Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Selvaag Eiendom

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Selvaag Eiendom utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et bærekraftig perspektiv, til glede for både dagens kunder og fremtidige generasjoner. I Selvaag Eiendom står initiativ og redelighet som bærebjelker i virksomheten. Det har vi vist gjennom et stort antall prosjekter, hvor vi forvalter og utvikler bygulv og eiendommer som utfordrer. Når vi våger å være nyskapende, åpner vi samtidig for nye muligheter og får mer ut av mindre. Med en stolt historie som solid investeringspartner, ønsker vi hele tiden å ha blikket rettet fremover, gjennom å utvise skaperkraft, omtanke, være engasjerte og forutseende. Slik kan vi som aktør utgjøre en forskjell i samfunnet, til nytte og glede, i dag, og i morgen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 nov, 2019
Utløper: 19 nov, 2022

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

-8% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

2020 har vært et år som ikke kan sammenlignes med andre år. Verden var og er i en pandemi. Dette har brutalt endret bruken av våre eiendommer. Det fører til at 2020 ikke kan sammenlignes med andre år og at det må dypere analyser til for å vurdere resultatene. De analysene er gjort og fokus er satt for 2021 og gjøre det vi kan for miljøet og våre leietakere og ansatte.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

22% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-24% fra 2019

Kommentarer til Energi

Pandemien som slo for alvor inn i Norge 12.mars har gitt redusert bruk av eiendommene. Det gir drastisk nedgang i kontorstrøm. Godt smittevern krever allikevel god ventilering og godt inneklima til enhver tid. Smart drift av eiendommene i denne perioden har gitt en god nedgang av energiforbruk og energikostnader i en krevende tid for våre leietakere.

Klimaregnskap

CO2 totalt

18% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

7% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

9% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

En vekst i mathandel har resultert i økte avfallsmengder knyttet til bygulv og dette er en bransje som er god på sortering av avfall. Kontoreiendommene har hatt redusert bruk og gjenspeiler seg faktisk i noe redusert sorteringsgrad. Vi antar at fokus i større grad har vært rettet mot smittevern og ikke sortering.

Vannforbruk

Vannforbruk

-37% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruk er direkte knyttet til bruk av eiendommene. Årsaken til lavt vannforbruk er lite bruk av lokalene under pandemien og de to "bølgene" som inntraff i 2020.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
- Påbegynt prosess for reforhandling av større innkjøpsavtaler
Energi
- De mest energikrevende eiendommene har gjennomført tiltak for å redusere forbruket. Maridalsveien 323 har hatt en enorm besparelse og redusert energiforbruket med over 1 GWh
Utslipp til luft og vann
- Installert et forbedret gassvarslingsanlegg på vår største energisentral for raskere detektering av eventuelle lekkasjer. Reduserer risiko for utslipp av kuldemedier til luft.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Igjennom helhetlig tankegang utvikle bygg og byrom som gir våre kunder og gjester gode opplevelser. Samtidig skal vi redusere forbruk av naturressurser og miljøgifter til det minimale, uten at det går på bekostning av eiendommenes muligheter til å tilpasse seg fremtidige behov.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Reforhandle driftsavtale som gir økt fokus på ansvar og miljømål
Energi: Mål
165 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det er forventet økt forbruk igjen når pandemien er over. Vi har en målsetting om et forbruk som følger forbruk i normalår.

- Fokus på de mest energikrevende byggene innfor hvert segment
- Ny kraftavtale
- Nytt EOS verktøy
Transport: Tiltak
- Nye biler er elektriske fra 2022
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
- Økt sortering på store kontoreiendommer. Dette forutsetter samarbeid med leietakere.