Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Grünerløkka skole

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr, 2021
Utløper: 30 apr, 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

27% fra 2019

Antall elever og ansatte

-1% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Vi har økt bemanningen ved skolen fra og med august 2020.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Vi har minsket papirmengden på grunn av bruk av IPAD som læringsbrett
Mindre innkjøp av læremidler /lærebøker
TO-sidig kopiering

Energi

Energiforbruk

-22% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-22% fra 2019

Kommentarer til Energi

Vi skrur av lyset når vi forlater klasserommet.
Det gjelder også Apple TV,skjermer. Vi har LED belysning i bygningen - slår seg automatisk på i gangene Plan om å også installere LED belysning i klasserom etc

Klimaregnskap

CO2 totalt

-20% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Vi ser at både energi og redusert restavfall fordelt på antall årsverk har gått ned.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

31% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Vi har sorteringsguide i på personalrom og i klasserom. AKS jobber med hvordan de kan redusere matsvinn, når vi igjen er tilbake til normal drift med servering av mat. Klassene har hvert år tema om kildesortering.

Vannforbruk

Vannforbruk

-7% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Personalet og elever har hver sin Ipad som gir reduserte utgifter til læremidler.
Kopier to-sidig
Mindre innkjøp av lærebøker
Vi forholder oss til innkjøpsguiden til Utdanningsetaten.
Avfall
Kildesorteringsguide og på store beholdere på personalrom og i klasserom. Kildesortering som tema i klassene. Skolen har også hvert år noe vi kaller Lokalsamfunnsuke, der temaer om miljø er integrert.
Ingen bruk av engangsmateriell.
Vi har et tema om bærekraftig utvikling med blant annet tenne som "Bli en matredder! ( FN anslår at vi kaster 1/3 av maten vi produserer. Hva kan vi gjøre for å redde maten fra å bli kastet. AKS jobber også med tema matsvinn.
- vi har hatt tema som plast i havet i forbindelse med TV-aksjonen 2020.
Energi
Led lys i alle korridorer som slår seg av automatisk. Vi slukker alle lys i klasserom/ arbeidsrom/fellesrom når vi ikke er der. Vaktmester senker varmen etter dagens undervisning for å spare energi.
Vi har fått DS anlegg og nye armaturer i korridor i alle etasjer og i trappeoppganger. Bevegelige sensorlamper.
Vi har kvittet oss med projektorer i klasserom.
Transport
ikke aktuelt

Utslipp til luft og vann
ikke aktuelt
Vannforbruk
Henstiller ansatte til å være bevisst på vannforbruket.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Grünerløkka skole har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.


Dette gjøres gjennom:

• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid på skolen.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2021


1. Vi skal redusere sykefraværet med 1,0 %
• Tiltak: Vi følger opp nærværsprinsippet med god oppfølging av ansatte, både under sykemelding, men også i det daglige. Vi tilrettelegger der det kan være hensiktsmessig for den ansatte og skolens behov.

2. Vi skal redusere energibruket med 5 %
• Tiltak: Bytte ut lysarmaturene i alle rom til LED belysning med bevegelsessensorer.I gangene er det installert.

3. Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 30 % og redusere papiravfallet med 10 %.
• Tiltak: Skriveren skal ha dobbeltsidig utskrift som standard og sikker utskriftsløsning.
• Alle oppfordres til å lese digitalt. Elevene har hvert sitt nettbrett som reduserer bruken av papir og digitale lisenser.

5. Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 10 %
• Flere produkter innenfor produktgruppen kontorrekvisita skal være miljømerket.

6. Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 5 %
• Tiltak: Krav om miljøsertifisering skal være et kvalifikasjonskrav ved innkjøp, der det er mulig.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi fortsetter å bruke innkjøpsguiden, rammeavtalene til til Utdanningsetaten
Energi: Tiltak
Hvordan drifte bygningen mer effektivt? Vi fortsetter vårt arbeid med å drifte bygningen økonomisk.

Vi fortsetter med at alle ansatte, elever og tilsynsvakt skrur av belysning, skjermer og lignende etter undervisning.

Transport: Tiltak
Ikke aktuelt
Avfall: Mål, Restavfall
12500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Innføre panteordning av flasker fra personalet.
Vi må drøfte i AMU i samarbeid med personalet om hva pengene skal brukes til
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen tiltak uten enn å oppfordre til å ikke bruke mer enn nødvendig.