RD Blikk og Ventilasjon AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

RD Blikk og ventilasjon er en blikkenslagerbedrift som holder på Nardo. Vi har bred erfaring gjennom 30 år i bransjen. RD Blikk og ventilasjon as ble etablert i 1996, og er en bedrift med flere svenner og en mester innen faget. Vi innehar sentral godkjenning for ansvarsrett. For våre ansatte legger vi vekt på å skape sikre arbeidsplasser gjennom god faglig opplæring og et godt arbeidsmiljø. RD Blikk og ventilasjon as har fokus på et trygt HMS og kvalitetssystem for våre ansatte. Vi driver i hovedsak med tak- og blikkenslagerarbeid. Med vår solide kompetanse kan vi utføre de fleste typer oppdrag innen vårt fagområde, og utfører både store og små prosjekter. RD Blikk og ventilasjon as har et velutstyrt verksted på Nardo, hvor vi produserer alle typer beslag, takhatter, pipebeslag, og utformer detaljløsninger til prosjekter. Vi produserer for salg til både profesjonelle aktører og privatpersoner, God materialkunnskap og håndverksproduksjon preger vårt arbeid, og gjør at RD Blikk og ventilasjon as kan skreddersy bygningsdetaljer som passer nettopp ditt hus eller prosjekt!

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 14 des., 2022
Utløper: 28 feb., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

22% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-11% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-3% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-3% fra 2020

Kommentarer

Data er hentet fra energileverandør.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

6% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2020

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

4% fra 2020

Kommentarer

Økt antall km i 2021 da vi blant annet har gått til innkjøp av bil. Det ble bestemt å kjøpe inn en ny bil, da det var på tide å bytte ut en annen. Det ble bestemt å kjøpe en dieseldrevet bil som har kapasitet til å dra stor henger, da vi kjører store beslag og verktøy ut til prosjekter.
Og pga koronaen og kohorter ble samkjøring utfordrende, noe som også har ført til større behov for bil.
Samt at flere store prosjekter gir utfordringer med at bilene blir brukt mer.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Snitt restavfall pr. uke ligger på 14 kg. Veiinger er foretatt. Det er regnet ut fra 48 aktive uker pr. år.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

3% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Fortsatt høyt fokus på gjenbruk.
Verktøy skal ikke byttes ut like ofte som før.
En innkjøpsansvarlig.
Avfall og ombruk
Mer fokus på rydding på arbeidsplassen. Et enda større søkelys på sortering av avfall.
På verkstedet brukes kjøleskapet nå hyppigere, slik at mindre mat kastes. Det handles ikke like ofte.
Større fokus på mindre bruk av papir.
Tegninger sendes i større grad digitalt.
Fortsatt stort fokus på gjenvinning av metall.
Energi
Temperaturen er satt noe ned på verkstedet.
Transport
Det er bestemt å kjøpe enda en el. bil, da en bil snart må skiftes ut. Usikkert når.
Fokus på planlegging av jobber for å unngå småkjøring mellom verksted og prosjekter.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår miljøpolicy skal bidra til å redusere miljøbelastningen som vår virksomhet forårsaker det ytre miljø:

Det innebærer at vår virksomhet skal:

- Følge gjeldende lover og krav som gjelder for miljø.
- Arbeide forebyggende, og aktivt følge utviklingen innen miljøområdet.
- I den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede produkter ved innkjøp.
- Gjennomføre tiltak for å minimalisere avfallsmengde og transport i forbindelse med virksomhetens drift.
- Redusere bruk av ikke fornybare materialer, kjemikalier, vann og energi.
- Kildesortere avfall og benytte godkjente returordninger for spesialavfall.
- Ha særlig fokus på gjenvinning av metall.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
12 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Fokus på valg av miljømerkede produkter
- Fokus på valg av miljøsertifiserte leverandører
- Fokus på valg av miljøvennlige løsninger
Energi: Tiltak
- Det har blitt søkt huseier om å få sette opp varmepumpe.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
5000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurderer flere el. biler
Økokjøringgjennomgang
Samkjøring til prosjekter når det er mulig
Unngå småkjøring mellom verksted og prosjekter
Avfall: Mål og restavfall
600 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
- Målinger av avfall på kontor, spiserom og verksted
- Fortsatt høyt fokus på sorteringsgrad