Servicegrossistene AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

46.170 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler Vi samarbeider med hverandre for å samarbeide bedre med deg. Servicegrossistene eies av 17 selvstendige, lokalt forankrede grossister over hele landet. Servicegrossistene er en fullsortimentsgrossist til storhusholdningsmarkedet. Noen av bedriftene driver i tillegg skipshandelvirksomhet med leveranser til oljebransjen, skipsfarten og internasjonale kunder. Servicegrossistenes medlemmer er selvstendige virksomheter som samarbeider på ulike områder for å gi deg effektive rutiner, stabil distribusjon og gode betingelser. Hva gjør Servicegrossistene spesielle? I motsetning til de store, sentralt eide grossistvirksomhetene, har Servicegrossistene dyp forankring i sitt lokalmiljø, enten det er i innlandet eller langs kysten. Grossistene har spesialkompetanse innen storhusholdning, men leverer også spesialprodukter til maritim sektor. Vi går langt for å utvikle fleksible, individuelle løsninger for våre kunder. Hva kan vi gjøre for deg? Servicegrossistene har kunder av enhver størrelse over hele landet, fra enmannsdrevne kiosker til store, offentlige virksomheter. Våre kunder finnes i servicehandel, hotell, restaurant, kantine, fastfood, offentlig/militær sektor og maritim sektor (offshore, supply, skipsfart). Enkelte bransjer opererer ikke med helligdager og åpningstider, og din lokale servicegrossist vil innrette sin virksomhet etter dette. Vi har et godt utbygd system for netthandel og oversiktlige fakturaer som forenkler regnskapsrutinene. Servicegrossistene er medlem i Etisk handel Norge (EHN) og er ISO9001:2015 sertifisert. Vi jobber for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Våre leveregler: Vi strekker oss lenger Vi er tett på våre kunder Vi leverer med et smil Vi holder det vi lover Vi gjør våre kunder konkurransedyktige - Sammen er vi stolte Servicegrossister Forretningside Servicegrossistene er en lokalt forankret, profesjonell og kundenær fullsortimentsleverandør til det norske storhusholdningsmarkedet. Visjon Vi leverer deg en enklere hverdag. Les mer om historien til Servicegrossistene fra oppstarten i 1962 på sg.no.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel - for hovedkontor, Hovedkontor-for konsern og kommuner, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 08 feb., 2021
Utløper: 08 feb., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-12% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2019

Kommentarer

Tall fra resultatregnskap.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

33% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

73% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-31% fra 2019

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

2020 var et år med redusert markedsaktivitet og lavere opplag av magasinet Gouremt.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

47% fra 2019

Kommentarer

Data er innhentet fra gårdeier.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-87% fra 2019

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

På grunn av panneminen har det vært mer bruk av bil i tjeneste og færre flyreiser. Møter har blitt avholdt via nett.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-44% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

9% fra 2019

Kommentarer

Fra mars 2020 var de fleste ansatte vært på hjemmekontor, liten aktivitet på kontoret. Mengden papir var rydding i arkiv. Av matavfallet utgjorde matsvinn 27,3 %.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-71% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

2020 var året elektroniske møter erstattet reier og fysiske møter samt at hjemmekontor erstattet kontoret. Dette her medført mindre reiser for ansatte. Det som ikke er den del av miljøregnskapet er privatbil som erstattet kollektivtransport.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Nye firmabiler har vært elektrisk- eller hybriddrevet. Ut over dette har målet vært å redusere innkjøpene til et minimum.
Avfall og ombruk
Ingen tiltak i 2020 ut over presiserer viktigheten av kildesortering.
Energi
I permitteringsperioder har temperaturen i enkleste soner været senket i normal arbeidstid for å redusere energiforbruket.
Transport
2020 har vært året hvor vi har oppfordret til å unngå kollektivtransport på grunn av pandemien.
Utslipp til luft og vann
Ingen tiltak for 2020.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Servicegrossistene AS (SG) skal sikre minimal belastning på omgivelsene ved å løpende vurdere miljøaspektene ved sine aktiviteter, produkter og tjenester SG styrer. Samt påvirke SGs tilknyttede miljøaspekter sett i et livsløpsperspektiv. Dette inkluderer minimere forurensning, fremme en effektiv og bærekraftig bruk av ressurser, i​nkludert energi og vann, og minimere klimagassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet SGs medlemmer skal ikke utnyttes eller degraders.

Mål:
SG skal gjennom reduksjon og sortering av avfall få en sorteringsgrad på 85 % eller høyere.
SG medlemmer skal til enhver tid være Miljøfyrtårnsertifisert.
SG skal stille krav til alle sine avtaleleverandører at de jobber med hensiktsmessige miljøaspekter, og er sertifisert mot en kjent miljøstandard.
SG skal velge miljøsertifisert driftsmateriell og miljøsertifiserte produkter der det er hensiktsmessig.
Redusere antall flyreiser ved bruk av elektroniske mø​​ter via Teams eller telefon.
Innen 2025 kun ha klimanøytrale biler som går på 100 % fornybart drivstoff.
Innen 2030 redusert matsvinnet med 50% i egen bedrift.
Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
30 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Alle nyinnkjøpt skal være i henhold til innkjøpsveileder.
Energi: Tiltak
Det er ikke planlagt noen tiltak for energibesparelse ut over tiltak gårdeier har planlagt.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Nyanskaffelser av kjøretøy skal fortrinnsvis værer nullutslippkjøretøy.
Avfall: Mål og restavfall
100 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Videreføre bevisstgjøring av ansatte av kildesortering.
Utslipp til luft og vann: Mål
Inge mål ut over anskaffelse av en mer miljøvennlige kjøretøy og gjenoppretta bruk av kollektivtransport til og fra jobb når det igjen blir anbefalt.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Inge tiltak ut over anskaffelse av en mer miljøvennlige kjøretøy og gjenoppretta bruk av kollektivtransport til og fra jobb når det igjen blir anbefalt.
Annet
Servicegrossistene skal målbevisst jobbe for å oppnå den overordnede strategien for bærekraftsmål 2025. Dette innebærer blant annet å stille større krav til Servicegrossistenes samarbeidspartnere om miljøsertifisering og påvirke underleverandører til å jobbe mot samme mål.