Visit Bergen

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi gjør Bergen til et godt sted å besøke og et godt sted å bo.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 29 okt., 2020
Utløper: 29 okt., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-45% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-26% fra 2019

Kommentarer

Omsetningen for virksomheten vesentlig lavere i 2020 som følge av pandemien.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

63% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Beløpsgrense for leverandører kartlagt satt til innkjøp over 50.000kr. Totalt er 39 leverandører kartlagt.
16 ulike produkter til egen drift i bruk i 2020.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-29% fra 2019

Kommentarer

Tall fra huseier (Bergen kommune). Bygget er også tilkoblet fjernvarme, men det går på bygget som helhet (hvor også andre virksomheter holder til) og vi har ikke mulighet til å hente ut tall for vår andel av denne bruken.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

16% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

7% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

7% fra 2019

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-87% fra 2019

Kommentarer

Hver ansatt meldte inn antall flyreiser gjennom eget spørreskjema. Oversikt over flyreiser blir integrert i økonomisystemet fra 2021.

Utslipp fra bil gjelder reiser i de 10 kommunene utenom Bergen som er en del av Visit Bergen. Visit Bergen har ikke egne kjøretøy, så privatbil benyttes (drivstofftyper fordelt 50/50 mellom bensin og diesel, men enkelte benytter også hybridbil/EL-bil).

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Avfall håndteres i størst grad av huseier og rengjøringsselskap. Tall hentet fra huseier. Vi har ikke egen måling av vårt restavfallsforbuk per 2020. Vi har nylig fått på plass en løsning som vil gjøre slik måling mulig fra 2021 og vi er i dialog med huseier om hvordan dette praktisk kan håndteres.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-85% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Store deler av 2020 har vært preget av mye hjemmekontor i virksomheten. Vi har derfor ikke kommet i gang med med en systematisk veiing av avfall i 2020. Huseier er ansvarlig for avfallshåndtering og vi jobber videre med dem for å få på plass gode løsninger for å kunne rapportere på dette.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Visit Bergen benytter til vanlig mye trykt materiale som en del av sin markedsføring til gjester og besøkende på reisemålet. På grunn av den spesielle situasjonen i fjoråret er dette antallet redusert betraktelig i 2020 (se handlingsplan). Antallet publikasjoner redusert til 2 (Bergensguiden og Fjordkartet). Ned fra 9 publikasjoner i 2019. Antall trykte publikasjoner havnet på 500.000. Ned fra 1.257.500 i 2019. Vi jobber systematisk med å redusere antall trykt materiale og har flere utviklingsløp for å få til dette. Vesentlig mindre innkjøp til intern bruk pga mye hjemmekontor i 2020.

Flere sertifiserte leverandører i 2020.
Avfall og ombruk
Siden vi ikke selv har kontroll på avfallshåndteringen på bygget har det vist seg vanskelig å få til en systematisk måling av dette. Det jobbes med huseier for å gjøre dette mulig.
Vi sorter flasker og panter disse. Vi har også egen container som gjør det mulig å måle papiravfall som er vår største avfallskilde p.t.

Restavfall havner i komprimator. Noe som reduserer antall avfallstømminger og derav også transportbehov.
Energi
Det er ikke gjort endringer i bygget i 2020 med tanke på energibruk. Vi holder på med en ombygging i 2021 og det vil bli tatt en gjennomgang i forbindelse med dette
Transport
Virksomheten benytter kollektivtransport eller privat bil i reisesammenheng. Det ble gjennomført flere turer (i km) i privatbil i 2020, men vesentlig færre flyreiser og reiser ellers.
Utslipp til luft og vann
Utover innkjøp, transport og avfall har ikke virksomheten direkte utslipp til luft eller vann.
Annet
Vi arbeider med å sertifisere Bergen som et bærekraftig reisemål gjennom Innovasjon Norge sin ordning.

