Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Rommen skole

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr, 2021
Utløper: 30 apr, 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

-9% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-16% fra 2019

Antall elever og ansatte

-3% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Datagrunnlaget er hentet fra GSI, Tildelingsbrevet fra Oslo kommune og skolens lønnskostnadsark.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

36% fra 2019

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Skolen har økt andelen bærbare datamaskiner og bruker derfor papir i mindre grad. Flere av skolens læreverk er nå digitale.

Energi

Energiforbruk

2% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

2% fra 2019

Kommentarer til Energi

Data er hentet ut fra skolens nettbaserte registreringssystem Energinet

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Rommen skole har gode rutiner for avfallssortering. Elever og ansatte får jevnlig opplæring, veiledning og påminnelser om viktigheten av kildesortering. Det har ikke vært mye fokus på avfallssortering i elevrådet grunnet Covid -19 og svært redusert møtevirksomhet. Sorteringsguider er plassert ved avfallsbeholderne. Oppslag med oppfordring til å bruke kun nødvendig mengde papir finnes på toalett og kopirom. Størsteparten av de ansatte reiser kollektivt til arbeidet, og en del sykler/går til jobb. Ca. 1/3 av de ansatte som kjører bil, bruker hybrid eller helelektrisk kjøretøy.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-45% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Ingen reisevirksomhet med fly i 2020.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

-18% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Data er innhentet fra Energinet. Skolen har bestilt nye møbler. Ordinært møblement ble tilbudt interessenter. En del rydding av gammelt og defekt møblement førte til en større mengde restavfall i 2020.

Vannforbruk

Vannforbruk

-11% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruket er hentet fra Energinet. Forbruket er lavere enn forrige skoleår, noe som bl.a. skyldes Covid-19. Skolen var stengt i en seks ukers periode og deretter rullerte trinnene på å ha hjemmeskole. Garderober ble i liten grad brukt.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Økt andel miljømerkede produkter innkjøpt. Restmaterialer er ofte brukt til å lage andre produkter. Redesign står sentralt i kunst og håndverk. Ødelagte skap, dører etc. etterstrebes reparert fremfor å kjøpe nytt. Gaver til personalet er bruksrettet og/eller spiselig samtidig som gavene utgjør en lav kostnad for skolen.
Avfall
Kildesortering av plast-, mat-, rest-, papp-, papir-, glass-, metall- og ee-avfall. God merking i bygget for å veilede elever og ansatte i avfallssortering. Pantetønner fra Infinitum er plassert godt synlig i bygget. Stort fokus på å minske mengden avfall både i naturfag, mat og helse og i skolens øvrige drift.
Energi
Følges kontinuerlig opp ved driftssjef og data fra Energinet.
Transport
Arrangere sykle/gå til jobben-aksjon. Samkjøre i bil dersom flere ansatte skal til samme destinasjon.
Utslipp til luft og vann
Vannforbruk
Bevisstgjøre ansatte på god og effektiv bruk av vann. Holdningsskapende skilt om bruk av vann er hengt opp på AKS, på personalrom, mat og helse og toaletter.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann
El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Viderefører målet fra 2019 om fortsatt fokus på redesign og prosjekter som bidrar til bærekraft. Minimere innkjøp som ikke er nødvendige eller bærekraftige.
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
En proaktiv holdning til oppvarming av bygget. Melde feil og mangler på temperaturregulering umiddelbart. Effektiv lufting i undervisningsrom.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Økt bruk av kollektiv trafikk, samkjøring. Videreføre mål om sykle-/gå-til-jobben-aksjon.
Avfall: Mål, Restavfall
20000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
40 %
Avfall: Tiltak
Økt fokus på reparasjon på et tidlig tidspunkt. Videreføre fokus på gjenbruk. Elevrådet inkluderes i kildesorteringen på gruppenivå i større grad slik opprinnelig tenkt i 2019.