Toyota Sogn AS

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilforhandler, Bilverksted, Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 jun., 2021
Utløper: 25 jun., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

7% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

56% fra 2019

Kommentarer

Oljeforbruk er fordelingsnøkkel på 30% av totalt forbruk. Stor nedgang totalt pga installasjon av varmepumper verkstad og forarbeidssoner lakk.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-3% fra 2019

Kommentarer

Leverar alt avfall i lag med Skadesenteret Sogn. Toyota Sogn ved teknisk leiar har ansvar for deklarering av farleg avfall. NB! I føregåande klima og miljørapport er totalt levert avfall på heile anlegget (Toyota Sogn + Skadesenteret Sogn) ført opp. I årets rapport er det lagt inn avfall utrekna etter denne fordelingen:

Farleg avfall TS 80%/SKAS 20%. Papp og papir TS 30%/SKAS 70%. Glass (eks frontruter) og metall TS 30%/SKAS 70%. Restavfall 50/50. E/E-avfall 50/50
* Papp og papir er inkludert emballasjeplast og mjukplast.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

42% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

2020 var eit spesielt år, med lite reising og relativt høg intern aktivitet. Vintertemperaturen var ok, så energibruken vart redusert.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Stabil innkjøpspraksis. Få, store leverandørar
Avfall og ombruk
Gode rutiner på avfall.
Energi
Fin reduksjon, men vil dette vedvare i 2021 med meget kald vinter? Uansett godt fokus på dette.
Transport
Lite transport. Minimalt med reiser, og biar til intern bruk er stort sett demobiler til kunder. Der er alle personbiler hybrid eller Plug-in, på varebil har vi lansert elektrisk varebil som har hatt godt salg.
Utslipp til luft og vann
Lite og stabilt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Toyota Sogn forpliktar seg til å arbeide kontinuerleg og systematisk for forbetring i all si verksemd og drift, med respekt for menneske og miljø, for å redusere miljøbelastninga samt overhalde lover og regler som samfunnet set.

Vi vil kontinuerleg arbeide for å førebyggje og redusere miljøpåverknaden både frå vår eigen verksemd og våre samarbeidspartnarar og leverandørar.

Det er eit mål for bedrifta at tilsette skal ha kunnskap om våre miljøpåverknader og at alle tilsette skal vera motiverte og ha eigarskap til bedriftas miljøfokus.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
16 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Har etablert innkjøpsprosedyre som vi følgjer i det daglege virke.
Energi: Tiltak
Kalde temperaturar vil utfordre energibruken, men vi har tuna inn lysstyring, varmebruk og installert varmeovnar på kontor/kantine med WiFi styring for betre effektivitet.
Avfall: Mål og restavfall
8000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Gode rutiner, men skulle hatt flerie fraksjoner som t.d. hardplast. Dog ikkje muleg i vår region.
Utslipp til luft og vann: Mål
0-visjon, gradvis betre.