Bedrifter og produkter som er miljøsertifisert ble merket i Bergensguiden 2020, slik at det blir enklere for våre gjester å velge et miljøsertifisert produkt. Vi har videre kartlagt hvor mange reiselivsbedrifter i Bergen som har en miljøsertifisering.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Visit Bergen har som mål å sikre en bærekraftig leveranse av alle sine tjenester innen destinasjonsmarkedsføring og utvikling av reiselivet i Bergensområdet.

Dette gjør vi gjennom å:
- arbeide for å utvikle Bergensområdet som en helårsdestinasjon, som sikrer flere helårsarbeidsplasser.
- arbeide for økt lønnsomhet i reiselivsbransjen.
- arbeide for at bærekraft er en naturlig og integrert del av egen virksomhet og i reiselivsbransjen gjennom opplæring og kontinuerlig fokus på måloppnåelse.
- systematisk arbeide for et godt arbeidsmiljø i egen virksomhet.
- ved innkjøp til egen virksomhet skal vi foretrekke sertifiserte leverandører.
- arbeide for å redusere plastbruken i egen virksomheten.
- minimere eget energiforbruk.
- minimere eget avfall og gjenbruke eller resirkulere det som er gjenvinnbart.
- foreta reiser som mest mulig miljøvennlig.
- fremme et bærekraftig reiseliv til gjester og besøkende i Bergensområdet.
- sikre universell utforming i egne lokaler og ta initiativ overfor bransjen for å øke graden av universell utforming.
- bidra positivt til frivilligheten i Bergensområdet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
17 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
22 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
• Vi skal vurdere nøye behovet for å trykke opp nytt fysisk materiale når reiselivet gjenåpner
• Der vi ser behovet for å produsere trykt materiale, skal vi strebe etter at slikt materiale kan stå seg over tid for å unngå at det går ut på dato.
• Vi skal gå i dialog med leverandørene vi har i dag om miljømerking. Og velge miljømerkede leverandører ved inngåelse av nye kontrakter.
• Vi skal gå til innkjøp av miljømerket farget kopipapir når lageret er tomt.
• Det skal kun velges miljømerkede produkter ved nye innkjøp.
• Vi skal kartlegge bruken av plast i egen virksomhet. Og redusere forbruket av vårt av engangsplast med 100%
• Vi skal kartlegge fotavtrykket fra våre IT-tjenester i lag med IT-leverandør
• Det skal utarbeides en IT-instruks for virksomheten.
• Vi skal merke bedrifter på VisitBergen.com som har en 3.parts miljøsertifisering
• Vi skal kartlegge hvilke produkter i vår portefølje som har en miljømerking
Energi: Tiltak
• I forbindelse med ombyggingen av våre lokaler skal vi gå gjennom hvordan vi kan redusere energiforbruket og gå i dialog med huseier for å fase inn løsninger som minimerer energibruken. Det er utfordrende å sette et treffsikkert mål her da ombyggingen vil føre til noen endringer i energibruken.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
232,2 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,63 liter pr.mil
Transport: Tiltak
• Klimakompensere nødvendige flyreiser der dette er mulig
• Vi skal avholde digitale møter i den grad dette er mulig for å redusere vår egen reisevirksomhet.

Visit Bergen har en egen reisepolicy som skal bidra til at vi unngår unødvendig reisevirksomhet og søke å benytte offentlig transport der dette er praktisk mulig.
Utfordrende å sette treffsikre mål for drivstofforbruk da reisevirksomhet med bil foretas med private biler som benytter ulike drivstofftyper. Bruken avhenger av medlemmenes behov for bistand, samt flere pågående prosjekter på tvers av regionen.
Avfall: Mål og restavfall
0 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
• Gå i dialog med huseier og leverandør av rengjøringstjeneste for å sikre at vi foretar gode målinger av egen avfallsproduksjon.

Utfordrende å sette treffsikre mål vedrørende avfall da vi ikke har gode nok løsninger for å måle avfallsproduksjonen fra virksomheten i dag.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen kjente direkte utslipp fra virksomheten utover energi, avfall og transport.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke aktuell.