som gjelder via samtaler, mail og oppslag lokalt.
Energi
Ingen konkrete tiltak utført. Huseier Torp IT har investert i Solceller
Transport
Vi prøver å begrense kjøring med firmabiler og flyturer, og tar mer i bruk Skype, Teams, Zoom o.l
Vi har oppdatert transportpolicy som er distribuert til alle ansatte
Utslipp til luft og vann
Unngå undøvendig tomgangskjøring
Annet
Ingen andre relevante tiltak gjennomført

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Alcadon AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.
(Driftstjenester, Utvikling, Rådgivning, Salg, Service, eller annet)
Dette gjøres gjennom:
-å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Alcadon AS
-å tilfredstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Opprettholde gode rutiner.
Påvirke leverandører som ikke er miljøsertifisert til å gjøre dette.
Vi vil ved langsiktige avtaler vurdere å ta inn i kontrakten at leverandører innen en viss tid skal miljøsertifisere seg.
Energi: Mål
154,97 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ingen konkrete tiltak planlagt, annet en at alle tenker som om ved bruk av energi.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Fortsette å begrense kjøring med firmabiler og flyturer, og ta mer og mer i bruk skype/teams o.l
Har vært flinke til dette i 2020, da vi ikke hadde noe valg grunnet Covid-19.
Avfall: Mål, Restavfall
12 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
72 %
Avfall: Tiltak
Ingen konkrete tiltak planlagt.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen konkrete tiltak planlagt pr i dag, men vurdere el-bil ved utbytte av firmabil
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen konkrete tiltak planlagt.
Annet
Ingen konkrete tiltak planlagt.