Norvei AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Norvei AS leverer tjenester innen vei-og vintervedlikehold til stor-kunder i Vestfold. Oppdrag utføres med egne ansatte og innleide maskinentreprenører hvor vi er ansvarlige og koordinerer arbeidet. Det er Norvei AS, Industrisvingen 6, 3090 Hof som er sertifisert.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 08 feb., 2021
Utløper: 08 feb., 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Norvei AS har ingen ansatte.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vi har ikke egen måler. Forbruket er estimert.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Vi har svært lite avfall - avfallsmengdene er stipulert.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Klimaregnskapet vil bli kommentert i rapporten for neste år.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Bevisstgjøring på mindre bruk av skriver.
Avfall og ombruk
Blir stadig bedre på sortering.
Energi
Anskaffet sparepære med sensor på utelyset.
Transport
Ingen transport.
Utslipp til luft og vann
Ingen tiltak.
Annet
Ingen andre tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Norvei AS skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid. I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle involverte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på bygninger og materiell som inngår i vår drift, forhindre belastning på det ytre miljø, og vår virksomhet skal ikke skade publikum og miljø. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Alle involverte i vår virksomhet skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Norvei AS skal bidra til å påvirke alle kontrakts-og samarbeidspartnere til å ha fokus på en fremtidsrettet miljøholdning.

For årlige mål og resultater viser vi til våre Klima- og miljørapporter i Miljøfyrtårn.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ingen planlagte tiltak.
Energi: Tiltak
Ingen planlagte tiltak.
Transport: Tiltak
Ingen planlagt transport.
Avfall: Mål og restavfall
4 kg
Avfall: Mål og kildesortering
72 %
Avfall: Tiltak
Ingen konkrete tiltak.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen planlagte tiltak.
Annet
Ingen andre planlagte tiltak.