Måkestad Engros AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Måkestad Engros er et familieselskap, og er samlokalisert med T.L Måkestad som i tillegg til grossist på frukt og grønt har ca. 20 varebiler til distribusjon av varer.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 23 nov., 2021
Utløper: 23 nov., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-24% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-28% fra 2019

Kommentarer

Grunnet Covid-19 er omsetningen en god del lavere i 2020 enn i 2019. Dette resulterer også i færre ansatte.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-55% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Vi ønsker å påvirke våre leverandører til å bli sertifisert.

Energi

Energiforbruk

-6% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-6% fra 2019

Kommentarer

Her er det en nedgang fra 2019. Dette skyldes at en del lysarmaturer er byttet til LED, samt at det er noe redusert aktivitet på bygget grunnet Covid-19.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-68% fra 2019

Kommentarer

Grunnet Covid-19 har det vært en reduksjon i antall flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-25% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

-8% fra 2019

Kommentarer

Grunnet omsetningsreduksjon pga Covid 19 har vi hatt en del økt svinn som har medført økning i restavfall pr årsverk.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-13% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Grunnet covid-19 har vi dessverre hatt en økning i svinn som har resultert i en økning i restavfall i % av vårt totale avfall.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi oppfordrer våre leverandører til å bli sertifisert ved å ha logo til Miljøfyrtårn, samt en oppfordring om å sertifiseres i mail signatur fra alle som driver med innkjøp.
Avfall og ombruk
Sortert vegetabilsk avfall leveres nå til BIR, hvor de bruker dette som mat i larveproduksjon.
Energi
Vi bytter fortløpende ut gamle armaturer med LED.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Servicegrossistene AS (SG) skal sikre minimal belastning på omgivelsene ved å løpende vurdere miljøaspektene ved sine aktiviteter, produkter og tjenester SG styrer. Samt påvirke SGs tilknyttede miljøaspekter sett i et livsløpsperspektiv. Dette inkluderer minimere forurensning, fremme en effektiv og bærekraftig bruk av ressurser, inkludert energi og vann, og minimere klimagassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet SGs medlemmer skal ikke utnyttes eller degraders.
Mål:
• SG skal gjennom reduksjon og sortering av avfall få en sorteringsgrad på 85 % eller høyere.
• SG medlemmer skal til enhver tid være Miljøfyrtårnsertifisert.
• SG skal stille krav til alle sine avtaleleverandører at de jobber med hensiktsmessige miljøaspekter, og er sertifisert mot en kjent miljøstandard.
• SG skal velge miljøsertifisert driftsmateriell og miljøsertifiserte produkter der det er hensiktsmessig.
• Redusere antall flyreiser ved bruk av elektroniske møter via Skype eller telefon.
• Innen 2025 kun ha klimanøytrale biler som går på 100 % fornybart drivstoff.
• Innen 2030 redusert matsvinnet med 50% i egen bedrift.
Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Å være et Miljøfyrtårn innebærer at man daglig systematisk jobber med miljøtiltak i virksomhetene og oppfyller krav, gjennomfører tiltak mot miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
65 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi ønsker å oppfordre leverandører til å bli sertifisert ved å ha logo til Miljøfyrtårn, samt en oppfordring om å sertifiseres i mail signatur fra alle som driver med innkjøp.
Energi: Tiltak
Vi vurderer å skifte alle armaturer i kontorbygget til LED armaturer. Vi bytter også til LED lysrør i armaturene på lageret etterhvert som disse må skiftes.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Oppfordrer til valg av klimavennlig bil ved bytte av firmabil. Aller helst elbil.
Avfall: Mål og restavfall
20000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Prøver å redusere mengden restavfall ved å prøve å selge varer som nærmer seg utløpsdato.