Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Fokus Rådgivning AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 nov., 2019
Utløper: 07 nov., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

15% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

9% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

14% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-36% fra 2019

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-17% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-31% fra 2019

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

-33% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

10% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-39% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

-32% fra 2019

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

-1% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Prosjekter under arbeid: Ny fabrikk for Vestre https://www.theplus.no/malene
Innkjøp og materialbruk
Vi har fokus på å velge miljøvennlig og vurdere behov før innkjøp ref innkjøpsveileder.
Avfall
Vi kildesorterer og gjenbruker emballasje.
Energi
Lokalene har led-lys med bevegelsessensorer, samt nattsenking.
Oppvarming styres sentralt, men justeres ihht sesong.
Transport
Våre ansatte benytter egentlig kollektivtransport til møter og befaringer, men korona-året har gjort at alle benytter egen bil pga smittefare.
(Vedr smittefare: Våre ansatte er på byggeplasser i Oslo og omegn og det er spesielt fokus på smittevern disse steder. Samtidig er det offentlige råd om unngå kollektrivtransport)
Imidlertid har vi utstrakt bruk av hjemmekontor med digitale møter, men enkelte ansatte har hoved-arbeidsoppgavene på byggeplass og må derfor kjøre til og fra disse.
Mange ansatte har hybrid eller el-biler.
Flyreiser i 2020 er knyttet til oppdrag.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Det er en overordnet målsetning for Fokus Rådgivning AS å ha et trivelig, godt og sikkert arbeidsmiljø.
Vi skal ta vare på virksomhetens lokaler og materiell, samt forhindre belastninger på ytre miljø.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
9 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
17 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det forventes ingen endringer i innkjøp- /forbruksmøsteret.
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi har energieffektive lokaler
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2000 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi forventer høy bruk av privat fremkomstmiddel gjennom 2021 også pga korona-restriksjoner.
Møter gjennomføres digitalt så langt dette er praktisk mulig ifht prosjekter.
Avfall: Mål, Restavfall
90 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Vi fortsetter fokuset på lavt innkjøp, minimal bruk av emballering og stor grad av kildesortering.