AAA Miljø AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Konsulentvirksomhet for privat næringsliv og offentlig sektor.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 18 mar., 2021
Utløper: 18 mar., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Svært lite innkjøp. Av syv leverandører er tre miljøsertifisert (43%).

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Energiforbruket er estimert. Biofyringsolje er estimert ut fra dialog med vaktmester. Tall for elektrisitet er hentet fra faktisk forbruk.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Avfallsmengdene er estimert, men relativt nøyaktige. Svært lite avfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøpsveileder utarbeidet og tatt i bruk. Leverandører er påvirket til å sertifisere seg. Miljømerkede varer er talt opp og skapt bevissthet rundt dette.
Avfall og ombruk
Avfallsmengdene er i hovedsak noe post som blir papiravfall og eventuelt noe matavfall. Plast er det svært lite av. Avfall blir sortert iht instruks og levert til godkjent mottak eller renovatør.
Energi
Energiforbruket er lavt og det skrus av maskiner og utstyr som ikke er i bruk. PC er innstilt på å skru seg av etter fem minutter inaktivitet. Lys skrus av når det ikke er i bruk.
Transport
Transport er det viktigste miljøaspektet. Det er innført rutiner for reising og det forsøkes å reise minst mulig.
Utslipp til luft og vann
Utslipp til luft er i hovedsak indirekte gjennom transport. Ellers ingen utslipp til luft og vann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
AAA Miljø AS skal drive sin virksomhet på en slik måte at det er mest mulig skånsomt for det ytre miljø. Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere vår miljøbelastning, og kontinuerlig forbedre miljøledelsessystemet for å bedre miljøprestasjonene. Vi skal overholde de krav vi setter til oss selv, og årlig vurdere om vi kan sette oss enda høyere mål. Vi skal overholde kravene som myndighetene stiller til oss, og forsøke å redusere miljøbelastningen også utover myndighetskravene.

AAA Miljø AS skal være en trygg arbeidsplass med rom for personlig og faglig utvikling. Det skal være et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø med rause verdier og plass til alle. Arbeidsmiljøet skal være åpent og trygt, og diskriminering skal ikke forekomme. Hensynet til den ansattes helse og sikkerhet skal alltid vurderes og legges betydelig vekt i arbeidsmiljøspørsmål.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bruke innkjøpsrutine aktivt og hele tiden se etter miljøsertifiserte leverandører. De leverandørene som ikke er sertifisert skal på nytt påvirkes til å sertifisere seg. Ved inngåelse av nye avtaler skal det stilles krav til miljø. Ved kjøp av nye produkter til egen drift skal man alltid se etter miljømerkede produkter. Velge produkter med lang levetid og god holdbarhet, og unngå kjøp av produkter med tropisk tømmer.
Energi: Tiltak
Fortsette å skru av lys og elektriske apparater som ikke er i bruk. PC skrues av etter kort tid. Innetemperatur holdes til 21,5 grader. Ved anskaffelse av nye elektriske produkter, påse at disse er energieffektive.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
50 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,45 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Gjennomføre møter elektronisk når dette er mulig. Bruke elektroniske verktøy kreativt for å utnytte hele potensialet. Reise mindre og planlegge reiser godt slik at man kan gjennomføre flere ærend på samme reise. Fortsette å bruke elektrisk bybil i Oslo for å redusere utslipp fra transport. Fortsette å bruke mye tog og buss.
Avfall: Mål og restavfall
2 kg
Avfall: Mål og kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Si nei takk til all reklame. Be om å få kommunikasjon elektronisk fremfor fysisk. Fortsette med å lese dokumenter elektronisk og bruke digital signatur i ennå større grad.
Utslipp til luft og vann: Mål
Utslipp til luft reduseres gjennom reduserte avfallsmengder, reiseaktivitet, innkjøp osv. Ønsker å holde utslipp til luft på et absolutt minimum.