Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

CleanIt AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rengjørings virksomhet

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Renholdsbedrift, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 23 mar, 2021
Utløper: 23 mar, 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Antall årsverk er beregnet ut fra det totale antall timer vi utfører. Her er det både 100 % stillinger og graderte stillinger.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

I dag har vi krav om at bruk av kjemi skal være svanemerket. Vi ønsker også å legge trykk på dagens leverandører slik at serviserte systemer kommer i fokus.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Vårt strømforbruk er ink. i leieavtalen (vi leier 278 m2. Totalt sett har gården 691852 kwh, og det totale arealet er 4150 m2.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

De to områdene vi ser vi kan gjøre noe direkte med er energi, og avfall.
Energi: Kontoret står tomt 16 timer i døgnet, og ved å være bevist på å holde temperatur nede vil gi direkte utslag på vårt forbruk. Ved å innføre nye avfallsrutiner bevisstgjør vi oss selv på hva vi gjør. Vi er klar over at avfall til sist hos oss går rett i en felles konteiner på gården, men vi skal gjennom denne bevisstgjøringen også påvirke for bedre fellesrutiner.

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

6 varebil som er på bensin/disel. Ingen flyreiser aldri i tjenesten.

Avfall og ombruk

Avfall

Kommentarer til Avfall og ombruk

Vi har pr i dag ingen tall å referere til. Vi starter opp internkildesortering i disse dager, selv om gårdeier i dag ikke tilbyr håndtering av sortert avfall. Vi vil kartlegge eget restavfall i kg.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
2020 har vært et år med stort fokus på innkjøp av miljø merkede produkter. Vi har innført krav til at all daglig kjemibruk skal være svanemerket. Gjenbruk av eldre utstyr i forbindelse med utførelse av våre tjenester, har vørt fokusert.
Avfall
Ingen spesifikke tiltak er utført i 2020 vedrørende avfall
Energi
Temperatur kontroll ev eget kontor. Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås
Transport
Stort fokus på planlegging, og gjennomføring av hva som er nødvendig å gjennomføre har stått på agendaen kontinuerlig.
Utslipp til luft og vann
Ingen spesifikke tiltak er utført i 2020 vedrørende utslipp. Vi ser nå på reisepolicy (29), og skal jobbe aktivt for å redusere drivstoff med 5 %

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi skal derfor alltid arbeide for at vårt produktsortiment, og tjenesteleveranse er skånsomt mot miljøet og at forbruke materiell kan gjenvinnes/destrueres på en miljøvennlig måte. Dette gjelder i alle ledd - råvarer, produksjon, distribusjon og bruk.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
3 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Hensikt og omfang rutinen skal sikre at Cleanit AS foretar hensiktsmessige og gunstige innkjøp, samt at innkjøp gjennomføres i tråd med et godt miljø.
Viser til Rutiner for innkjøp (nr 15).
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Temperatur under 22°C.
Aktuelle tiltak ved varmebelastning:
• Ventilasjon som fungerer (justering, vedlikehold og riktig drift)
• Flytting av varmegivende utstyr
• Kjøleanlegg
Aktuelle tiltak ved kuldeproblemer:
• Tetting av vinduer og dører
• Flytte arbeidsplassen bort fra kulde og trekk
• Justere luftmengder og temperatur i ventilasjonsanlegg
• Endre driftsmåten for varmeanlegget (øke nattetemperaturen)
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,82 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vårt mål er å redusere innkjøp av drivstoff med 5 % av innkjøp for 2020 (viser til reisepolicy nr 29).
I tillegg til god planlegging og vurdering av nødvendighet skal vi redusere bilparken med en bil.
Avfall: Mål, Restavfall
700 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Vi vil gjerne fraksjonssortere, da vi må gjøre dette på egen hånd, Gårdeier legger ikke til rette for dette. EE, kaster vi selv når det vil oppstå. Plastikk tas med hjem hvor det skildesorteres.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant