Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

VEF Entreprenør AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 mar., 2020
Utløper: 17 mar., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

46% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

14% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

50% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra miljøsertifiserte leverandører

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-28% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-28% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-19% fra 2019

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

17% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

17% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

-78% fra 2019

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

-6% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
På innkjøp har vi kontaktet våre hovedleverandører, som ikke har et miljøsertifikat, om at vi ønsker at de skal ta en miljøsertifisering.
På materialbruken holder vi et godt fokus på å foreta korrekte bestillinger for å unngå unødvendig svinn.
Avfall
Opprettholdt fokus blant våre ansatte. Kildesorteringsprosenten (mål 75% resultat 2020 ble 82%) blir fulgt opp hver måned og distribueres til alle våre ansatte 1 gang pr. mnd. I HMS-rapporten. Vi kom også meget nær vårt mål ang mengder restavfall målet for 2020 var 90000 kg, resultatet ble 91140 kg.
Energi
Har erstattet mye av lyskildene ute på prosjektene med leddslynger/leddpærer.
Transport
Erstattet 7 gamle biler med nye. Det var 5 mer en målsetningen

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for 2021:
Arbeidsnærvær 96,5%
H1 verdi 0
Kildesortering 80%
RUH 500stk.
Substitusjon av kjemikalier 5 stk.
HMS-politikk
Vi vil arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø, og samtidig ta hensyn til det ytre miljø så langt det lar seg gjøre. HMS-målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet.
VEF Entreprenør ble i 2014 miljøfyrtårnbedrift. Denne sertifiseringen skal dokumentere at VEF ønsker å bidra til et bedre miljø og klima. Ved en slik sertifisering ønsker VEF å oppnå følgende:
 En høyere verdiskapning gjennom mindre miljøbelastning
 Oppfyllelse av lovpålagte krav
 Konkurransefordeler i anbudssammenheng

VEF skal overholde de lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet. Vi skal løpende tilpasse oss kundenes og samfunnets miljø- og sikkerhetsansvar, slik at vi stadig forbedrer oss. Alle ansatte har et felles ansvar for at vi ivaretar det ytre miljø. VEF arbeider kontinuerlig med å effektivisere ressursbruken, minimalisere avfall og unngå forurensende utslipp til omgivelsene.

Vår politikk er tilpasset vår organisasjon, drift og selskapsstruktur. Politikken blir jevnlig revidert av bedriftens ledelse og valgte representanter.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
250 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
18 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøp av miljømerkede produkter for videresalg i 2020 ble 232 stk. målsetningen var på 126. dette var en stor fremgang i forhold til 2019
Energi: Mål
190 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Bytte ut alle gamle vinduer/dører i kontorbygning. Hadde her en stor reduksjon av energi forbruket fra 2019 til 2020
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,57 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bytte ut 3 gamle biler med nye. Se på mulighetene for å erstatte noen av dieselbilen med el. biler i 2022.
Avfall: Mål, Restavfall
90000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Opprettholde fokus blant våre ansatte. Kildesorteringsprosenten blir fulgt opp hver måned og distribueres til alle våre ansatte 1 gang pr. mnd. i HMS-rapporten.