Grünerløkka Flyttebyrå AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Flyttebyråvirksomhet, transport og det som står i forbindelse med dette.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Administrerende transportselskap, Felleskriterier, privat og statlig, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 23 apr., 2021
Utløper: 23 apr., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

12% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

100% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

200% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-20% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-20% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

349% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

220% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

40% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-36% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Annet avfall;er isolasjon og tunge masser/betong
Endel ee avfall er avlerter til lokale stasjoner, disse er det ikke tall på, så sorteringsgraden er noe høyere enn det kommer fram i rapporten. Endel plast leveres også i bakgården hvor vi holder til, dette er heller ikke med i regnskapet.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

109% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Tall er hentet fra rapporter fra leverandører.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har hatt stort fokus på gjenbruk.Ved innflytting til kontor har vi kjøpt brukte møbler.Vi jobber stadig med å benytte mindre papir , heller mer digitale ordninger etc.
Vi lagrer endel varer til eget bruk istednefor å kaste det, som kulepenner, kopipapir, såper, etc.
Avfall og ombruk
Dager med avfall fra flere forskjellige lokasjoner har vi satt opp en bil for å hente opp avfall på diverse adresser så det blir mindre kjøring til avfall-stasjonen som ligger utenfor ring 3.
Er det kun ee-avfall så har vi transport dette til lokale retur stasjoner i stedet for de avfalls-stasjonene vi vanligvis benytter , dette fremkommer ikke i sourteinrgraden vår.

Energi
Her har vi hatt så lavt forbuk og kun brukt det nødvenige for lys og strøm til pc .
Transport

Hvis det har vært mulig setter vi oppstart på oppdrag etter at morgen rushet har roet seg.
Logistikk på booking av jobber, så langt det tar seg gjøre setter vi opp oppdrag så det blir minst mulig kjøring gjennom byen mellom de ulike oppdragene.
Utslipp til luft og vann
Vi oppgraderer bilparken vår med nye modeller(euro 6)
Annet
Grunnet covid-19 har vi ikke kunnet levere like mye møbler til gjenbruk som vi har gjort før. Fretex etc har vært steng i lenge perioder.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi er Miljøfyrtårnsertifisert.

Vi har forpliktet oss til å drive miljøvern på høyt nivå.

Vi skal informere, utdanne og motivere alle ansatte slik at de kan utføre sitt arbeid
på en miljømessig ansvarlig måte. Spesielt med tanke på avfall og energibruk.
Vi skal aktivt påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta
handlinger og valg som fremmer miljøarbeidet. - Stille miljøkrav.
Vi skal bestrebe oss på å redusere miljøbelastningene, gjennom å øke vår sorteringsgrad på avfall.

Vi følger kontinuerlig opp bedriftens samlet strømforbruk.
Vi vil ved utskiftning av bedriftens kjøretøy, fortrinnsvis velge euro 6 el EL-biler.
Vi vil benytte selv, samt tilby klimanøytral transport hvis mulig.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
12 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
13 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Være mer proaktive ovenfor leverandører og finne mer miljøvennlige emballasje og løsninger.
Energi: Tiltak
Pga større lokaler ser vi at vi kommer til å øke energi nivået normen tror allikevel vi klarer å holde det lavt.
Timere på endel elektriske artikler, og sensor på lys i div rom.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi setter i gang igjen med bysykkel for de ansatte som ønsker det.
Vi skal ha mer fokus på øko-kjøring og ønsker utbytte av den siste bilen som ikke er euro 6 til en ny modell.
Kartlegge om det er behov for el bil som kan benyttes til befaringer, levering av emballasje og oppdrag hvor det ikke er behov for lasterom.
Avfall: Mål og restavfall
60000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Ta med de ansatte i idebank, sette opp realistiske mål for å øke sorteringsgraden på avfall ;Finne verktøy sammen med ansatte hva som kan fungere f eks: lage en konkurranse på sortering blant de ansatte, tydeligere instrukser, 1 person som håndterer alt avfall.
Sette opp månedlig rapport i våre lokaler, for å se utviklingen av sorteringen.
Prøve ut og evaluere benyttelse av plastkasser med gjenbruk i de oppdragene dette tar seg gjøre.
Utslipp til luft og vann: Mål
Varebilene skal være oppdatert til euro 6.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Kassere/selge eldre kjøretøy og oppgradere til euro 6/el bil.