CleanIt AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rengjørings virksomhet

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Renholdsbedrift

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 23 mar., 2021
Utløper: 23 mar., 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Antall årsverk er beregnet ut fra det totale antall timer vi utfører. Her er det både 100 % stillinger og graderte stillinger.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

I dag har vi krav om at bruk av kjemi skal være svanemerket. Vi ønsker også å legge trykk på dagens leverandører slik at serviserte systemer kommer i fokus.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vårt strømforbruk er ink. i leieavtalen (vi leier 278 m2. Totalt sett har gården 691852 kwh, og det totale arealet er 4150 m2.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

6 varebil som er på bensin/disel. Ingen flyreiser aldri i tjenesten.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Vi har pr i dag ingen tall å referere til. Vi starter opp internkildesortering i disse dager, selv om gårdeier i dag ikke tilbyr håndtering av sortert avfall. Vi vil kartlegge eget restavfall i kg.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

De to områdene vi ser vi kan gjøre noe direkte med er energi, og avfall.
Energi: Kontoret står tomt 16 timer i døgnet, og ved å være bevist på å holde temperatur nede vil gi direkte utslag på vårt forbruk. Ved å innføre nye avfallsrutiner bevisstgjør vi oss selv på hva vi gjør. Vi er klar over at avfall til sist hos oss går rett i en felles konteiner på gården, men vi skal gjennom denne bevisstgjøringen også påvirke for bedre fellesrutiner.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
2020 har vært et år med stort fokus på innkjøp av miljø merkede produkter. Vi har innført krav til at all daglig kjemibruk skal være svanemerket. Gjenbruk av eldre utstyr i forbindelse med utførelse av våre tjenester, har vørt fokusert.
Avfall og ombruk
Ingen spesifikke tiltak er utført i 2020 vedrørende avfall
Energi
Temperatur kontroll ev eget kontor. Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås
Transport
Stort fokus på planlegging, og gjennomføring av hva som er nødvendig å gjennomføre har stått på agendaen kontinuerlig.
Utslipp til luft og vann
Ingen spesifikke tiltak er utført i 2020 vedrørende utslipp. Vi ser nå på reisepolicy (29), og skal jobbe aktivt for å redusere drivstoff med 5 %

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi skal derfor alltid arbeide for at vårt produktsortiment, og tjenesteleveranse er skånsomt mot miljøet og at forbruke materiell kan gjenvinnes/destrueres på en miljøvennlig måte. Dette gjelder i alle ledd - råvarer, produksjon, distribusjon og bruk.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
3 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Hensikt og omfang rutinen skal sikre at Cleanit AS foretar hensiktsmessige og gunstige innkjøp, samt at innkjøp gjennomføres i tråd med et godt miljø.
Viser til Rutiner for innkjøp (nr 15).
Energi: Tiltak
Temperatur under 22°C.
Aktuelle tiltak ved varmebelastning:
• Ventilasjon som fungerer (justering, vedlikehold og riktig drift)
• Flytting av varmegivende utstyr
• Kjøleanlegg
Aktuelle tiltak ved kuldeproblemer:
• Tetting av vinduer og dører
• Flytte arbeidsplassen bort fra kulde og trekk
• Justere luftmengder og temperatur i ventilasjonsanlegg
• Endre driftsmåten for varmeanlegget (øke nattetemperaturen)
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,82 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vårt mål er å redusere innkjøp av drivstoff med 5 % av innkjøp for 2020 (viser til reisepolicy nr 29).
I tillegg til god planlegging og vurdering av nødvendighet skal vi redusere bilparken med en bil.
Avfall: Mål og restavfall
700 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Vi vil gjerne fraksjonssortere, da vi må gjøre dette på egen hånd, Gårdeier legger ikke til rette for dette. EE, kaster vi selv når det vil oppstå. Plastikk tas med hjem hvor det skildesorteres.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant