Matråd AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Salg av analyser for vann, næringsmidler og avløp. Konsulentvirksomhet innen kvalitetssikring, HACCP og resultattolkning. Vi er ISO 17025-sertifisert.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Laboratorier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 14 des., 2020
Utløper: 14 des., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-33% fra 2019

Kommentarer

Vi har blitt flinkere til å vurdere om vi faktisk trenger å ta utskrift, og har også gjort flere papirskjema om til elektroniske utgaver.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-46% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

1% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

-71% fra 2019

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-71% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Ettersom miljøkartleggingen av Matråd ble startet i siste del av 2020 er veiing av avfall gjort i dette tidsrommet. Veiingen gir grunnlag for estimert mengde både i 2019 og 2020, dermed er rapportert mengde avfall samme som i fjor (det har ikke skjedd noen endringer verken i mengde produsert avfall eller i praksis for sortering i løpet av de siste årene).

Vannforbruk

Vannforbruk

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-39% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Det er kartlagt hvilke av våre leverandører som har miljøsertifisering, og hvilke som mangler. De fleste av våre største leverandører har miljøsertifisering i form av ISO 14001 eller Miljøfyrtårn, men noen er kun medlem i Grønt Punkt.
Avfall og ombruk
Kartlegging av mengde og type avfall har vist hva avfallet vårt hovedsakelig består av og hvor vi evt. kan gjøre forbedringer. En slik bevisstgjøring åpner opp for å tenke ut nye løsninger og komme på forbedringstiltak.
Transport
Det har vært en betydelig nedgang i bilkjøring og flyreiser i 2020. Dette kan i stor grad forklares med covid-19 og reiserestriksjoner, men situasjonen har fått opp kompetansen på bruk av Teams o.l. til kurs og møter, noe som vil bli brukt så mye som mulig i fremtiden også.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
o Matråd skal fortløpende utvikle og ivareta et trygt arbeidsmiljø med fokus på helse, miljø og sikkerhet
o Matråd skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre miljøarbeidet ved å skape minst mulig miljøbelastning på indre og ytre miljø og bidra til bærekraftig utvikling
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal påvirke leverandører til å ikke bruke unødvendig emballasje ved forsendelser. Leverandørene som ikke har miljøsertifisering vil følges opp for å undersøke om de har planlagt noen sertifisering. Gjennom vårt medlemskap i Labforum skal vi gi innspill til innkjøpsgruppa om krav til leverandører og plaststrategi.
Energi: Tiltak
Gjennom miljøkartleggingen i 2020 ble det ikke avdekket noen punkter hvor vi kan gjøre betydelige energikutt. Det etterstrebes likevel å bruke laboratorieutstyr mest mulig energieffektivt, og ikke bruke unødig mye energi på kjøle-/og oppvarmingsprosesser.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
450 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi skal bruke kollektivtransport når det er praktisk mulig (tog og buss), og bruke Teams til møter og kurs i høyest mulig grad.
Avfall: Mål og restavfall
1300 kg
Avfall: Mål og kildesortering
25 %
Avfall: Tiltak
Bruk av engangsutstyr skal være så lavt som mulig. Kopipapir skal i høyest mulig grad sorteres som papp, slik at mengde restavfall reduseres noe. Det skal undersøkes om FIAS har noen plan for mottak av matavfall fra bedrifter.
Utslipp til luft og vann: Mål
Fortsette som før med å produsere minst mulig farlig avfall, og avfallsdeklarere og levere farlig avfall til FIAS.
Annet
Bruke klimaregnskapet fra fjorårets Klima- og miljøkartlegging for å vurdere hvor vi bør fokusere på utslippskutt.