Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Fokus Rådgivning AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 nov, 2019
Utløper: 07 nov, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

15% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

9% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

14% fra 2019

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Det er lavere papirforbruk, blant annet pga de pålagte hjemmekontor-periodene, imidlertid kan det være vi ikke har totaloversikt av samme grunn. Men flere jobber godt tilnærmet papirløst.

Energi

Energiforbruk

-17% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-17% fra 2019

Kommentarer til Energi

Lokalene har også fjernvarme. Vi får kun tall for hele bygningen: Fjernvarme LT PL 6 50% av total (fiktiv) - 245 494 kWh

Klimaregnskap

CO2 totalt

-30% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-33% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-39% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruket styres vanligvis av hvor vi har prosjekter. Vi ser at antall kilometer, både med drivstofforbruk og med el-bil, har økt i 2020. Det har vært økt bruk av private biler da selskapet ønsker at ansatte skal unngå å ta kollektivt (pga Covid-19), i tillegg har selskapet noen prosjekter i områder utenfor Stor-Oslo hvor det ikke er effektivt og/ eller mulig å benytte kollektivt. Selskapet har hatt en felles-samling hvor det ble benyttet privatbiler som fremkomstmidler, samkjøring ble gjennomført kohort/prosjekt-vis.
Det er kun gjennomført 4 innenlands flyreiser - også prosjektrelatert. (Svarfelt for antall flyreiser kommer ikke frem)

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-1% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Vi har felles avfallsrom med vår bygning og nabobygning. Tilhørende avfallsrommet er blant annet kantinedrift (som vi ikke er del av) og matvarebutikk
Avfallsmengder er derfor estimert på bakgrunn av fellestall, forbruk og innkjøp
Også i 2020 har vi økt antall ansatte og de innkjøp tilknyttet oppstartsprosessen blir det dessverre avfall av ifht transportemballasje skjermer og annet datautstyr.

Dessverre høyere avfallstall på papp da det har blitt investert i en del nytt utstyr til hjemmekontor og prosjektkontor. Dette for å lette arbeidssituasjonen under perioden med pålagt hjemmekontor.

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Prosjekter under arbeid: Ny fabrikk for Vestre https://www.theplus.no/malene
Innkjøp og materialbruk
Vi har fokus på å velge miljøvennlig og vurdere behov før innkjøp ref innkjøpsveileder.
Avfall
Vi kildesorterer og gjenbruker emballasje.
Energi
Lokalene har led-lys med bevegelsessensorer, samt nattsenking.
Oppvarming styres sentralt, men justeres ihht sesong.
Transport
Våre ansatte benytter egentlig kollektivtransport til møter og befaringer, men korona-året har gjort at alle benytter egen bil pga smittefare.
(Vedr smittefare: Våre ansatte er på byggeplasser i Oslo og omegn og det er spesielt fokus på smittevern disse steder. Samtidig er det offentlige råd om unngå kollektrivtransport)
Imidlertid har vi utstrakt bruk av hjemmekontor med digitale møter, men enkelte ansatte har hoved-arbeidsoppgavene på byggeplass og må derfor kjøre til og fra disse.
Mange ansatte har hybrid eller el-biler.
Flyreiser i 2020 er knyttet til oppdrag.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Det er en overordnet målsetning for Fokus Rådgivning AS å ha et trivelig, godt og sikkert arbeidsmiljø.
Vi skal ta vare på virksomhetens lokaler og materiell, samt forhindre belastninger på ytre miljø.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
9 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
17 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det forventes ingen endringer i innkjøp- /forbruksmøsteret.
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi har energieffektive lokaler
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2000 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi forventer høy bruk av privat fremkomstmiddel gjennom 2021 også pga korona-restriksjoner.
Møter gjennomføres digitalt så langt dette er praktisk mulig ifht prosjekter.
Avfall: Mål, Restavfall
90 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Vi fortsetter fokuset på lavt innkjøp, minimal bruk av emballering og stor grad av kildesortering.