Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Fosen Plan og Miljø AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Konsulentvirksomhet innen plan, miljø, energi og prosjektledelse.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 jun, 2019
Utløper: 25 jun, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

20% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

100% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-33% fra 2019

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2020

72,10 %

Kommentarer til Innkjøp

Bedriften har hatt færre leverandører enn tidligere, men en høyere andel av innkjøpsvolumet er benyttet på miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester.

Energi

Energiforbruk

-12% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2019

Kommentarer til Energi

Kontoret varmes med vannbåren varme fra luft/vann varmepumpe. Varmepumpe montert sommeren 2019. Det ble høsten 2020 montert solcellepanel som vil redusere strømforbruket ytterligere.

Klimaregnskap

CO2 totalt

22% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

51% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Ingen flyreiser i 2020.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

50% fra 2019

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Kun rapportering av papir/papp. Annet avfall leveres med husholdningens avfall som i tillegg sorteres i fraksjonene matavfall, glass/metall, mykplast, elektrisk avfall, farlig avfall og restavfall.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Skriver er innstilt på dobbeltsidig utskrift og svarthvitt
Miljømerkede produkter og leverandører foretrekkes alltid
Avfall
All korrespondanse og levering av planer/rapporter skjer elektronisk.
Energi
Det ble installert luft/vann varmepumpe i bygget i 2019 og solceller på garasjetak i 2020.
Transport
Møter er avholdt på Teams eller Skype når mulig

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Virksomheten skal være en trygg og trivelig arbeidsplass. Ingen skal skade seg eller bli syke av å arbeide her. Det skal ikke oppstå brann i bygget. Rutiner og beredskapsplan skal være kjent, og brannforebygging skal være en del av det daglige arbeidet. Det elektriske anlegget skal driftes og vedlikeholdes slik at feil unngås. Virksomheten skal redusere sitt miljøavtrykk.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
75 % av innkjøpsvolumet skal benyttes på miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester.
Energi: Mål
70 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Reduksjon forventes som følge av tiltak gjennomført i 2020.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,56 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurdere innkjøp av elbil privat
Avfall: Mål, Restavfall
0 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
100 %
Avfall: Tiltak
Mengden avfall i fraksjonen papp/papir skal fortsatt måles.