Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Selvaag Eiendom

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Selvaag Eiendom utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et bærekraftig perspektiv, til glede for både dagens kunder og fremtidige generasjoner. I Selvaag Eiendom står initiativ og redelighet som bærebjelker i virksomheten. Det har vi vist gjennom et stort antall prosjekter, hvor vi forvalter og utvikler bygulv og eiendommer som utfordrer. Når vi våger å være nyskapende, åpner vi samtidig for nye muligheter og får mer ut av mindre. Med en stolt historie som solid investeringspartner, ønsker vi hele tiden å ha blikket rettet fremover, gjennom å utvise skaperkraft, omtanke, være engasjerte og forutseende. Slik kan vi som aktør utgjøre en forskjell i samfunnet, til nytte og glede, i dag, og i morgen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Felles kriterier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 nov., 2019
Utløper: 19 nov., 2022

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

-8% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

2020 har vært et år som ikke kan sammenlignes med andre år. Verden var og er i en pandemi. Dette har brutalt endret bruken av våre eiendommer. Det fører til at 2020 ikke kan sammenlignes med andre år og at det må dypere analyser til for å vurdere resultatene. De analysene er gjort og fokus er satt for 2021 og gjøre det vi kan for miljøet og våre leietakere og ansatte.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-24% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

9% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

-16% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

7% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

100% fra 2019

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

9% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

-37% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruk er direkte knyttet til bruk av eiendommene. Årsaken til lavt vannforbruk er lite bruk av lokalene under pandemien og de to "bølgene" som inntraff i 2020.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
- Påbegynt prosess for reforhandling av større innkjøpsavtaler
Energi
- De mest energikrevende eiendommene har gjennomført tiltak for å redusere forbruket. Maridalsveien 323 har hatt en enorm besparelse og redusert energiforbruket med over 1 GWh
Utslipp til luft og vann
- Installert et forbedret gassvarslingsanlegg på vår største energisentral for raskere detektering av eventuelle lekkasjer. Reduserer risiko for utslipp av kuldemedier til luft.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Igjennom helhetlig tankegang utvikle bygg og byrom som gir våre kunder og gjester gode opplevelser. Samtidig skal vi redusere forbruk av naturressurser og miljøgifter til det minimale, uten at det går på bekostning av eiendommenes muligheter til å tilpasse seg fremtidige behov.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Reforhandle driftsavtale som gir økt fokus på ansvar og miljømål
Energi: Mål
165 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det er forventet økt forbruk igjen når pandemien er over. Vi har en målsetting om et forbruk som følger forbruk i normalår.

- Fokus på de mest energikrevende byggene innfor hvert segment
- Ny kraftavtale
- Nytt EOS verktøy
Transport: Tiltak
- Nye biler er elektriske fra 2022
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
- Økt sortering på store kontoreiendommer. Dette forutsetter samarbeid med leietakere.