Lohne & Lauritzsen AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Lohne & Lauritzsen A/S har spesialisert seg innen rehabilitering og innredningsarbeid hvor L&L gjerne tar hele ansvaret for alle håndverksgrupper. Vårt renommé er bygget på arbeid av høy kvalitet, levert til rett tid. I dagens harde marked er kostnadsbevissthet og forståelse for totaløkonomi en forutsetning for å lykkes.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 jun., 2022
Utløper: 25 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

4% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

8% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-6% fra 2019

Kommentarer

På lageret i Brobekkveien har vi oppvarming inkludert i husleien. Vi har ikke fått noen oversikt over hvor mange kWh som har gått til oppvarming i disse lokalene. Har derfor denne gangen redusert antall m2 oppvarmet areal til kontorene i Drammensveien. Her har vi fått en oversikt over vår del av strømmen. Vi leier med to andre firmaer også, som har sin del av oppvarming og som ikke er inkludert i antall kWh som er brukt. Det er derfor ikke helt korrekt.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-100% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-100% fra 2019

Ansattes reiser til og fra jobb

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

"Annet" inneholder sortert isolasjon, takpapp og isopor

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-6% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi ser at planlegging av innkjøp av materialer har blitt en rutine hos de fleste på byggeplassen. Der det er nødvendig med verktøy eller mindre mengder materialer er det også blitt en god rutine på å bruke en mann som håndterer dette. På denne måten bruker ingen av håndverkerne tid på å kjøpe materialer eller hente verktøy. Både vi og kunden sparer tid og penger på dette.
Avfall og ombruk
Her ser vi at sorteringsgraden ligger på 75% prosent i år som i fjor. Vi ønsker å komme oss enda nærmere 100%. Det er også viktig å huske på at avfallet vi sorterer selv på gjenvinningsanlegget kun blir registrert som blandet avfall.
Energi
Våre lokaler i Drammensveien er fremleide, og vi har liten styring over energibruken. I våre leide lokaler i Brobekkveien har det i løpet av 2020 blitt lagt om til fjernvarme.
Transport
Lohne & Lauritzsen har gjennomført en vesentlig omlegging til elektrisk drevet transport med el-sykler og el-biler. Vi har byttet ut samtlige dieselbiler med elektriske. Den siste dieselbilen ble byttet ut før sommeren 2019.
I tillegg til de elektriske bilene har vi fire el-lastesykler og syv el-sykler vi bruker daglig til og fra og i jobb. Sykkel fungerer meget godt som fremkomstmiddel i byen, og fra dør til dør er det nesten alltid det raskeste alternativet. Dette har gjort at vi sparer mye tid i arbeidshverdagen, men det gir oss også en økonomisk gevinst. Etter at vi begynte med sykkel har vi blitt bedre til å planlegge, og det meste av materialene blir bestilt og levert til byggeplassen. I tillegg bruker vi elektriske budbiler som leverer mindre ting i løpet av et par timer.
El-sykkelsatsingen vår har ført til oppslag i nasjonale aviser og nye samarbeidspartnere. Vi har også holdt foredrag ulike steder om hvordan vår erfaring med el-sykler har vært. Veldig moro å kunne vise til at bærekraftig transport fungerer, selv for et entreprenørfirma.
Lohne & Lauritzsen anbefaler alle i byen å bruke sykler!

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ingen hendelser med vesentlig personskade.
Ingen uønsket avgang av medarbeidere.
Intet fravær pga skader på arbeidet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
5 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Forbedre logistikk-funksjonen ved bedre planlegging og mer bevisst bruk av leverandørers byggeplass-leveransefunksjoner.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Fortsette å oppfordre samarbeidspartnere og leverandører til å bruke elektrisk drevet transport.
Avfall: Mål og restavfall
30000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å ha fokus på avfallssortering.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi ønsker å jobbe for null-utslipp til luft og vann.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsette å oppfordre samarbeidspartnere og underleverandører til å gå vekk fra fossilt drivstoff.
Avtale med leverandører at vi får materialer levert med elektriske kranbiler dersom dette er en mulighet.