Rørlegger Sentralen AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rørlegger Sentralen AS ble etablert i 1999 av Gunnar A. Ludvigsen, og har i dag 19 ansatte som til sammen har lang og bred kompetanse innen faget. Rørlegger Sentralen AS innehar sentral godkjenning, er en mesterbedrift og er godkjent bedrift i henhold til BVN-byggebransjens våtromsnorm. Vi utfører små og store oppdrag, og i all hovedsak tjenester innen rørservice, VVS-arbeid, rehabilitering og nyinstallasjoner. Vi kan også bistå med renovasjon, samt graving av vann- og avløpsledninger.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Rørlegger

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 18 apr., 2020
Utløper: 18 apr., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

7% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-1% fra 2019

Kommentarer

Det er ikke fratrukket covid-19 permitteringer fra antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

33% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-9% fra 2019

Kommentarer

Siden vi leier lokalene så har vi ikke oversikt over energiforbruket eksakt for våre lokaler.
Vi har regnet ut ifra felles energiforbruk delt på antall lokaler/kvadratmeter.

På grunn av pandemien har vi vært færre tilstede på kontoret, som resulterer i mindre energi brukt.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

1% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-4% fra 2019

Strømforbruk

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi ønsker å redusere reiseaktiviteten til et hensiktsmessig minimum, og vil aktivt søke for å redusere ytterligere i årene fremover.
Vi skal hele tiden ha de nyeste bilene med de beste motorer, bilene blir leaset for fem år av gangen. Vi vil påse at bilene er ryddige og at de ikke kjører med unødvendig vekt i varerom.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

11% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Estimat.
Vi kildesorterer alltid avfall etter endt oppdrag. Dette blir enten gjort hos grossist eller hos gjenvinningsstasjoner. I 2020 har vi kildesortert og har ulike søppelbøtter for; papp og kartong, plastemballasje, små el-apparater, farlig avfall, glass- og metallemballasje, matavfall og restavfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-10% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
For innkjøpt så velger vi miljømerkede produkter så langt dette lar seg gjøre.
Fokus på å holde papirforbruket på et minimum. Mere går på mail, noe som resulterer i mindre bruk a papir. Papir som skal kastes, blir brukt på den blanke siden først, før kast.
Vi prøver kontinuerlig å holde antall kjemikaler vi bruker, lavt, og finne substitutter for de som ikke er miljøvennlige.
Fokus på kunnskap rundt bruk og valg av kjemikaler.
Avfall og ombruk
Vi kildesorterer alltid avfall etter endt oppdrag. Dette blir enten gjort hos grossist eller hos gjenvinningsstasjoner.
I 2020 byttet vi og ut den ene søppelkassen vi hadde, til seks forskjellige hvor vi nå kildesorterer papp og kartong, plastemballasje, små el-apparater, farlig avfall, glass- og metallemballasje, matavfall og restavfall, i hver sin søppelbøtte.
Energi
Lyskilder i 60% av kontorarealet er erstattet med dimmbare led-lys i 2020.
Transport
Fortsatte med planlegging av reiser - skal to rørleggere på samme oppdrag blir det brukt en bil. Ved kjøring der utstyr fra rørleggerbil ikke skal brukes, blir el-bilene brukt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi benytter overordnet HMS og Miljøpolitikk som finnes i HMS systemet. Politikken er "Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar og, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som tilbyr miljøvennlige løsninger.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ved lokale innkjøp ha fokus på miljøegenskaper og etterspørre dokumentasjon. Oppfordre kunder og leverandører til å miljøsertifisert seg.
Energi: Tiltak
Bytte ut flere lyskilder til led-lamper. Vi er i dialog med gårdeier om utskiftning av vinduer til nye energisparende vinduer.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,26 liter pr.mil
Transport: Tiltak
På grunn av vår høye andel miljøvennlige biler og at disse blir mer energieffektive, så forventer vi at forbruket vil gradvis gå nedover.
Avfall: Mål og restavfall
210 kg
Avfall: Mål og kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
Holde fokus på kildesortering og sørge for at alle tar ansvar for rett håndtering av avfallet.