Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Moss Havn KF

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Havner, Byggeier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 apr, 2021
Utløper: 28 apr, 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

-2% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-7% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Virksomheten hadde ved utgangen av 2020 13 ansatte fordelt på 12,6 årsverk. Av Moss havn KF sine ansatte er 3 kvinner og 10 menn. Én ansatt sa opp sin stilling og én gikk av med pensjon i 2020. Vi fikk én nyansatt i 2020.

Virksomheten er delt i 2 avdelinger; teknisk avdeling og administrasjonsavdeling.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

25% fra 2019

Kommentarer til Innkjøp

Papirforbruket er hentet fra printer/kopimaskin.
Antall kilo beregnet ut fra antall printer/kopieringer forutsatt 70% dobbelsider, 30% enkeltsider, og vanlig papir med vekt 80 gram per kvadratmeter.
Beregnet på samme måte som i 2019.

Energi

Energiforbruk

-12% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2019

Kommentarer til Energi

Vår landstrømanlegg er etablert med ingen skip med anløp i Moss har kunnet koble seg på anlegget i 2020.

Moss Havn KF disponerer ca 20 % av arealene i Moss Maritime senter.
Andelen innmeldt her er totalforbruk i bygget delt på vår andel av arealene. Det er ikke etablert egne målere hos leietakerne.
Bygget er besluttet at skal rives og det gjøres derfor ikke større investeringer nå. Riving av bygget vil skje i 2021.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-16% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

109% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

-11% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

119% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Styret og ledergruppe var på studietur til Aarhus i Danmark i mars 2020. Da ble det reist med fly tur/retur. 10 personer deltok totalt med styre og administrasjon.
Det har ikke vært reise med fly ut over denne reisen i 2020.

Kjørte kilometer biogass er oppgitt kun for bil driftet på biogass. For 2019 var totalt antall km oppgitt her, inkludert elbil. Derfor blir det feil i sammenligning med de to årene.

Diesel for maskinpark er totalt 1.778 liter. Det er ikke inkludert i tallene over, da dette slår ut på snittforbruk per mil, noe vi mener ikke blir riktig da maskinene oppgis separat med antall timer.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

17% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Annet sortert avfall er sum fra miljøstasjon og farlig avfall.

Restavfall som ettersorteres sentralt inneholder avfall fra gjestehavn og bobilhavn.

Antall årsverk oppgitt er ansatte i Moss Havn KF. Det er ikke bare ansatte i Moss Havn KF som benytter våre avfallsfasiliteter. Leietakere, operatør og kunder/skip benytter også våre fasiliteter.

Total mengde avfall er redusert i 2020. Andel sortert er økt noe.

Vannforbruk

Vannforbruk

-6% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

Beregning vann er gjort på samme måte som med energi - en ideell andel av bygget.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi forholder oss til Moss Kommune sine rammeavtaler som også er miljøsertifisert. I spesielle saker har vi egne rammeavtaler. I noen tilfeller gjøres enkeltinnkjøp/anskaffelser (eks. enkeltprosjekter) etter gjeldende lovverk og de rammer som er satt av Moss kommune.
Avfall
Det er oppnådd en liten forbedring i andel avfall sortert før leveranse. Alt restavfall leveres til mottaksanlegg som ettersorteres sentralt.

Kontorbygg/verksted som Moss havn KF er lokalisert i vil bli fraflyttet og revet i 2021. Arbeidet med opprydding startet i 2020 og bidrar med noe avfall. Det kan forventes at dette vil tilta i 2021 før vi kan se en nedgang i 2022.

Avfallsplan er oppdatert og oversendt til Statsforvalter for godkjenning. Denne ble godkjent i februar 2021.
Energi
Arbeidet felles andre havner i Oslofjorden for å etablere flere landstrømanlegg og vurdere incentiver til rederier for å gjøre nødvendige ombygginger er satt inn i felles prosjekt. Målet er å få opp bruk av landstrømanlegget.

Mild vinter og lite tilstedeværelse på kontor på grunn av Covid-19 har bidratt til å senke forbruk av strøm.

Har leid ut areal til Bastø Fosen slik at de får etablert ladefasiliteter i Moss, i tillegg til Horten. I løpet av 2022 vil 75 % av overfartene være nullutslipp.
Transport
Alle foretakets biler har fossilfri drift.
Alle ansatte med reisevei mer enn 10 km reiser fossilfritt eller kollektivt til jobb daglig.

