Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Nordtvet skole

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 07 jan, 2021
Utløper: 30 apr, 2021

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

-15% fra 2019

Antall elever og ansatte

-1% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Omsetning og antall årsverk inneholder tall for både skole og AKS. Nedgang i antall årsverk kan skyldes feilrapportering i 2019 (da antall stillinger, og ikke antall årsverk).

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Mengde i antall ark: 262 500. Mengden forbrukt papir inneholder kun kopipapir (utskrift og kopiering) - ikke skrivebøker eller tegnepapir til kunst og håndverk. Det er en solid nedgang fra i fjor, noe som skyldes kan skyldes at flere jobber digitalt, og at skolen har vært delvis stengt i mars/april.

Energi

Energiforbruk

-5% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-5% fra 2019

Kommentarer til Energi

Det har blitt installert nytt system for styring av varme (2019), som skal bedre mulighetene til å slå temperaturer opp og ned etter behov.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-3% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Bedriften har ingen egne kjøretøy. All kjøring foregår med ansattes privatbiler. Her brukes også el-biler. Mengden drivstoff er beregnet ut i fra kjørte kilometer.
Det var ingen flyreiser i 2020 fordi alle kurs og seminarer ble avlyst pga covid-19.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

57% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

"Annet" er "Blandet næringsavfall" som består av en blanding av papir- og restavfall.
Avfallsmengden totalt har gått kraftig opp fra 2019. Dette skyldes i hovedsak oppryddingsarbeid i lager og bomberom hvor det ble kastet en hel kontainer med ødelagte møbler og annet avfall. Vi har en utfordring med mye feilsortering (jfr "Blandet næringsavfall"). Vi må øke fokus på dette med bedre opplæring.

Vannforbruk

Vannforbruk

12% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruk har gått opp. Dette skyldes i hovedsak smittevernstiltak i forbindelse med covid-19. Alle elever og ansatte må vaske hendene flere ganger om dagen. Dusjene i gymsalen har vært stengt siden 12.03.20.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Skolen bruker Oslo kommunes innkjøpsavtaler. Skolen har fire hovedinnkjøp i året. Dette skal få ned mengden "småbestillinger", og motivere for å planlegge innkjøp. Det har blitt brukt mindre engangsbestikk fordi det har vært færre sosiale sammenkomster.
Avfall
Det har blitt mer fokus på kildesortering etter at klasserommene fikk nye avfallsbeholdere. Skolen deler hvert semester ut en miljøpris (swiffer-prisen) til beste klasse/gruppe. Her har kildesortering kommet inn som kriterium igjen. Vi må øke fokus på kildesortering med bedre opplæring.
Energi
Det har ikke vært iverksatt ytterligere tiltak på å redusere energiforbruket utover bedre styringssystem for varme og ventilasjon.
Transport
Det har vært mindre transport i 2020 grunnet covid-19. Alle kurs og seminarer har vært avlyst. Klasser har vært mindre på ekskursjoner og utflukter.
Vannforbruk
Det har vært økt vannforbruk fordi det har vært økt fokus på håndvask og hygiene i forbindelse med covid-19.
Annet
Høsten 2020 ble det montert støydempende plater i alle klasserom i hovedbygg, samt i korridorer og fellesrom. Dette har bidratt til å dempe støyen for både ansatte og elever.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.
Samarbeid, inkludering og læringsglede er skolens verdigrunnlag. Nordtvet skole skal ha fokus på et trygt og godt skolemiljø som skal inkludere både elever og ansatte.

Brannvern, tiltak:
Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann

El-sikkerhet:
Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
30 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Redusere bruk av engangsservise.
Fortsette med 4 hovedbestillinger pr år.
Vurdere større grad av gjenbruk av materiale til kunst og håndverk-prosjekter (redesign).
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Montere fotoceller for styring av lys i korridorer og fellesarealer.
Transport: Tiltak
Oppfordre til å gå/sykle eller reise kollektivt til skolen.
Samkjøre hvis flere skal delta på samme kurs/møte.
Avfall: Mål, Restavfall
14500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Ny sentral avfallsstasjon med flere sorteringsfraksjoner.
Bedre opplæring i kildesortering for elever og ansatte.
Henge opp sorteringsguide over alle avfallsbeholdere.
Annet
Det etableres gode rutiner for vernerunder ute og inne som en del av skolens sikkerhetsarbeid.