Crystal Facility AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Renholdstjenester og utleie av arbeidskraft. Kantinetjenester. Vaktmester tjeneste og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Renholdsbedrift

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 des., 2021
Utløper: 31 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

16% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

23% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

4% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Strøm er inkludert i husleie.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-72% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Vi har 2 el-biler og 1 hybrid, samt 2 disel biler

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

52% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-81% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi kjøper fra miljøsertifiserte leverandører
Avfall
Vi jobber stadig med å minimere bruk av vann og papir
Energi
Strøm er inkludert i husleie.
Transport
Vi bruker el bil og hybrid i stor utstrekning
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi vil jobbe for gjøre arbeidsplassene enda tryggere
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
12 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi bruker miljøsertifiserte produkter der det er mulig.
Energi: Tiltak
Støm er inkludert i husleie
Transport: Tiltak
Vi bruker el-bil og hybrid i så stor utstrekning som mulig.
Avfall: Mål og restavfall
15 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Bli flinkere til å ikke printe ut,
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke aktuelt
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke aktuelt