Rogaland Fylkeskommune - fylkeshuset

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Felles kriterier, Hovedkontor-for konsern og kommuner

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 07 jan., 2022
Utløper: 01 jul., 2022

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

9% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

96% fra 2019

Kommentarer

Antall årsverk dekker over alle årsverk i sentraladministrasjonen. Alle sitter ikke nødvendigvis på fylkeshuset. Fra januar 2020 overtok fylkeskommunene ansvar for planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesvegene, og med dette ble en rekke ansatte flyttet over fra statens vegvesen til fylkeskommunen.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-22% fra 2019

Kommentarer

Mulig reduksjon i papirforbruk må ses i sammenheng med økt bruk av hjemmekontor og lavere tilstedeværelse på fylkeshuset i koronaåret.
Når det gjelder antall leverandører som har sertifisert miljøledelsessystem, er dette samme som fjoråret, men her kan være noe usikkerhet i tallene da fylkeskommunen har byttet konkurransegjennomføringsverktøy og avtaleverktøy, og at fylkeskommunen har overtatt ansvaret for å bygge og vedlikeholde fylkesveiene fra Statens Vegvesen.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

15% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Det kjøpes opprinnelsesgarantier for elektrisitet.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-49% fra 2019

Kommentarer

Antall kjørte km inkluderer:
- Kjørsel i egen bil i tjeneste, basert på km-godtgjørelse
- 3 leasingbiler samferdsel
- Driftsbiler samferdsel
- 4 Leasingbiler kultur og næringsavdelingen
- Leiebiler fra Hertz som ikke er registrert under avtalekode CDP No. 00831984 for ferie og fritid
For leiebiler fra Hertz og for km-godtgjørelse er det ikke informasjon om drivstofftype for bilene. For leiebiler er det antatt 50/50 fordeling av bensin og diesel i antall liter drivstoff og anvendt opplysninger fra selskapet om typiske kjørelengder for kategorier av biler. For KM-godtgjørelse er antatt 50/50 fordeling av antall kjørte km mellom bensin og diesel og anvendt miljøfyrtårns kalkulator. For leasingbiler og driftsbiler er informasjon fra kjøretøysregisteret brukt til drivstoffberegninger.

Da det er inkludert vesentlig større del av kjørselen enn i foregående rapporter, samt at fylkeskommunen har overtatt oppgaver fra Statens Vegvesen som er med til å øke kjørsel, er tallene for antall kjørte km og drivstofforbruk naturlig høyere enn foregående år.

Mengden flyreiser har vært lav i 2020 sammenlignet med 2019 blant annet på grunn av koronasituasjonen.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

50% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

-21% fra 2019

Kommentarer

Gips og isolasjon er samlet under kategorien "annet". Dette er fordelt:
Gips - 300 kg
Isolasjon - 40 kg

På grunn av store avvik i rapporterte mengder avfall i miljøfyrtårnrapporten for 2019 og 2020, ble avfallsmengder for 2019 og 2020 dobbeltsjekket. Det ser ut til, at det har skjedd en rapporteringsfeil i 2019 og at avfallsmengdene for 2019 er vesentlig høyere enn rapportert i Miljøfyrtårnportalen. Ved korreksjon av avfallstall for 2019, ser vi en reduksjon i mengde restavfall på 16% fra 2019-2020 og en reduksjon i total avfallsmengde på 8%.

Vannforbruk

Vannforbruk

-31% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-22% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
I fylkestinget den 8. desember 2020 ble det vedtatt ny anskaffelsesstrategi for Rogaland Fylkeskommune 2021-2025. Den nye anskaffelsesstrategien er en revidering av anskaffelsesstrategien 2015-2020, og har et utvidet fokus på samfunnsansvar. I anskaffelsesstrategien legges det opp til at det i alle anskaffelser skal være foretatt en konkret vurdering av hvilke miljø- og samfunnshensyn som bør vektlegges.


Det er ansatt ny rådgiver med ansvar for samfunnsansvar i anskaffelser.

Det er stilt krav i de fleste konkurranser hvor det er kjent med at leverandør kan oppfylle krav om miljøledelsessystem.


Avfall
Det arbeides kontinuerlig med å redusere mengden avfall på Fylkeshuset.
Ved større prosjekter som genererer avfall, jobbes det med å stille krav til avfallshåndtering.
Energi
Etter vedtak om ombygging så er det ikke de helt store ting som skjer her. Energibesparende tiltak holdes på et minimum, da det i et økonomi og ressursperspektiv ikke er bæredyktig å gjøre større investeringer i et bygg hvor store deler skal utskiftes om et par år. Av tiltak kan det imidlertid nevnes, at det er blitt byttet en del lyskilder, og alle disse er skiftet til LED.
Transport
Av 9 nye biler som ble kjøpt inn som driftsbiler til samferdselsavdelingen i 2020, var ingen rene fossilbiler. 5 av bilene var hybridbiler og 4 av bilene var elbiler.

Det er i 2020 blitt montert 20 nye billadere som skal brukes til tjenestebiler ved Fylkeshuset.
Utslipp til luft og vann
Har ikke utslipp til luft og vann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
OVERORDNEDE HMS-MÅL FOR ROGALAND FYLKESKOMMUNE
• Fremme god arbeidshelse og et godt arbeidsmiljø.
• Legge forholdene til rette for en forsvarlig miljøkvalitet i Rogaland fylkeskommunes
virksomheter.

DELMÅL
• Drive et systematisk HMS-arbeid som har en standard i overensstemmelse med, eller
bedre enn, krav i lov og forskrifter.
• Legge forholdene til rette for et fysisk, psykisk og sosialt arbeidsmiljø som fremmer god
helse.
• Ha en arbeidsgiverpolitikk som omfatter rus- og avhengighetsproblematikk relatert til
arbeid.
• Redusere mengden avfall og ha en miljøvennlig avfallshåndtering.


