Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

ZIoT Solutions AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Utvikling, produksjon og salg av software og hardware, kjøp og salg av varer og tjenester som står i forbindelse med dette.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 apr, 2020
Utløper: 17 apr, 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

25% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

1300% fra 2019

Energi

Energiforbruk

371% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

135% fra 2019

Kommentarer til Energi

Estimert forbruk etter informasjon fra utleier.

Klimaregnskap

CO2 totalt

103% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Som et oppstartsselskap i stor vekst ser vi tydelig en økning i selskapets avtrykk. Dette er å forvente etter hvert som selskapet vokser, derimot arbeider vi aktivt mot å redusere selskapets klimaavtrykk til tross for selskapets vekst.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

-50% fra 2019

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-50% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

ZioT Solutions har ikke firmabil.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-7% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Avfallsrutinen blir fulgt. Alt avfall blir veid og registrert.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøpsrutine er distribuert til alle ansatte og oppdateres løpende når dette er nødvendig.
Avfall
Avfallsinstruksen har blitt innført og fulgt opp gjennom året. Alle restavfallskurver på kontorene har blitt fjernet.
Energi
Rutiner for å slukke lys og bruke effektive lyskilder/apparater ble innført på vårt tidligere kontor. Dette skal videreføres til vårt nye kontor.
Transport
Transportpolicyen er distribuert og opperholdt.
Utslipp til luft og vann
Ingen relevante tiltak.
Annet
Ingen relevante tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår overordnede miljøpolicy er lik som foregående år: I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Øke antall miljøsertifiserte leverandører ytteligere og opprettholde fokus på innkjøpspolicyen.
Energi: Mål
90 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Etter flytting inn i nye kontorer skal nye rutiner for slukking av lys, senke oppvarming av kontorene når de ikke er i bruk og andre strømkrevende apparater innføres.
Transport: Tiltak
Ingen relevante tiltak.
Avfall: Mål, Restavfall
80 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Sette høyere fokus på avfallhåndteringsrutinen.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen relevante tiltak.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen relevante tiltak.
Annet
Ingen relevante tiltak.