ZIoT Solutions AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Utvikling, produksjon og salg av software og hardware, kjøp og salg av varer og tjenester som står i forbindelse med dette.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 apr., 2020
Utløper: 17 apr., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

25% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

1300% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

135% fra 2019

Kommentarer

Estimert forbruk etter informasjon fra utleier.

Transport

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-50% fra 2019

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

ZioT Solutions har ikke firmabil.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-7% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Avfallsrutinen blir fulgt. Alt avfall blir veid og registrert.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

410% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Som et oppstartsselskap i stor vekst ser vi tydelig en økning i selskapets avtrykk. Dette er å forvente etter hvert som selskapet vokser, derimot arbeider vi aktivt mot å redusere selskapets klimaavtrykk til tross for selskapets vekst.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøpsrutine er distribuert til alle ansatte og oppdateres løpende når dette er nødvendig.
Avfall og ombruk
Avfallsinstruksen har blitt innført og fulgt opp gjennom året. Alle restavfallskurver på kontorene har blitt fjernet.
Energi
Rutiner for å slukke lys og bruke effektive lyskilder/apparater ble innført på vårt tidligere kontor. Dette skal videreføres til vårt nye kontor.
Transport
Transportpolicyen er distribuert og opperholdt.
Utslipp til luft og vann
Ingen relevante tiltak.
Annet
Ingen relevante tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår overordnede miljøpolicy er lik som foregående år: I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Øke antall miljøsertifiserte leverandører ytteligere og opprettholde fokus på innkjøpspolicyen.
Energi: Tiltak
Etter flytting inn i nye kontorer skal nye rutiner for slukking av lys, senke oppvarming av kontorene når de ikke er i bruk og andre strømkrevende apparater innføres.
Transport: Tiltak
Ingen relevante tiltak.
Avfall: Mål og restavfall
80 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Sette høyere fokus på avfallhåndteringsrutinen.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen relevante tiltak.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen relevante tiltak.
Annet
Ingen relevante tiltak.