Alle ansatte i Moss Havn KF tilbys gratis lading til el-bil. I tillegg gis leietakere mulighet for å leie p-plass med lademulighet for sine ansatte.
7 av 13 personer i Moss Havn benytter el-bil eller reiser kollektivt til/fra jobb. Ytterligere 5 bor i gang-/sykkelavstand til arbeidssted.
Utslipp til luft og vann
Har ikke direkte utslipp til vann fra egen virksomhet.
Ingen utslipp til luft ut over maskiner på dieseldrift.
Annet
Tiltaksplanen for å redusere støy er fulgt videre opp. Operatøren har skiftet ut to eldre stortrucker med nye og havna har investert i nytt åk til containerkran med støydemping.

Det skulle gjennomføre nye støymålinger, men dette er utsatt på grunn av koronapandemien.

Tiltakene er kommunisert både til naboer og kommuneoverlegen.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Samfunnet og myndighetene
Ved et systematisk HMS-arbeid vil vi beskytte mot skader på det ytre og det indre miljø.
Vi har en oppdatert beredskapsplan

Vår virksomhet
Arbeidet med HMS har høy prioritet og er på agenda i alle ledermøter og styremøter. Det systematiske HMS arbeidet står sentralt og dette gir målbare resultater.

Den enkelte medarbeider
Vi vil gjøre vårt beste for å legge HMS-arbeidet til rette slik at den enkelte medarbeider er motivert og har god trivsel ved sin arbeidsplass. Ved et systematisk HMS-arbeid vil bedriften beskytte de ansattes helse og arbeidsmiljø.

Vi skal ha høy grad av sikkerhet i alle operasjoner

Vår målsetting er;
• maksimalt 3 % sykefravær pr år.
• 0 skader med fravær pr år.
• 0 branner og 0 branntilløp pr år.
• 200 innrapporterte HMS-avvik og forbedringsforslag pr år.

Moss Havn skal ha tydelig miljøfokus og velge miljøvennlige løsninger. Både direkte i egen drift og som infrastrukturleverandør til sjøfarten som er et miljøvennlig alternativ
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
30 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Moss Kommune har innført seriøsitets krav etter Oslomodellen, som også Moss Havn KF følger. Moss kommunes ansksaffelsessrategi følges. Vi stiller krav til leverandører av varer og tjenester om miljøsertifisering, bruk av miljøvennlige produkter, reduksjon av emballasje, færre leveranser og andre miljøhensyn.
Energi: Tiltak
Moss havn flytter i 2020 over i nye lokaler som rehabiliteres til moderne standard. Det forventes en reduksjon i energiforbruk per kvm i nytt bygg sammenlignet med dagens bygg.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi bruker biogass og strøm som energikilder for egne biler.
Stor andel av ansatte disponerer el-bil og bruker dette til/fra jobb og ved kjøring i tjeneste.

Elektrifisering av arbeids båt og hjullaster
Moss Havn søker muligheter for å oppgradere/skifte ut arbeidsbåter og 1 hjullaster til elektrisk drift for å bidra ytterliggere til nullutslipp i havnens daglige drift. Forbruk drivstoff for transport er biogass.
Avfall: Mål, Restavfall
18000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
25 %
Avfall: Tiltak
Vi har som overordnet mål å stadig øke kildesortering graden. Veldig få skip tømmer avfall i Moss.
Det går riktig vei.
Ved flytting fra bygg tilstreber vil å selge eller gi bort møbler og inventar fremfor å kaste det.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi skal endre energibærer for maskiner og båter fremover.
Målet er nullutslipp innen 2030.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Mål å anskaffe elektrisk hjullaster i løpet av 2021. Denne skal erstatte en av dages dieseldrevne og dermed redusere utslipp til luft.
Annet
Smart Moss Havn-programmet er tatt inn som drift gjennom vår strategiske plan. Alle tiltak og prosjekter vi arbeider med har SMART-elementer i seg og det var naturlig å flytte det fra eget program etter tre år som har gitt et solid løft.

Viktig tiltak kommende år er å etablere dronehavn og videreføre elektifisering av både biler, maskiner og skip/båter.

Kruser.no har fått tilgang til to plasser i kanalen i løpet av sommeren 2021. De har boat-sharing av elektriske fritidsbåter. Arbeider med leverandør for hurtiglading av fritidsbåter.