Prioriterte områder for HMS-arbeidet 2020-2021 er definert som:
Risikovurdering
- Arbeidet med kartlegginger og risikovurderinger skal styrkes på alle nivåer i
organisasjonen.
Kjemisk helsefare
- Det er behov for målrettet og systematisk arbeid både på lokalt og overordnet
nivå for å sikre en kjemikaliehåndtering i tråd med regelverket.
Ytre miljø
- Miljøbevissthet skal være et fokus i alle deler av fylkeskommunal virksomhet.
Belastningen på det ytre miljøet skal reduseres gjennom miljøvennlig drift.
Qm+
- Kompetansen må heves hos de ulike brukergruppene. Ledelsen i den enkelte
virksomhet må sette Qm+ på dagsorden og bygge kultur, rutiner og
systematikk rundt bruken av det.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
80 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Kommentar til Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører: Målet er satt som i fjor og som antallet miljøsertifiserte leverandører i 2020. Antallet leverandører i Fylkeskommunen er ikke konstant, og prosentandel miljøsertifiserte leverandører er derfor heller ikke konstant. På grunn av overgang til nytt konkurransegjennomførings- og avtaleverktøy og overtagelse av ansvarsoppgaver fra Statens vegvesen er det noe usikkerhet i tallene for leverandører med miljøsertifiseringssystem i 2020.

Ny anskaffelsesstrategi for fylkeskommunen ble vedtatt i desember 2020 for perioden 2021-2025. Den nye anskaffelsesstrategien inneholder en målsetning om at vi i Rogaland fylkeskommune skal arbeide proaktivt med samfunnsansvar i våre anskaffelser. Med samfunnsansvar menes tiltak knyttet til områder som for eksempel lærlinger, sosial dumping, inkluderende arbeidsliv, universell utforming, miljø, etikk og økologisk mat. I alle anskaffelser skal det være foretatt en konkret vurdering av hvilke miljø- og samfunnshensyn som bør vektlegges. Rogaland fylkeskommune skal ha etablerte rutiner for å ivareta samfunnsansvar i anskaffelser og ha et kontinuerlig fokus på oppfølging.

Følgende tiltak er definert for å følge opp målsetningen:
- Rogaland fylkeskommune skal ha dedikerte ressurser som arbeider
systematisk med samfunnsansvar i anskaffelser.
- Det skal utarbeides rutiner, kompetanse og verktøy for å ivareta og følge
opp samfunnsansvar i anskaffelser.
- Rogaland fylkeskommune skal gjennom leverandørutviklingsprogrammet
øke sin kompetanse på innovative anskaffelser.
- Rogaland fylkeskommune skal samarbeide med andre kommuner i
regionen om å stille like krav til leverandørmarkedet.
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det er vedtatt strengere klima- og miljøkrav i ombyggings- og nybyggprosjekter for å redusere klima- og miljøbelastningen. For eksempel er det krav om miljøprogram og BREEAM-sertifisering eller lignende for nybygg over 1000 m2.

Når det gjelder tiltak på selve fylkeshuset, er det besluttet renovering/ombygging av fylkeshuset og nye tiltak for å redusere energibruk er derfor satt på vent.
Energimålsetningen er derfor nok ikke noe som kommer til å nås i nåværende fylkeshus, da det ikke gir ressursmessig mening å investere i renovasjoner for å redusere energibruk så tett opp mot oppstart av et større ombyggingsprosjekt. Fylkeshusets energibruk og tiltak for å redusere dette må ses i sammenheng og som del av ombyggingen av fylkeshuset og nye målsetninger bør settes ift. dette.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Kommentar til Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil: Det er relativt store usikkerheter i beregningene da drivstoffeffektivitet er avhengig av drivstofftype og det er mangelfull informasjon om dette og gjort flere antagelser i beregninger av drivstofforbruk pr mil i 2020. Det bør i hovedsak settes mål om større elbilandel.

Fylkeskommunen vedtatt å innføre Karbonavgift til fordeling (KAF). Kort fortalt betyr det at det skal gis større insentiv til å velge miljøvennlig transport som tog og buss, og det skal påføres en ekstra avgift når en velge å ta fly.

Følgende ble vedtatt i forbindelse med 2021-2025, budsjett 2021:
Sett i lys av pandemien og den ekstraordinære arbeidssituasjonen, som har tvunget fram nye arbeidsmåter og resultert i reisevirksomhet på et svært lavt nivå av rene smittevernhensyn, valgte fylkesrådmannen å avvente utredning og oppstart av en KAF-ordning i 2020. En forenklet prøveordning vil bli testet ut med virkning fra 01.01.21. Det innføres en intern karbonavgift på alle flyreiser (t/r): Norden: 500 kroner, Europa: 1000 kroner, Verden: 2000 kroner. Fylkesrådmannen vil vurdere å holde enkelte kategorier av flyreiser utenfor, for eksempel reiser som er knyttet direkte til undervisningen. Avgiften omfordeles forholdsmessig til alle virksomheter ved inngangen til budsjettåret 2022.
Avfall: Mål og restavfall
35000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
45 %
Avfall: Tiltak
Fortsette med tiltak som reduserer avfallsmengden ved fylkeshuset.
Utslipp til luft og vann: Mål
Har ikke utslipp til luft og vann, og har derfor heller ikke noen målsetninger.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen særskilte tiltak.
Annet
Rogaland Fylkeskommune vil fra 2021 intensivere arbeid med klimatiltak og vil fra 2021 fremlegge årlige klimaregnskap og klimabudsjett som del av økonomiplan og budsjett.