Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Toyota Sogn AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Bilforhandler, Bilverksted

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 jun, 2021
Utløper: 25 jun, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

7% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

10% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

56% fra 2019

Kommentarer til Energi

Oljeforbruk er fordelingsnøkkel på 30% av totalt forbruk. Stor nedgang totalt pga installasjon av varmepumper verkstad og forarbeidssoner lakk.

Klimaregnskap

CO2 totalt

14% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

2020 var eit spesielt år, med lite reising og relativt høg intern aktivitet. Vintertemperaturen var ok, så energibruken vart redusert.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-3% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Leverar alt avfall i lag med Skadesenteret Sogn. Toyota Sogn ved teknisk leiar har ansvar for deklarering av farleg avfall. NB! I føregåande klima og miljørapport er totalt levert avfall på heile anlegget (Toyota Sogn + Skadesenteret Sogn) ført opp. I årets rapport er det lagt inn avfall utrekna etter denne fordelingen:

Farleg avfall TS 80%/SKAS 20%. Papp og papir TS 30%/SKAS 70%. Glass (eks frontruter) og metall TS 30%/SKAS 70%. Restavfall 50/50. E/E-avfall 50/50
* Papp og papir er inkludert emballasjeplast og mjukplast.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Stabil innkjøpspraksis. Få, store leverandørar
Avfall
Gode rutiner på avfall.
Energi
Fin reduksjon, men vil dette vedvare i 2021 med meget kald vinter? Uansett godt fokus på dette.
Transport
Lite transport. Minimalt med reiser, og biar til intern bruk er stort sett demobiler til kunder. Der er alle personbiler hybrid eller Plug-in, på varebil har vi lansert elektrisk varebil som har hatt godt salg.
Utslipp til luft og vann
Lite og stabilt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Toyota Sogn forpliktar seg til å arbeide kontinuerleg og systematisk for forbetring i all si verksemd og drift, med respekt for menneske og miljø, for å redusere miljøbelastninga samt overhalde lover og regler som samfunnet set.

Vi vil kontinuerleg arbeide for å førebyggje og redusere miljøpåverknaden både frå vår eigen verksemd og våre samarbeidspartnarar og leverandørar.

Det er eit mål for bedrifta at tilsette skal ha kunnskap om våre miljøpåverknader og at alle tilsette skal vera motiverte og ha eigarskap til bedriftas miljøfokus.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
16 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Har etablert innkjøpsprosedyre som vi følgjer i det daglege virke.
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Kalde temperaturar vil utfordre energibruken, men vi har tuna inn lysstyring, varmebruk og installert varmeovnar på kontor/kantine med WiFi styring for betre effektivitet.
Avfall: Mål, Restavfall
8000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Gode rutiner, men skulle hatt flerie fraksjoner som t.d. hardplast. Dog ikkje muleg i vår region.
Utslipp til luft og vann: Mål
0-visjon, gradvis betre.