Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Dronninga landskap AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Dronninga landskap arbeider aktivt for et bærekraftig samfunn med særskilt vekt på byforming, der landskapet og det offentlige byrom danner premiss for byutviklingen. Stedenes historie og geografi er viktige premisser for utvikling av våre landskapsprosjekter. Vi er opptatt av at utviklingen skjer på områdets, landskapets og stedets premisser. Vi bruker eksisterende vegetasjon, naturstein og ivaretar lokale arter i størst mulig grad. Overvannet skal behandles som en ressurs, og ikke et problem. Vi arbeider for at våre prosjekter kan bidra til større biologisk mangfold. Dette bidrar til mindre avfall og redusert transportbehov, samtidig som det styrker stedets egenart og gjør stedene mer innholdsrike og dermed interessante for både mennesker og dyr. Vi ønsker at områdene vi utvikler gir så liten miljøbelastning som mulig/lager et lite økologisk fotavtrykk.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 feb, 2020
Utløper: 15 feb, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-20% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-20% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

38% fra 2019

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

110% fra 2019

Energi

Energiforbruk

-5% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

12% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

-27% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

80% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Pga. koronasituasjonen har det vært behov for å bytte ut noe tog med privatbil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

3% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Kraftig reduksjon pga. koronasituasjonen og overgang til hjemmekontor

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Firmaet har helt siden etablering prioritert gjenbruk, bærekraft og miljø i alle våre prosjekter.
Innkjøp og materialbruk
Kontorets største innkjøp fram til koronanedstengningen var matvarer til lunsj. Vi velger økologisk, kortreist og bærekraftig der det er mulig. Vi serverer kun vegetarisk mat, og velger sunne produkter. Fra slutten av mars er kantina stengt ned pga. smittevernhensyn.
Avfall
Alt avfall blir sortert, og vi forsøker både å begrense mengden avfall ved å velge bort engangsprodukter så langt det er mulig, samt å unngå unødig emballasje.
Energi
PCer og lys slås av etter endt kontortid. Vi har lys-blokkerende persienner på alle vinduer som er med på å regulere temperaturen innendørs.
Transport
PCer og lys slås av etter endt kontortid. Vi har lys-blokkerende persienner på alle vinduer som er med på å regulere temperaturen innendørs.
Pga. koronasituasjonen har det vært nødvendig å bruke privatbil ved prosjektoppfølging i større grad enn forrige år.
Utslipp til luft og vann
Som kontorbedrift har vi svært lite utslipp.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi jobber systematisk med å utvikle bedriften for skape et godt arbeidsmiljø og en god, miljøvennlig drift. Vi vurderer jevnlig hvordan eventuelle utslipp kan reduseres. Vi vil fortsette å vurdere bedriftens kostnader og rutiner ved bruk av råvarer og andre ressurser.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
15 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vil opprettholde gode rutiner i forhold til innkjøp. Vi kjøper kun vegetariske varer, og forsøker å velge økologisk og kortreist så langt det er mulig. Vi forsøker både å begrense mengden avfall ved å velge bort engangsprodukter så langt det er mulig, samt å unngå unødig emballasje ved innkjøp.
Energi: Mål
250 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi vurderer kontinuerlig muligheter for å effektivisere energibruken.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi benytter oss av kollektivtransport så langt det er mulig, både i jobbsammenheng og på studieturer.
Avfall: Mål, Restavfall
200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Vi kildesorterer alt som kan sorteres.
Utslipp til luft og vann: Mål
I prosjektene våre bruker vi eksisterende vegetasjon, naturstein og ivaretar lokale arter i størst mulig grad. Overvannet behandler vi som en ressurs, og ikke et problem. Vi arbeider for at våre prosjekter kan bidra til større biologisk mangfold. Dette bidrar til mindre avfall og redusert transportbehov, samtidig som det styrker stedets egenart og gjør stedene mer innholdsrike og dermed interessante for både mennesker og dyr. Vi ønsker at områdene vi utvikler gir så liten miljøbelastning som mulig/lager et lite økologisk fotavtrykk.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi vurderer jevnlig hvordan eventuelle utslipp kan reduseres ytterligere.
Annet
Vi vurderer jevnlig hvordan eventuelle utslipp kan reduseres ytterligere.