Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Grunnarbeid Entreprenør AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Maskinentreprenør. Formål: Drive bygge- og anleggsvirksomhet. I tillegg skal selskapet kunne delta i andre selskaper, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i annen virksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 18 mar, 2019
Utløper: 18 mar, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

2% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

64,5 kg av dette er flyers

Energi

Energiforbruk

-8% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-8% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

48% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

61% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

36% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-3% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Annet: Asbest

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har liten mulighet til å påvirke valg av produkter i prosjekt, da dette er allerede beskrevet av (offentlig) byggherre. Vi kan velge av hvem vi kjøper produktene av. I de tilfeller vi har mulighet til å velge blir miljøvennlige produkter prioritert. Vi har ila 2020 kjøpt 2 el-biler samt vi leaser en hybrid.
Avfall
Fokus på kildesortering. I mindre prosjekter vil det bli benyttet "bigbags" til sortering.
Energi
Framleie også i 2020 av et kontor. Gode rutiner på slukking av lys og varme i rom som ikke brukes
Utslipp til luft og vann
Sikrere mobile drivstofftanker. Miljømerkede rengjøringsprodukter produkter benyttes der det er mulig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Grunnarbeid Entreprenør AS skal ha en høy miljøstandard i alle sine aktiviteter. Bedriften skal være
med på å minimere belastning på natur og miljø ved å stille krav til produkter og leverandører.

Den øverste ledelsen fastsetter miljøpolitikken og informerer ansatte om bedriftens forpliktelse til
kontinuerlig forbedring av vår miljøinnsats.

Vi ønsker å bidra til et godt miljøarbeid ved å ha fokus på følgende tema:
– Energieffektivitet
– Gjenvinning
– Kjemikaliebruk
– Irregulære utslipp
– Materialbruk

Dette oppnår vi gjennom
– å ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan
– involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere
– å innarbeide miljøpolitikken i våre systemer og arbeidsoppgaver
– å forplikte oss til å være i samsvar med gjeldende lover, annet regelverk, kundens krav og
egne krav.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har som mål at 54% av våre gjentagende hovedleverandører med omsetning over 1 mill. skal være miljøsertifiserte.
Vi fortsetter arbeidet med å påvirke firmaets interesser i positiv retning hva gjelder miljøsertifisering samt valg av mest miljøvennlig alternativ i prosjekter som kommer til utførelse
Energi: Mål
95 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Forbruk i 2020 var lavere enn 2019. Vi senker målet for 2021 til 95 kWh per kvadratmeter
Vi fortsetter med gode rutiner på slukking av lys deler lokalet som ikke benyttes og etter endt arbeidstid. Senker temperaturen i rom som ikke benyttes.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
4 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurdere nullutslipp/hybrid kjøretøy/maskiner ved nyanskaffelse. Meget aktuelt nå, da TK utlyser fossilfrie og utslippsfrie prosjekter.
Avfall: Mål, Restavfall
15000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Fortsette fokus på kildesortering i våre prosjekter. Legge til rette med containere i store og "bigbags" i mindre prosjekter for sortering
Utslipp til luft og vann: Mål
Fortsette god planlegging av logistikk i prosjekter.
Velge miljøvennlige renholdsprodukter der dette er mulig.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsette god planlegging av logistikk i prosjekter. Velge miljøvennlige renholdsprodukter der dette er mulig. Se på muligheten for å erstatte kjøretøy og maskiner med utslippsfrie alternativer