Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Hirth Himle Entreprenør AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Å drive som maskinentreprenør samt hva med dette hører til

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 10 sep., 2020
Utløper: 10 sep., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

26% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-30% fra 2019

Energi

Energiforbruk

-5% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-5% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

2275% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

2886% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

1% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

2837% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

18% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi følger de nye innkjøpsrutinene hvor bl.annet innkjøp av miljøvennlige produkter og miljøsertifiserte leverandører er i fokus. Alt av engangs kopper og fat, har redusert så langt det lar seg gjøre. Plastkrus er tatt ut av beholdningen.
Avfall
Vi har gjennomført tydeligere merking av de ulike sorteringene av avfall på hovedkontoret.
Energi
Vi har senket innetemperaturen på lager og verkstedhall med noen grader.
Transport
Vi har hatt fokus på tomgangskjøring og tatt dette opp ved ulike anledninger.
Utslipp til luft og vann
Vi har klart å redusere tomgangskjøring noe.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Gjennom målrettet miljøarbeide vil Hirth Himle Entreprenør A/S, sørge for at vi kontinuerlig reduserer faren for å forvolde skade på det ytre miljø så som luft, vann, jord, planteliv, mennesker og dyr.
Arbeidet skal gjennomføres slik at det tilfredsstiller alle relevante lover og forskrifter for sikkerhet og miljø.
Dette vil da styre vår produksjon, avfallsbehandling, bruk av råmaterialer og naturressurser ved våre anlegg, vårt verksted og vår administrasjon.
Vi skal så langt det er mulig, sette oss målbare miljømål gjennom registreringer av vernerunder, antall avvik, korrigerende tiltak og RUH.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Prioritere miljømerkede produkter og leverandører, ved å sette fokus på dette i hele innkjøpskjeden.
Energi: Mål
65 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Øke bevisstheten i hele organisasjonen på strømforbruk. Fokus på å slå av lys i rom som ikke er i bruk. Samt senke innetemperatur der hvor det er mulig.
Transport: Tiltak
Fokus på tomgangskjøring og få denne ned.
Avfall: Mål, Restavfall
8000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
94 %
Avfall: Tiltak
Mest mulig gjenbruk ute på anlegg. I 2021 vil fokuset være gjenbruk av asfalt, samt oppretteholde nivået vårt på kildesortering, gjenbruk og restavfall.
Utslipp til luft og vann: Mål
Redusere tomgangskjøring.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Økt fokus og samtaler med ansatte rundt tema tomgangskjøring.
Annet
Fokusere på få konkrete målpunkt hvert år i Miljøfyrtårnet. Slik at det er lettere å holde fokus og å nå målene vi setter oss.