Elektro Norden AS

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 sep., 2021
Utløper: 20 sep., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

5 av 9 av våre største leverandører er miljøsertifiserte.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vi arbeider stort sett på byggeplass hvor energibruken måles av hovedentreprenør. Energiforbruket oppgitt er estimert for kontoret, da elektrisitet er inkludert i husleien. Vi leier ett cellekontor på 8m2.

Transport

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Avfallsmengde er vanskelig å beregne da avfallet vi genererer går under hovedentreprenør sin sorteringsrutine og avfallshåndtering på byggeplassen. Vi leier lokale hvor en liten andel avfall genereres og der utleier er ansvarlig for avfallshåndteringen.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Avfallsmengde og energiforbruk vi genererer i prosjekt inngår ikke i vårt klimaregnskap da dette rapporteres inn av totalentreprenører vi jobber for.
Vi leier lokale hvor en liten andel avfall genereres og der utleier er ansvarlig for avfallshåndteringen.
Energiforbruket oppgitt er estimert for kontoret, da elektrisitet er inkludert i husleien. Vi leier ett cellekontor på 8m2.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi er medlemmer av El Proffen og kjøper største delen av vårt materiell via deres leverandører.
Vi har utført en kartlegging av våre leverandørers klima- og miljøarbeid.
Avfall og ombruk
Vi generer største delen av vårt avfall på byggeplassen hvor Total Entreprenør sine avfallssystemer er gjeldende. På kontoret (vi leier) følges Gjerdrum kommunes avfallssortering.
Energi
Vi leier ett kontor på 8m2 i ett bygg hvor strøm er inkludert i leien.
Transport
Vi har kun El-biler i Elektro Norden
Vi har utformet en reisepolicy som oppfordrer til samkjøring
Utslipp til luft og vann
Vi har ikke utslipp til luft og vann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har en målsetting om:
• Maksimalt 4 % sykefravær per år
◦ 0 % arbeidsrelatert sykefravær
◦ 1 % lavere sykefravær enn bransjen for øvrig (som pr. dato er 5,2 %)
◦ < 2 % korttidsfravær
• 0 skader med fravær
• 0 branner og < 1 branntilløp
• Minimum 2 innrapporterte HMS-avvik.
• Våre kvalitetssikringsrutiner skal tilfredsstille kravene i NS-ISO 9000-serien
• Vi skal fortsatt holde et lavt energiforbruk med bruk av mest mulig LED belysning.
• Samtlige av bedriftens biler er elektriske. Fremtidige innkjøp av biler vil også være
elektriske.
• Vi skal redusere skrivepapirforbruket med 20%. Vi vil fortsette med elektronisk lagring av
dokumenter så langt det lar seg gjøres. Samt ha dobbeltsidig utskrift som standardformat.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Samle innkjøp til færre leveranser og vurdere flere leverandører oppimot miljømerking
Kjøpe større forpakninger

Energi: Tiltak
Vi vil oppfordre våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å ta i bruk mest mulig energieffektive alternativer og produkter for å holde energibruket lavest mulig.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi har kun el-biler og vi vil i fremtiden kun kjøpe el-biler hvis flere biler blir nødvendig.
Vi vil ha som mål om å legge til rette for flere samkjøringer
Avfall: Mål og restavfall
4 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Prøve å skaffe oversikt over hva vi generer av avfall på byggeplasser
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi vil unngå flyreiser i jobbsammenheng
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsette med Elbiler