Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Vera Tank AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vera Tank AS er Norges ledende leverandør av tankløsninger for sikker lagring og transport av olje, drivstoff og kjemikalier. Vi er leverandør til aktører i bygg- og anlegg, landbruk, havbruk, industri, transport, sjø- og luftfart. Vera Tank har vært med på å utvikle tanker i 50 år. Vi legger stor vekt på nyskapning og tilpasning av produkter til gjeldende regelverk. Selskapet holder til på Nordre Fokserød 13B i Sandefjord.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Handel, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 okt., 2019
Utløper: 25 okt., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-30% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

9x 100% + 1x 80% + 1x 60%

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-25% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-27% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

2020 er et år utenfor det normale pga Covid-19.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

75% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

-79% fra 2019

Antall kjørte kilometer

77% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ingen anmerkning.
Avfall
Avfallshåndtering gjøres av huseier. Vi prøver å påvirke i den grad vi kan og har fokus på å kildesortere som det ligger til rette for per i dag.
Energi
Ingen anmerkning.
Transport
Mer bil fremfor kollektivt/fly pga Covid-19.
Utslipp til luft og vann
Ingen anmerkning.
Annet
Ingen anmerkning.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Opprettholde godt arbeidsmiljø og adoptere holdninger til nye ansatte som kommer til.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
3 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette å fremme miljøvennlig profil og påvirke leverandører som ikke er sertifisert.
Energi: Mål
61,9 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ingen tiltak. Nytt bygg med automatisk slukking av lys.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
6000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ingen nye tiltak.
Avfall: Mål, Restavfall
43 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
82 %
Avfall: Tiltak
Ingen anmerkning.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant.
Annet
Ingen anmerkning.