Fosen Plan og Miljø AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Konsulentvirksomhet innen plan, miljø, energi og prosjektledelse.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 sep., 2022
Utløper: 30 sep., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

20% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

100% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-33% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

50% fra 2019

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Bedriften har hatt færre leverandører enn tidligere, men en høyere andel av innkjøpsvolumet er benyttet på miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Elektrisitet/varme eksportert til nett

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2019

Kommentarer

Kontoret varmes med vannbåren varme fra luft/vann varmepumpe. Varmepumpe montert sommeren 2019. Det ble høsten 2020 montert solcellepanel som vil redusere strømforbruket ytterligere.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

51% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

52% fra 2019

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Ingen flyreiser i 2020.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

50% fra 2019

Sorteringsgrad

Kommentarer

Kun rapportering av papir/papp. Annet avfall leveres med husholdningens avfall som i tillegg sorteres i fraksjonene matavfall, glass/metall, mykplast, elektrisk avfall, farlig avfall og restavfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

40% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Skriver er innstilt på dobbeltsidig utskrift og svarthvitt
Miljømerkede produkter og leverandører foretrekkes alltid
Avfall og ombruk
All korrespondanse og levering av planer/rapporter skjer elektronisk.
Energi
Det ble installert luft/vann varmepumpe i bygget i 2019 og solceller på garasjetak i 2020.
Transport
Møter er avholdt på Teams eller Skype når mulig

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Virksomheten skal være en trygg og trivelig arbeidsplass. Ingen skal skade seg eller bli syke av å arbeide her. Det skal ikke oppstå brann i bygget. Rutiner og beredskapsplan skal være kjent, og brannforebygging skal være en del av det daglige arbeidet. Det elektriske anlegget skal driftes og vedlikeholdes slik at feil unngås. Virksomheten skal redusere sitt miljøavtrykk.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
75 % av innkjøpsvolumet skal benyttes på miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester.
Energi: Tiltak
Reduksjon forventes som følge av tiltak gjennomført i 2020.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,56 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurdere innkjøp av elbil privat
Avfall: Mål og restavfall
0 kg
Avfall: Mål og kildesortering
100 %
Avfall: Tiltak
Mengden avfall i fraksjonen papp/papir skal fortsatt måles.