Skullerud skole

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr., 2021
Utløper: 30 apr., 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

7% fra 2019

Antall elever og ansatte

2% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-17% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-17% fra 2019

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

51% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

12% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Vannforbruk

Vannforbruk

-4% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-19% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Nedgang i energibruk må sees i lys av at skolen var steng i perioden 12.mars 2020 til og med april 2020

Gjennomførte tiltak

Avfall og ombruk
Kildesortering i klasserommene: beholdere for papp/papir og restavfall
Kildesortering personalrom og skolekjøkken: matavfall, papir, plast
Kildesortering naturfagssal: Egen samlingsstyrer med ansvar for å håndtere og levere kjemikalier og farlige stoffer
Vaktmester: Sorterer og leverer på miljøstasjon, eks malingsspann
Energi
Sentral energistyring. Varme senkes når skolen/bygget ikke er i bruk. Lys slukkes
Transport
Skolen bruker kun offentlig transport

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
rbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann

El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr

Energi: Tiltak
Fortsette arbeidet med å legge om til LED-belysning, senke temperatur i bygget når det ikke er i bruk.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Fortsette å bruke kollektivtrafikk for ekskursjoner.
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Øke bevisstheten rundt betydningen av kildesortering og gjenbruk i undervisningen og i personalet.
Kildesortering naturfagssal: Egen samlingsstyrer med ansvar for å håndtere og levere kjemikalier og farlige stoffer
Vaktmester: Sorterer og leverer på miljøstasjon, eks malingsspann