ForvaltningSenteret AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

ForvaltningSenteret leverer arkivtjenester til private og offentlige kunder. Selskapet ble etablert på Notodden i 2002 under navnet GeoTjenester. ForvaltningSenteret har i dag 8 ansatte som har stor kompetanse og erfaring på ulike fagområder. Vi er i ferd med å videreutvikle konseptet rundt arkivering, og har mange spennende oppgaver foran oss. Vi har i den siste tiden fått økt ordretilgang og fått flere nye kunder, både i offentlig- og privat sektor

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 apr., 2021
Utløper: 01 apr., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

25% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-32% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Det er kun ved et tilfelle at det er benyttet fly som transportmiddel i 2020.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

10% fra 2019

Kommentarer

Det finnes ikke kildesortering for plast i næringsparken. Jeg har etterspurt dette flere ganger uten resultat.
Dermed legges plast sammen med restavfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-35% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Opprettholde fokus på leverandørtilknytningen, samt generelle innkjøp til virksomheten.
Profilere virksomhetens miljøprofil i anbud og tilbudsforespørsler.
Avfall og ombruk
Jobbe videre internt med bevisstgjøring rundt kildesortering.
Jobbe videre med en løsning rundt kildesortering av plast i næringsparken.
Energi
Senket temperatur ned til 15 grader i arkivet.
Transport
Jobbe videre med å redusere miljøbelastningen som transport påfører miljøet.
Forsøke å samkjøre med transportselskap ved innhenting.
Fortsatt fokus på bruk av Teams.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Virksomhetens miljøpolicy:
"Vi skal driver vår virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og andre myndighetspålagte og selvpålagte krav.
Vi skal arbeide målrettet med å ta hensyn til det ytre miljø og kontinuerlig arbeide med forbedringer av virksomheten.
Gjennom våre tjenester skal vi anvende produkter og materialer som er skånsomme mot miljø og er gjenvinnbare i størst mulig grad."
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Natt- og feriesenking av temperatur, samt i rom rom som ikke benyttes.
Slå av lys i rom som ikke blir benyttet.
Slå av all lys i arkivrigg i lunsjen.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Samkjøring med transportselskap ved innhenting når dette lar seg gjøre.
Videreføre digitale møter framfor fysiske møter.
Avfall: Mål og restavfall
1800 kg
Avfall: Mål og kildesortering
55 %
Avfall: Tiltak
Ønske om returordning for plast i næringsparken.