Agder Grossisten AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Agder Grossisten AS leverer varer til alle segmenter innen Storhusholdningsmarkedet. Vi dekker området fra Brokelandsheia/Risør til Lyngdal og opp til Bygland. Vårt brede sortiment inneholder alt fra frukt og grønnsaker, tørrvarer, kjølevarer, frysevarer, meieriprodukter, mineralvann, alkoholholdig drikke og non food. Nærhet til markedet, service og vårt brede sortiment gjør det mulig for deg som kunde å samle alle dine kjøp hos oss og forenkle dine innkjøp.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-11% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Hentet fra Resultat Rapport

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-64% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-10% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-10% fra 2019

Kommentarer

Tall hentet fra faktura strømleverandør.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-9% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

13% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-20% fra 2019

Kommentarer

Dieselforbruk fra rapport drivstoffleverandør. Km stand rapportert for 2020, avlesning hver 31.12.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-32% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

1% fra 2019

Kommentarer

Alle tall hentet fra rapport fra vår samarbeidspartner innen avfallshåndtering.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-9% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Redusert antall henteplasser og hente dager. Større bil for innhenting, bedre fyllingsgrad.
Avfall og ombruk
Alle nyansatte gitt opplæring i rutinene for avfallssortering
Energi
Bygget er nytt (2017) og det er hensyntatt energisparende tiltak, som f.eks alle rom har sensorer slik at lys slukkes når det ikke er i bruk.
Transport
Sjåfører gjennomgår jevnlig kurs herunder også miljøkjøring.
Utslipp til luft og vann
Ingen utslipp utover det som faller innunder transport.
Annet
Intet

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Alle handlinger i Agder Grossisten AS skal ha et miljøperspektivved:
- kildesortering (85%) og gjenbruk internt
-stiller miljøkrav til våre leverandører
Alle ansatte skal kjenne sin rolle i bedriftens miljøarbeid.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
60 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det jobbes sentralt hos Servicegrossistene med påvirke leverandører til miljøsertifisering. Ved tilgjengelighet og beviste kunder er ambisjonen å øke utvalg av miljømerkede produkter for videresalg.
Energi: Tiltak
Fokus på å holde dører og rulleporter mest mulig lukket slik at energitap unngås.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Effektivisere kjøreruter. GPS på bilene.
Avfall: Mål og restavfall
6000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Bedre sortering av mat avfall med emballasje.
Utslipp til luft og vann: Mål
Intet
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Intet
Annet
Intet